Window 10 བཟོ་བསྐྲུན་ཨང་ 10122 ཚོད་ལྟ་དང་གཟིགས་ཕུད།

ཚང་མས་ངང་སྒུག་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐར་ཁུང་བཅུ་པ་དེ་འདི་ལོའི་སྤྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་ཐོས་ཡོད། གལ་ཏེ་སྐར་ཁུང་བཅུ་པ་དེའི་རྣམ་པ་དང་འགྱུར་བཅོས་གསར་པ་རྣམས་སྔོན་ཚུད་ནས་རོབ་ཙམ་ཤེས་འདོད་ཡོད་རིགས་ཀྱི་ཆེད་གཤམ་འདིར་གུས་པས་སྐར་ཁུང་བཅུ་པ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པའི་གཟིགས་ཕུད་ཅིག་བཟོས་ཡོད། གཤམ་འདིར་གཟིགས་པར་ཚལ།

བརྙན་ཟློས་མཉམ་དུ་གཤམ་ཡིག་ Subtitle བལྟ་སྟངས།

བརྙན་ཟློས་འདིའི་ནང་གཤམ་ཡིག་ཡོད། གཤམ་ཡིག་གཟིགས་སྟངས་མཁྱེན་འདོད་ན། འདིར་གནོན།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག