དྲ་ཚིགས་ངོས་སུ་འགུལ་རིས་ཅན་(Image Slider)གྱི་དཔར།

སོ་སོའི་དྲ་ཚིགས་སྟེང་དུ་འགུལ་རིས་ཅན་གྱི་དཔར་འཇོག་དགོས་ན་ཐབས་ཤེས་རྣམ་གྲངས་མང་དག་ཞིག་ཡོད། འགའ་ཞིག་མཉེན་ཆས་ཀྱི་རོགས་བསྐྱོར་འོག་ལས་ལྷ་པོའི་ངང་བཟོ་ཐུབ་པ་དང་། འགའ་ཞིག་ HTML དང་ CSS, JavaScript སོགས་ཀྱི་ལག་རྩལ་སྤྱད་དེ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དེ་གཉིས་མིན་པའི་ཐབས་ཤེས་གསར་པ་གཅིག་ནི། http://imageslidermaker.com/ ཟེར་བའི་དྲ་ཚིགས་དེའི་ཐོག་བརྙེད་ཐུབ། དྲ་ཚིགས་དེ་ནི་གུས་པས་དུས་ཡུན་རིང་པོར་དྲ་བཤེར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་བརྙེད་པའི་ཆེས་ལེགས་ཤོས་ཀྱི་ Image Slider བཟོ་ས་ཞིག་ཏུ་མཐོང་། བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་སའི་སྟེགས་བུ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་པོ་དང། དྲ་ཚིགས་ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་སྟངས་ཐབས་གསལ་པོ་སྟོན་ཡོད། ཐད་ཀར་ཞུས་ན་ད་བར་ཇུས་བཀོད་བྱས་པའི་དྲ་ཚིགས་མང་པོ་ཞིག་གི་འགུལ་རིས་ཀྱི་དཔར་རྣམས་དྲ་གནས་དེ་ནས་བཟོས་མྱོང། དཔེར་ན།
http://tib.ltwa.net/
http://thoepaga.blogspot.com/
http://tehorsonam.blogspot.com/
http://www.gopalpur.org/
འགུས་རིས་ཀྱི་དཔར་བཟོ་སའི་དྲ་གནས་དེ་ཡར་རྒྱས་དང་། དེའི་ཐོན་རིམ་གཉིས་པ་ད་ལྟ་ཚོད་ལྟའི་ཐོག་འཇོག་ཡོད་པ་ཁྱེད་ཀྱི་དེབ་སྐྱེལ་ལམ་ཡང་ན་ཐད་ཀར་དྲ་གནས་དེ་ནས་ beta.imageslidermaker.com བརྙེད་ཐུབ། ཐོན་རིམ་གསར་པ་དེའི་ནང་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་རྣམ་པ་མང་དུ་འགྲོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། འདེམས་ག་དང་། བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་ས་སོགས་ཕྱོགས་ཚང་མ་སྤུས་དག་ཏུ་བཏང་འདུག

གུལ་རིས་ཀྱི་དཔར་ཞིག་སྒྲིག་བཟོ་བྱས་ཟིན་པ་དང་། འོག་ཏུ་ HTML code གཉིས་དང་ CSS code གཅིག་བཅས་རིམ་པ་གསུམ་དེ་དག་སོ་སོའི་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ནང་ཇི་ལྟར་འཇུག་ཚུལ་ཁ་གསལ་སྟོན་ཡོད།

Comments

  1. i want to all computer formating software

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག