itune དང་ iphone ནང་བོད་ཡིག་གཞས་ཚིག་འཇུག་སྟངས།

མི་མང་ཆེ་བའི་ཀུ་ཤུའི་སྒྲིག་ཆས་ནང་གི་བརྙན་མཛོད་དང་གླུ་མཛོད་སོགས་སུ་ཅི་ཡང་མེད་ལ། དེ་དག་གི་བཀོལ་སྤྱོད་རིན་ཐང་ཡང་རྩ་བ་ནས་རྟོགས་ཀྱིན་མེད། iTunes ལས་གླུགཞས་སོགས་རང་འདོད་ཀྱིས་བཞག་ཆོག་པས་གླུ་ཚིག་ཀྱང་བོད་ཡིག་གིས་འབྲི་ཆོག་པཡིན། དེ་བས་གཤམ་དུ་iTunesལས་ཁྱེད་ཀྱི་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་དང་། iPad སོགས་ཀྱི་ནང་དུ། གླུ་གཞས་དང་། བརྙན་འཕྲིན། འདྲ་པར། འཕྲུལ་དེབ་བཅས་ཇི་ལྟར་འཇོག་ཚུལ་པར་རིས་ཀྱི་ལམ་ནས་འཆད་པར་བྱ།

རྩོམ་ཡོང་ཁུངས། ཕུན་དབང་། བོད་མཉེན། Tibetsoft

མི་མང་ཆེ་བའི་ཀུ་ཤུའི་སྒྲིག་ཆས་ནང་གི་བརྙན་མཛོད་དང་གླུ་མཛོད་སོགས་སུ་ཅི་ཡང་མེད་ལ། དེ་དག་གི་བཀོལ་སྤྱོད་རིན་ཐང་ཡང་རྩ་བ་ནས་རྟོགས་ཀྱིན་མེད། iTunes ལས་གླུགཞས་སོགས་རང་འདོད་ཀྱིས་བཞག་ཆོག་པས་གླུ་ཚིག་ཀྱང་བོད་ཡིག་གིས་འབྲི་ཆོག་པཡིན། དེ་བས་གཤམ་དུ་iTunesལས་ཁྱེད་ཀྱི་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་དང་། iPad སོགས་ཀྱི་ནང་དུ། གླུ་གཞས་དང་། བརྙན་འཕྲིན། འདྲ་པར། འཕྲུལ་དེབ་བཅས་ཇི་ལྟར་འཇོག་ཚུལ་པར་རིས་ཀྱི་ལམ་ནས་འཆད་པར་བྱ།

རྒྱུ་ཆ་ལ།

གློག་ཀླད་ནང་དུ་iTunesནང་འཇུག་བྱས་ཡོད་དགོས།
ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་རམ་ iPad དང་། iPod touch གང་རུང་ཞིག་དང་། དེའི་སྐུད་པ།
པར་དང་གཞས་བརྙན་སོགས་གློག་ཀླད་ཐོག་ཡོད་དགོས། དྲ་མེད་ན་ཆོག གལ་ཏེ་གཞས་ཞིག་ཡིན་ན་གཞས་ཚིག་དང་གཞས་མཁན་གྱི་པར་སོགས་གོང་གི་འདྲ་པར་བཞིན་ཡོད་ན་རབ་ཡིན།
དེ་ལས་མེད། :)
ད་ནི་iTunes ཁ་ཕྱེས། དེ་ནས་གཤམ་ལྟར་ཡིག་ཆར་མནན། དེ་ནས་ཡིག་ཆ་ཁ་སྣོན་ལ་མནན།
༼འདིར་དཔེ་བརྗོད་ནི་གླུ་གཞས་ཤིག་འཇུག་ཚུལ་ཡིན།༽

དེ་ནས་རང་གི་གློག་ཀླད་ཀྱི་སྒེའུ་ཁུང་ཞིག་འཇུར་འོངས་ལ་དེ་རུ་གླུ་དང་པར་སོགས་འདེམས། ༼འདིར་དཔེ་བརྗོད་ནི་གླུ་གཞས་ཤིག་འཇུག་ཚུལ་ཡིན།༽

དེ་རྗེས་གཤམ་ལྟར་གོང་དུ་འདེམས་ཟིན་པ་དེ་iTunes ཡི་ནང་དུ་ཐོན་ཡོད། གླུ་ཞིག་ཡིན་ན་གཡས་རྡེབ་བྱས་ཏེ་ནང་དོན་སོགས་བསྒྱུར་ཆོག

གཤམ་ལྟར་གཞས་པའི་མིང་ལ་སོགས་པ་འབྲི་དགོས།

གཤམ་ལྟར་གཞས་པའི་འདྲ་པར་ཡོད་ན་འཇོག་དགོས།

འདི་ལྟར་གཞས་ཚིག་བཞག་ཆོག་ལ་བྲིས་ཀྱང་ཆོག དེ་ནས་ལེགས་འགྲུབ་མནན་ན།

ད་ནི་གཞས་དེ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་སྲིད། འདི་ནི་iTunes ཡི་ནང་བཞག་ཟིན་པའོ།།
དེ་དག་ཁ་པར་དང་iPad སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འཇོག་ན། སྐུད་པས་གློག་ཀླད་དང་སྦྲེལ་དགོས།

གོང་ལྟར་ཁ་པར་གློག་ཀླད་དང་སྦྲེལ་ཏེ། གླུ་དང་། པར་དང་། བརྙན་དང་། འཕྲུལ་དེབ་སོགས་གང་ཡོད་པ་ཁ་པར་ནང་འཇུག་འདོད་པ་དེ་འདེམ་རྗེས། མཉམ་སྤྱོད་མནན་ན་
གཞི་ནས་ཁ་པར་ནང་འཇུག་ཐུབ་གི་རེད།
མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་གཤམ་གྱི་གན་འདྲ་ཡིན།

ད་ནི་གང་བཞག་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་ཐོན་ཡོད་ངེས་ཡིན།
ཐེངས་འདིར་བཞག་པའི་གཞས་ནི་གཤམ་ལྟར་རེད། འདྲ་པར་ཐོག་དུ་ཆིག་གནོན་བྱས་ན་གཞས་ཚིག་འཆར་འོངས།

གོང་ནི་གཞས་ཞིག་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་ནང་དུ་འཇོག་ཚུལ་ཡིན་ལ། པར་དང་བརྙན། འཕྲུལ་དེབ་སོགས་བཞག་འདོད་ནའང་དེ་ལྟར་བཞག་ཆོག དྲ་བ་མི་དགོས་ཀྱང་།
ཡིད་ལ་འཛིན་དགོས་པ་ཞིག་ནི། ཁ་པར་ནང་དུ་བཞག་འདོད་པ་ཚང་མ་གློག་ཀླད་ནང་དུ་ཡོད་ན་ད་གཟོད་iTunesཡི་ནང་དུ་བཞག་སྟེ་ཁ་པར་དང་iPadནང་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་པའོ།།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: itune དང་ iphone ནང་བོད་ཡིག་གཞས་ཚིག་འཇུག་སྟངས།
itune དང་ iphone ནང་བོད་ཡིག་གཞས་ཚིག་འཇུག་སྟངས།
མི་མང་ཆེ་བའི་ཀུ་ཤུའི་སྒྲིག་ཆས་ནང་གི་བརྙན་མཛོད་དང་གླུ་མཛོད་སོགས་སུ་ཅི་ཡང་མེད་ལ། དེ་དག་གི་བཀོལ་སྤྱོད་རིན་ཐང་ཡང་རྩ་བ་ནས་རྟོགས་ཀྱིན་མེད། iTunes ལས་གླུགཞས་སོགས་རང་འདོད་ཀྱིས་བཞག་ཆོག་པས་གླུ་ཚིག་ཀྱང་བོད་ཡིག་གིས་འབྲི་ཆོག་པཡིན། དེ་བས་གཤམ་དུ་iTunesལས་ཁྱེད་ཀྱི་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་དང་། iPad སོགས་ཀྱི་ནང་དུ། གླུ་གཞས་དང་། བརྙན་འཕྲིན། འདྲ་པར། འཕྲུལ་དེབ་བཅས་ཇི་ལྟར་འཇོག་ཚུལ་པར་རིས་ཀྱི་ལམ་ནས་འཆད་པར་བྱ།
http://3.bp.blogspot.com/-tJ_26GB1RPE/VXHSqOZhDhI/AAAAAAAAJf4/prG2bB8X2t4/s400/itune_lyrics13.webp
http://3.bp.blogspot.com/-tJ_26GB1RPE/VXHSqOZhDhI/AAAAAAAAJf4/prG2bB8X2t4/s72-c/itune_lyrics13.webp
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/06/lyrics-for-itune-iphone.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/06/lyrics-for-itune-iphone.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy