སྐར་ཁུང་ 8/8.1/10 ནང་ཡིག་ཆའི་མིང་ཆེ་ཆུང་སྒྲིག་སྟངས།

བརྙན་ཟློས་འདིའི་ནང་སྐར་ཁུང་ནང་བོད་ཡིག་ནང་བྲིས་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆའི་མིང་དེ་དག་ལེགས་པོ་འཆར་ཐབས་སྐོར་ཡིན། སྐར་ཁུང་ 7 པའི་ནང་ཡིག་གཟུགས་སྒྲིག་ས་ཡོད་པར་བརྟེན་དཀའ་ངལ་མེད། འོན་ཀྱང་སྐར་ཁུང་ 8 /8.1 / 10 བཅས་ཀྱི་ནང་བོད་ཡིག་ནང་བྲིས་པའི་ཡིག་ཆའི་མིང་དེ་དག་གི་ཡིག་འབྲུ་ཏག་ཏག་འཆར་དགོས་ན་ཕྱི་ལོག་ནས་མཉེན་ཆས་ཤིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་བརྟེན་དགོས།

དེར་བརྟེན་དེ་སྔོན་གྱི་རྩོམ་ཡིག་གཅིག་གི་ནང་གནད་དོན་དེ་སེལ་ཐབས་དང་ Window Font Changer ཟེར་བའི་མཉེན་ཆས་ཤིག་ཕབ་ལེན་ཆེད་བཀོད་ཡོད། ད་ཐེངས་བརྙན་ཟློས་འདི་བཟོས་ཏེ་དྲ་གྲོགས་ཚོར་ཤེས་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན། མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་སའི་དྲ་གནས་འདིར་བཀོད་ཡོད། http://www.sonamdawa.com/2015/04/8.html

བརྙན་ཟློས་མཉམ་དུ་གཤམ་ཡིག་ Subtitle བལྟ་སྟངས།

བརྙན་ཟློས་འདིའི་ནང་གཤམ་ཡིག་ཡོད། གཤམ་ཡིག་གཟིགས་སྟངས་མཁྱེན་འདོད་ན། འདིར་གནོན།0 མཆན་གྲངས།:

Post a Comment

\\ ཡིག་ཆ་འཚོལ་བཤེར་གནང་།

\\ དྲ་ཚིགས་ཞིག་དགོས་སམ།

weChat: sonamdava
Phone: +91 9805941078
Email: iphoeniz@gmail.com
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་པེན་ཚོགས་པ།

  • འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་།

  • ཆོས་དུང་དཀར་པོ།

  • སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

  • ཨ་ནུ་དྲ་བ།

\\ ཡིག་འབྲེལ།

Name

Email *

Message *