ཡུ་ཊུབ་ནང་གཤམ་ཡིག་བལྟ་སྟངས།

ངས་བཟོས་པའི་བརྙན་ཟློས་རྣམས་ལ་གང་ཐུབ་གཤམ་ཡིག་ Subtitle བཀོད་ཀྱི་ཡོད་པས། ཁྱེད་ཀྱིས་གུས་པའི་ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་གཤམ་ཡིག་རྣམས་གཟིགས་ཐུབ་ཆེད་གཤམ་གྱི་ལག་ལེན་ལ་གཟིགས་རོགས།

1) ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་འོག་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ CC དེའི་ཐོག་གནོན་དགོས།


2) བརྙན་ཟློས་ཀྱི་གཤམ་ཡིག་བརྩེགས་མདོགས་ལེགས་པོ་མ་ཡོང་ན། CC གི་གཡས་འདིར་ Setting ལ་གནོན་ནས་ཡིག་གཟུགས་འདེམས་གའི་ནང་འགྲོ་དགོས།

3) དེ་རྗེས་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་འདེམས་གའི་ Font Family དེ་ལ་  Monospace Serif འདེམས་དགོས།

4) ཡིག་གཟུགས་ཆུང་དྲགས་ན། Font size ནང་ཡིག་གཟུགས་བརྒྱ་ཆ་སྤར་ན་འགྲིགས།


ལག་བསྟར་འདི་བྱས་པའི་སྐབས་དཀའ་ཚིགས་རིགས་བྱུང་ན་གཤམ་གྱི་མཆན་བཀོད་སའི་ནང་མཆན་བཀོད་རོགས།


0 མཆན་གྲངས།:

Post a Comment

\\ ཡིག་ཆ་འཚོལ་བཤེར་གནང་།

\\ དྲ་ཚིགས་ཞིག་དགོས་སམ།

weChat: sonamdava
Phone: +91 9805941078
Email: iphoeniz@gmail.com
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་པེན་ཚོགས་པ།

  • འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་།

  • ཆོས་དུང་དཀར་པོ།

  • སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

  • ཨ་ནུ་དྲ་བ།

\\ ཡིག་འབྲེལ།

Name

Email *

Message *