camScanner

CamScanner མཉེན་ཆས་འདི་ལོ་གཅིག་སྔོན་ངའི་གྲོགས་པ་ཞིག་གིས་ང་ལ་ཐོག་མར་ངོ་སྤྲོད་བྱས་བྱུང་། དེ་ནས་བཟུང་ངས་མཉེན་ཆས་དེར་དགའ་མོས་དང་བེད་སྤྱོད་ཤུགས་ཆེན་པོ་གཏོང་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན། མཉེན་ཆས་དེ་ད་ལྟ་ངའི་ཁ་པར་ནང་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ཏུ་ཆགས་པ་དང་ནམ་ཡང་ཁ་འབྲལ་མྱོང་མེད། མཉེན་ཆས་དེའི་དམིགས་བྱ་གཙོ་བོ་ནི་སྒེར་གི་ཡིག་ཆ་དང་འཛིན་ཡིག་སོགས་བཤེར་འབེབ་བྱས་པ་ལྟར་ཉར་ཚགས་བྱེད་རྒྱུའི་མཐོན་རྐྱེན་ཞིག་རེད། གློག་ཀླད་དང་བཤེར་འབེབ་གཉིས་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་པར། སྟབས་བདེའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གྱི་པར་ཆས་དང་ CanScanner མཉེན་ཆས་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་བཤེར་འབེབ་བྱས་ཐུབ།


དེར་ཁྱེད་ལ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་རྒྱུའི་མཉེན་ཆས་དེ་གུས་པས་ཟླ་ཤས་སྔོན་ནས་རྩོམ་བྲིས་ཟིན་ཀྱང་སྤེལ་རྒྱུ་ལུས་འདུག་པས་ལམ་སེང་བཟོ་བཅོས་ཏོག་ཙམ་བཏང་ནས་དེ་རིང་གཞི་ནས་བཀོད་པ་ཡིན།

CamScanner མཉེན་ཆས་འདི་ལོ་གཅིག་སྔོན་ངའི་གྲོགས་པ་ཞིག་གིས་ང་ལ་ཐོག་མར་ངོ་སྤྲོད་བྱས་བྱུང་། དེ་ནས་བཟུང་ངས་མཉེན་ཆས་དེར་དགའ་མོས་དང་བེད་སྤྱོད་ཤུགས་ཆེན་པོ་གཏོང་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན། མཉེན་ཆས་དེ་ད་ལྟ་ངའི་ཁ་པར་ནང་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ཏུ་ཆགས་པ་དང་ནམ་ཡང་ཁ་འབྲལ་མྱོང་མེད། མཉེན་ཆས་དེའི་དམིགས་བྱ་གཙོ་བོ་ནི་སྒེར་གི་ཡིག་ཆ་དང་འཛིན་ཡིག་སོགས་བཤེར་འབེབ་བྱས་པ་ལྟར་ཉར་ཚགས་བྱེད་རྒྱུའི་མཐོན་རྐྱེན་ཞིག་རེད། གློག་ཀླད་དང་བཤེར་འབེབ་གཉིས་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་པར། སྟབས་བདེའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གྱི་པར་ཆས་དང་ CanScanner མཉེན་ཆས་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་བཤེར་འབེབ་བྱས་ཐུབ།

མཉེན་ཆས་དེའི་ཁྱད་ཆོས།


  • མཉེན་ཆས་དེ་སྤྱད་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ཧྲིལ་པོ་བཤེར་ཏེ་གློག་འཕྲུལ་དཔེ་དེབ་ལྟར་ཉར་ཚགས་དང་བལྟ་ཀློག་འགྲེམས་སྤེལ་སོགས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད།
  • བཤེར་འབེབ་བྱེད་པའི་སྐབས་མཚོན་མདངས་དང་དཀར་ཆ་བཟོ་དབྱིབས་སོགས་སྒྲིག་ཆོག
  • བཤེར་འབེབ་བྱས་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཆགས་ན་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ།
  • བཤེར་འབེབ་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་གཞན་ལ་གཏོང་སྐབས་ PDF དང་ JPG རྣམ་པའི་ཐོག་བསྐུར་ཆོག
  • བཤེར་འབེབ་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་ག་གེ་མོ་ཞིག་ཉེ་ཁྲིད་ཀྱི་དཔར་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་ནང་ Print བཤུ་ཐུབ་པ།
  • བཤེར་འབེབ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆའི་ཐོག་བཟོ་བཅོས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ།
  • བཤེར་འབེབ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་དྲ་ཐོག་ཉར་གསོག་ཞབས་ཞུ་ཡོད་པ་སོགས་ཡོད།

དཔེ་མཚོན།

ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རྣམས་དྲ་ཐོག་ཏུ་གསོག་ཉར་ཐུབ་པའི་དཔེ་མཚོན་དུ། CamScanner སྤྱད་དེ་བཤེར་འབེབ་བྱེད་པའི་《བོད་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་དབུ་བརྙེས་ཚུལ་དང་། བསྟན་པའི་སྲོལ་གཏོད་པ། བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་སྐོར།》 ཞེས་པའི་ལེའུ་དེར་གཟིགས།  https://w103.camscanner.com/share/dixcK/0/w103s1aqj0qpw

མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན།

མཉེན་ཆས་དེ་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་ཚིགས་ https://www.camscanner.com/user/download རྒྱུད་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གྱི་རྒྱུད་ཁུངས་མ་ལག་ཚང་མའི་ཆེད་དུ་ཕབ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད།

གཤམ་འདིར་ཕབ་ལེན་དུ་བཀོད་ཡོད་པ་ནི། ཨན་ཌོའི་མ་ལག་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་དང་། ཁྱབ་བསྒྲགས་མེད་ཁར་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་འཛོམས་ཡོད་པ་དེ་ཡིན།

ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང། 21.3mb
CamScanner

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: camScanner
camScanner
CamScanner མཉེན་ཆས་འདི་ལོ་གཅིག་སྔོན་ངའི་གྲོགས་པ་ཞིག་གིས་ང་ལ་ཐོག་མར་ངོ་སྤྲོད་བྱས་བྱུང་། དེ་ནས་བཟུང་ངས་མཉེན་ཆས་དེར་དགའ་མོས་དང་བེད་སྤྱོད་ཤུགས་ཆེན་པོ་གཏོང་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན། མཉེན་ཆས་དེ་ད་ལྟ་ངའི་ཁ་པར་ནང་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ཏུ་ཆགས་པ་དང་ནམ་ཡང་ཁ་འབྲལ་མྱོང་མེད། མཉེན་ཆས་དེའི་དམིགས་བྱ་གཙོ་བོ་ནི་སྒེར་གི་ཡིག་ཆ་དང་འཛིན་ཡིག་སོགས་བཤེར་འབེབ་བྱས་པ་ལྟར་ཉར་ཚགས་བྱེད་རྒྱུའི་མཐོན་རྐྱེན་ཞིག་རེད། གློག་ཀླད་དང་བཤེར་འབེབ་གཉིས་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་པར། སྟབས་བདེའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གྱི་པར་ཆས་དང་ CanScanner མཉེན་ཆས་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་བཤེར་འབེབ་བྱས་ཐུབ།
http://1.bp.blogspot.com/-f9X_ZbVnv8Q/VY039-xrRpI/AAAAAAAAJ_Y/zHHyocgxbfA/s640/camscanner.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-f9X_ZbVnv8Q/VY039-xrRpI/AAAAAAAAJ_Y/zHHyocgxbfA/s72-c/camscanner.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/07/camscanner.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/07/camscanner.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy