ཡུ་ཊུབ་ནང་གཤམ་ཡིག་བལྟ་སྟངས།

ངས་བཟོས་པའི་བརྙན་ཟློས་རྣམས་ལ་གང་ཐུབ་གཤམ་ཡིག་ Subtitle བཀོད་ཀྱི་ཡོད་པས། ཁྱེད་ཀྱིས་གུས་པའི་ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་གཤམ་ཡིག་རྣམས་གཟིགས་ཐུབ་ཆེད་གཤམ་གྱི་ལག་ལེན་ལ་གཟིགས་རོགས།

1) ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་འོག་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ CC དེའི་ཐོག་གནོན་དགོས།

2) བརྙན་ཟློས་ཀྱི་གཤམ་ཡིག་བརྩེགས་མདོགས་ལེགས་པོ་མ་ཡོང་ན། CC གི་གཡས་འདིར་ Setting ལ་གནོན་ནས་ཡིག་གཟུགས་འདེམས་གའི་ནང་འགྲོ་དགོས།

3) དེ་རྗེས་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་འདེམས་གའི་ Font Family དེ་ལ་  Monospace Serif འདེམས་དགོས།

4) ཡིག་གཟུགས་ཆུང་དྲགས་ན། Font size ནང་ཡིག་གཟུགས་བརྒྱ་ཆ་སྤར་ན་འགྲིགས།


ལག་བསྟར་འདི་བྱས་པའི་སྐབས་དཀའ་ཚིགས་རིགས་བྱུང་ན་གཤམ་གྱི་མཆན་བཀོད་སའི་ནང་མཆན་བཀོད་རོགས།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག