གློག་ཀླད་ཉོ་སྟངས།

སྤྱིར་བཏང་གློག་ཀླད་དང་གློག་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ནི་ངེས་གཏན་མེད་པར་འཕར་ཆགས་དང་དེ་བཞིན་འགྲེམས་ཚོང་བྱེད་མཁན་སོ་སོས་རིན་གོང་མི་འདྲ་བ་བརྒྱག་གི་ཡོད་པར་བརྟེན་ངས་དམིགས་འཕེན་དུ་གློག་ཆས་དེ་ལ་གོང་ཚད་དེ་ཞེས་ལབ་ཁག་པོ་འདུག །དེ་བཞིན་ཉོ་མཁན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་སོགས་ལའང་ཞིག་ཏེ་གློག་ཀླད་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཁ་ལྟ་དགོས་པ་དེ་ལ་ཡང་རག་ལས་ཡོད། འདིར་སློབ་ཕྲུག་ཞིག་ལ་གཞིག་སྟེ་ངས་རོབ་ཚོད་ཙམ་ལབ་ན། རིན་གོང་སྒོར་ Rs 25000 ཡན་དང་ Rs. 33,000 མན་གྱི་གློག་ཀླད་ལེགས་གྲས་ཞིག་ལ་ལྟ་ན་འཚམས། རིན་གོང་དེའི་ཚད་ལ། Processor = i3 དང་། RAM = 4GB, Hard Disk = 500GB/1TB , Graphic Card, Window 8, དེ་མིན་གྱི་དགོས་མཁོའི་ USB, Ethernet སོགས་ཡོད་པ་ཞིག་རག་ཐུབ་ངེས།

འདིར་སློབ་མ་ཞིག་computer science མཐོ་སློབ་ཏུ་འཛུལ་བཞུགས་བྱེད་རྒྱུ་རེད་འདུག ཁོང་གིས་གློག་ཀླད་ཅིག་ཉོ་རྩིས་ཡོད་རུང་གང་འདྲ་ཞིག་ཉོ་དགོས་མིན་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག་པས་གང་འདྲ་ཞིག་ཉོ་ན་ཡག

ལན།

སྤྱིར་བཏང་གློག་ཀླད་དང་གློག་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ནི་ངེས་གཏན་མེད་པར་འཕར་ཆགས་དང་དེ་བཞིན་འགྲེམས་ཚོང་བྱེད་མཁན་སོ་སོས་རིན་གོང་མི་འདྲ་བ་བརྒྱག་གི་ཡོད་པར་བརྟེན་ངས་དམིགས་འཕེན་དུ་གློག་ཆས་དེ་ལ་གོང་ཚད་དེ་ཞེས་ལབ་ཁག་པོ་འདུག །དེ་བཞིན་ཉོ་མཁན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་སོགས་ལའང་ཞིག་ཏེ་གློག་ཀླད་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཁ་ལྟ་དགོས་པ་དེ་ལ་ཡང་རག་ལས་ཡོད། འདིར་སློབ་ཕྲུག་ཞིག་ལ་གཞིག་སྟེ་ངས་རོབ་ཚོད་ཙམ་ལབ་ན། རིན་གོང་སྒོར་ Rs 25000  ཡན་དང་ Rs. 33,000 མན་གྱི་གློག་ཀླད་ལེགས་གྲས་ཞིག་ལ་ལྟ་ན་འཚམས། རིན་གོང་དེའི་ཚད་ལ། Processor = i3 དང་། RAM = 4GB, Hard Disk = 500GB/1TB , Graphic Card, Window 8, དེ་མིན་གྱི་དགོས་མཁོའི་ USB, Ethernet སོགས་ཡོད་པ་ཞིག་རག་ཐུབ་ངེས།

གློག་ཀླད་ཀྱི་ཀམ་པ་ཎི་ སོ་སོར་མིང་གི་ཆ་ནས་རིན་གོང་མཐོ་དམན་ཡོང་སྲིད། ཀམ་པ་ཎི་ Dell དང་ Samsung , Toshiba གསུམ་རྒྱུ་སྤུས་ཀྱི་ཆ་ནས་ལེགས་པོ་ཡོད། H.P ཀམ་པ་ཎི་ གི་གློག་ཀླད་རྣམས་རིན་གོང་ཆུང་བ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ HP གི་གློག་ཀླད་དེ་དག་ལོ་གཅིག་གཉིས་ནང་སྐྱོན་དུ་འགྲོ་གཞི་མང་བས་ HP རིགས་ལ་ངས་ཡག་པོ་མ་མཐོང་། དེ་མིན་གྱི་གློག་ཀླད་ཀྱི་ ཀམ་པ་ཎི་ གཞན་ཡང་ཡོད་པས་དེ་དག་གཟིགས་ནའང་འགྲིག

གློག་ཀླད་འགྲེམས་ཚོང་བྱེད་སའི་འགྲམ་དུ་ཐད་ཀར་མ་ཉོས་གོང་། དྲ་ཐོག་ཏུ་གློག་ཀླད་ DELL དང་ Samsung དེ་དག་གི་མིང་དང་གོང་ཚད་དེ་བཞིན་ནང་འཕྲུལ་གྱི་ཚད་གཞི་(གོང་དུ་ངས་ལབ་པ་བཞིན་) ལ་རོབ་ཙམ་ཚད་བསྡུར་དང་ཉམས་ཞིབ་གནང་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་འདུག དེ་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་ན་གཅིག་ནས་དགོས་མཁོའི་གློག་ཀླད་ནི་ནང་ཆས་ཧ་གོ་བ་དང་། གཉིས་ནས་ཉོ་བྱའི་གློག་ཀླད་དེ་དང་དེ་ཞེས་མིང་དང་ Model ཨང་ལབ་ཐུབ་པ། གསུམ་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་བལྟ་བཞིན་པའི་གློག་ཀླད་དེའི་གོང་ཚད་རོབ་ཙམ་ཚོད་དཔག་ཐུབ་པ་བཅས་ཡོང་ཐུབ། དེ་རྗེས་གློག་ཀླད་འགྲེམས་ཚོང་སར་ཐད་ཀར་ཕྱིན་ཏེ་སྐད་ཆ་དྲིས་པའམ་ཡང་ན། དེ་བས་སྟབས་བདེ་བ་ནི། དྲ་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཉེ་འཁོར་གྱི་གློག་ཀླད་འགྲེམས་ཚོང་བྱེད་མཁན་གྱི་འབྲེལ་བ་བྱེད་སའི་ཁ་པར་རྩད་དེ་ཁ་པར་བཏང་ནས་སྐད་ཆ་དྲིས་ན། དུས་ཚོད་དང་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱེད་མི་དགོས་པ་ཆགས་ཐུབ། གཅིག་བྱས་ན་གློག་ཀླད་འགྲེམས་ཚོང་བྱེད་མཁན་གྱིས་གློག་ཀླད་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་ནང་སྒོ་འགྲམ་དུ་སྐྱེལ་བར་ཡོང་སྲིད།

དྲ་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞིབ་ཏོག་ཙམ་ཡོང་སླད་གཤམ་གྱི་དྲ་གནས་འདི་དག་ལ་གཟིགས་ཙམ་གནང་ན།
  1. http://www.flipkart.com
  2. http://www.buyingiq.com
  3. http://www.mysmartprice.com
  4. http://www.ispyprice.com

གལ་ཏེ་དྲ་ཐོག་ནས་ཉོ་ཐུབ་ན་གློག་ཀླད་དང་གློག་ཆས་རྣམས་ལ་རིང་གོང་བརྒྱ་ཆ་ 30% ནས་ 40% འོག་ལ་རག་ཐུབ། དེ་ནི་དངུལ་མང་པོ་མི་ཤོར་བའི་མཁེ་ཕན་ལྡན་ཡོད། དྲ་ཐོག་ཉོ་ཚོང་བྱེད་མ་མྱོང་ན། རྒྱུན་གཏན་དྲ་ཐོག་ཅ་དངོས་ཉོ་མཁན་ཞིག་ལ་ཉོ་རོགས་ལབ་ཆོག །གཅིག་བྱས་ཁོ་བོའི་ས་ནས་དྲ་ཐོག་ཉོ་ཚོང་བྱེད་སྟངས་ཤེས་ཐུབ། དྲ་ཐོག་གི་ཉོ་ཚོང་སྐབས་དངུལ་སྤྲོད་སྟངས་དེ་ COD ཟེར་བ་དེ་འདེམས་དགོས། COD ཟེར་བ་ནི་ Cash On Delivery ལས་བསྡུས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དོན་དུ་ཅ་དངོས་ལག་ཐོག་ཏུ་འབྱོར་སྐབས་གཞི་ནས་རིན་པ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་བའི་དོན་རེད། དྲ་ཐོག་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་ཞབས་ཞུ་དེའང་སྟབས་བདེ་པོ་ཞིག་མཐོང་། ཉོ་མཁན་གྱི་དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་མི་འགྲོ་བ་དང་ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོ་བྱེད་མི་དགོས་པ།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: གློག་ཀླད་ཉོ་སྟངས།
གློག་ཀླད་ཉོ་སྟངས།
སྤྱིར་བཏང་གློག་ཀླད་དང་གློག་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ནི་ངེས་གཏན་མེད་པར་འཕར་ཆགས་དང་དེ་བཞིན་འགྲེམས་ཚོང་བྱེད་མཁན་སོ་སོས་རིན་གོང་མི་འདྲ་བ་བརྒྱག་གི་ཡོད་པར་བརྟེན་ངས་དམིགས་འཕེན་དུ་གློག་ཆས་དེ་ལ་གོང་ཚད་དེ་ཞེས་ལབ་ཁག་པོ་འདུག །དེ་བཞིན་ཉོ་མཁན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་སོགས་ལའང་ཞིག་ཏེ་གློག་ཀླད་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཁ་ལྟ་དགོས་པ་དེ་ལ་ཡང་རག་ལས་ཡོད། འདིར་སློབ་ཕྲུག་ཞིག་ལ་གཞིག་སྟེ་ངས་རོབ་ཚོད་ཙམ་ལབ་ན། རིན་གོང་སྒོར་ Rs 25000 ཡན་དང་ Rs. 33,000 མན་གྱི་གློག་ཀླད་ལེགས་གྲས་ཞིག་ལ་ལྟ་ན་འཚམས། རིན་གོང་དེའི་ཚད་ལ། Processor = i3 དང་། RAM = 4GB, Hard Disk = 500GB/1TB , Graphic Card, Window 8, དེ་མིན་གྱི་དགོས་མཁོའི་ USB, Ethernet སོགས་ཡོད་པ་ཞིག་རག་ཐུབ་ངེས།
http://2.bp.blogspot.com/-atYSyfV6lGA/VYeViqzx2II/AAAAAAAAJ3U/15-u8ciyaTQ/s640/buy-computer.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-atYSyfV6lGA/VYeViqzx2II/AAAAAAAAJ3U/15-u8ciyaTQ/s72-c/buy-computer.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/06/how-to-buy-a-computer.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/06/how-to-buy-a-computer.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy