ཀུ་ཤུའི་ཁ་པར་ནང་གི་བོད་ཡིག་ཚིག་མཛོད།


འདི་ནི་ཨ་མྱེའི་སྤྲུལ་ཆུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་རང་རིགས་ལ་བཅང་བའི་ལྷག་བསམ་དང་སྐད་ཡིག་ལ་དུང་བའི་འདུན་པ་དེས་སྦྱིན་པའི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་སྟེ་བརྡ་འཕྲིན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་སྐབས་འདིར་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་འཛིན་མཁན་གྱི་འུ་ཅག་ལ་སྦྱིན་པའི་རིན་བྲལ་གྱི་ལེགས་སྐྱེས་དེ་རེད། འདི་ནི་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་གྱི་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཡུལ་ནས་བཙལ་སྟེ་ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ཅིང་བཀོལ་སྤྱོད་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་ཞིང་ཡར་ཐོན་གྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་བོད་ཡིག་ཚིག་མཛོད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་རྐང་གཅིག་པུ་དེ་ཡང་རེད།  མཉེན་ཆས་ཚིག་མཛོད་འདིའི་ནང་དུ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་དང་དག་གསར། དེ་བཞིན་བོད་དབྱིན་ཤན་སྦྱར་གྱི་ཚིག་མཛོད་རང་འབྱུང་ཡེ་ཤེས་སོགས་འགའ་ཞིག་ཀྱང་མཆིས། འདི་ལས་བོད་ཡིག་ཙམ་མིན་པར་དབྱིན་ཡིག་གི་དོན་འགྲེལ་བོད་ཡིག་ལས་གཟིགས་ཐུབ་ཅིང་བོད་ཡིག་གི་ཚིག་དོན་ཡང་དབྱིན་ཡིག་ལས་འཚོལ་ནུས་པའི་ཆེས་ནུས་ཅན་གྱི་མཉེན་ཆས་ཤིག་རེད། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཚིག་མཛོད་འདི་ཉིད་བཟོ་སྐབས་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་མངགས་ལྟར་གུས་པས་དག་གསར་ཆ་ཚང་ཞིག་གློག་ཀླད་དུ་བཏགས་ཏེ་ཞབས་འདེགས་ཏོག་ཙམ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་། སྐབས་དེའི་དུས་གུས་པའི་སེམས་སུ་འདི་ལྟ་བུའི་ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ཚིག་མཛོད་ཅིག་ཐོན་ཐུབ་རྒྱུ་ནི་རྨི་ལམ་དུ་ཡང་ག་ལ་ཡོད། འོན་ཀྱང་རྗེས་སོར་ཚིག་མཛོད་འདི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་ཐོན་འདུག་པར་མ་ཟད་གུས་པས་ད་སྡེའི་ནང་དུ་ཚིག་དུམ་ཞིག་ཁ་བསབ་བྱས་པ་དེ་ཡང་རང་སོར་བཞག་འདུག ༼དོལ་རྒྱལ། སྨོན་ལམ་ལོག་པའི་དམ་སྲི་ཞིག ཤུགས་ལྡན་ཀྱང་ཟེར།༽ རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ད་དུང་དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཅིག་ཀྱང་དགོས་གལ་ཆེ་ལུགས་གསུངས་བྱུང་ཡང་གུས་པ་སློབ་སྦྱོང་གི་དུས་ཚོད་བཅས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་བཏགས་ཐུབ་མ་བྱུང་།

སྐབས་དོན་དྲ་གྲོགས་དག་ལ་རེ་བསྐུལ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འདི་ནས་ཨ་མྱེའི་སྤྲུལ་ཆུང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་མཉེན་ཆས་དེར་འཇུག་འདོད་ཆེ་བས་དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་གློག་ཀླད་དུ་བྲིས་མ་ཡོད་ཚེ་གཤམ་གསལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་གང་རུང་དུ་གནང་རོགས་ཅེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་མཉེན་ཆས་འདིར་བཞག་ཐུབ་ན་ངོ་མ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་ཅིག་ཀྱང་ཡིན་འདུག་ན་རང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་དུང་བའི་ལྷག་བསམ་ཅན་དག་གིས་མཐུན་འགྱུར་ཞིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།བཀའ་དྲིན་ཆེ།

སྐད་འཕྲིན་ཁ་བྱང་  i_love_tibet
གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་   riksang777@gmail.com


མཉེན་ཆས་འདི་བཟོ་བསྐྲུན་གནང་མཁན་ཨ་མྱེའི་སྤྲུལ་ཆུང་རིན་པོ་ཆེ་འམ་མཚན་གཞན་མཆོག་སྤྲུལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནི་ནམ་རྒྱུན་ནེ་རྫུ་ལེ་ཌུར་དད་ལྡན་ཆོས་ཚོགས་ལ་གསུང་ཆོས་གནང་བཞིན་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་ལ། ལོ་སྔོན་མ་ནས་བཟུང་ཁོང་གི་ཕ་ཡུལ་འཇུ་ཉུང་དགོན་གྱིས་མཁན་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་མཛད་པ་ལྟར་ད་ལམ་རང་དགོན་དུ་མཁན་པོའི་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད།

བརྡ་འཕྲིན་བང་ཁ་འོད་ཀྱི་རླབས་སུ་རྩེན། །
འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་འཕྲུལ་ཆའི་སྣེ་མོར་འདུ། །
གློག་ཆས་བཀོལ་སྤྱོད་ཆེ་བའི་དུས་རབས་འདིར། །
རང་ཅག་རང་སོར་འདུག་པའི་གནས་མིན་པས། །
རིན་ཐང་ཆེ་བའི་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལ། །
རང་གཞན་ཚང་མས་སྲི་ཞུ་ཏོག་ཙམ་བསྒྲུབ། །

༢༠༡༥/༧/༡༦ ཉིན་གུས་འཇའ་ཐང་འབྲོག་བུས་འཕྲལ་མར་བྲིས།

Comments

 1. བོད་བརྙན་དྲ་བས་དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ཆ་ཚང་ unicode ནང་བཏགས་ཟིན་པ་དང་། གསེར་ལྡན་མིང་མཛོད་ GoldenDict ཟེར་བ་ཞིག་ཀྱང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད། དྲ་སྣེ་འདིར་གཟིགས། http://www.bosubtitle.com/experience/goldendict_bo.html

  དེ་བཞིན་མཉེན་ཆས་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་བརྙན་ཟློས་ཐུང་ཐུང་ཞིག་དྲ་སྣེ་འདིར་http://www.sonamdawa.com/2015/08/Golden-Dictionary-Tibetan.html སྤེལ་ཡོད། ཀུན་ལ་ཕན་ཐོག་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡོད།

  ReplyDelete
 2. ཚིག་མཛོད་མཉེན་ཆས་དེ་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་དུ་གཤམ་གྱི་དྲ་ཐག་ལས་ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ།
  https://appsto.re/in/Fj49y.i

  ReplyDelete
 3. བཀའ་དྲིན་ཆེ། དྲ་ཐག་དེ་ལས་དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཨེ་རག་བལྟ་ངེས་ཡིན།

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག