འཛམ་གླིང་ཐོག་གློག་ཀླད་རིན་གོང་ཆུང་ཤོས་ཨ་སྒོར་ $9

འཛམ་གླིང་ཐོག་རིན་གོང་ཆུང་ཤོས་ཀྱི་གློག་ཀླད་དེའི་ཆེ་ཆུང་ནི་ ATM བྱང་བུ་ལས་ཀྱང་ཆུང་བ་ཡོད། ཨ་སྒོར་ $9 ལ་ཉོ་ཐུབ་པའི་གློག་ཀླད་དེ་ལ་ CHIP ཟེར་བ་དང་དེས་དྲ་མྱུལ་བྱེད་པ་དང། དཔར་དང་ཡིག་ཆ་བཟོ་བ། དེ་བཞིན་གློག་རྩེད་དང་གློག་བརྙན་བལྟ་བ་སོགས་ཅི་རིགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།


འཛམ་གླིང་ཐོག་རིན་གོང་ཆུང་ཤོས་ཀྱི་གློག་ཀླད་དེའི་ཆེ་ཆུང་ནི་ ATM བྱང་བུ་ལས་ཀྱང་ཆུང་བ་ཡོད། ཨ་སྒོར་ $9 (རྒྱ་གར་སྒོར་ Rs. 575 ཙམ་)ལ་ཉོ་ཐུབ་པའི་གློག་ཀླད་དེ་ལ་ CHIP ཟེར་བ་དང་དེས་དྲ་མྱུལ་བྱེད་པ་དང། དཔར་དང་ཡིག་ཆ་བཟོ་བ། དེ་བཞིན་གློག་རྩེད་དང་གློག་བརྙན་བལྟ་བ་སོགས་ཅི་རིགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

CHIP བཟོ་བསྐྲུན་བྱེད་མཁན་གྱིས་ཁྲོམ་རྭའི་ཐོག་འགྲེམ་ཚོང་ཆེད་མ་རྩ་ཨ་སྒོར་ $50,000 སྒྲུབ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བྱས། འོན་ཀྱང་མ་འཇོག་གི་ལས་གཞི་འགོ་བཙུགས་ནས་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་གི་ནང་མ་འཇོག་ཨ་སྒོར་ $697,000 བྱུང་འདུག དེ་ནི་ཐོག་མའི་རྒྱལ་ཁ་ཞིག་ཡིན་ལ་ཁོང་ཚོའི་ལས་འཆར་དེ་ལ་ཕུགས་རྒྱང་གི་གཤོག་སྒྲོ་རྒྱས་པའི་སྔ་ལྟས་ཞིག་མཐོང།

སྤྱིར་བཏང་གློག་ཀླད་ཀྱི་གཙོ་འཁོར་འདི་ལ་རིན་གོང་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ཀྱང། མངོན་ཆས་Monitor དང་། མཐེབ་གཞོང། ཙི་ཙི་ལྟ་བུའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་ཆ་ལག་གཞན་རྣམས་སོ་སོས་ཉོ་དགོས་པའམ་ཡང་ན་གློག་ཀླད་རྙིང་པའི་ཆ་ལག་བེད་སྤྱོད་བྱས་ན་འགྲིག

གློག་ཀླད་གཙོ་འཁོར་དེའི་ནང་ Linux གྱི་རྒྱུད་ཁུངས་མ་ལག་བཅུག་ཡོད་པ་དང་། རྒྱུད་ཁུངས་མ་ལག་དེའི་ནང་ཡིག་ཆ་བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་ཆེད་ LibreOffice དང་། གླུ་གཞས་དང་གློག་བརྙན་བལྟ་ཆས་ VLC སོགས་མཉེན་ཆས་མང་པོ་རང་སྒྲིག་ཡོད། གསོག་སྡེར་གྱི་སྟོང་ཆ་ཡོད་ན་དེའི་སྟེང་མཉེན་ཆས་གཞན་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་ཕབ་ལེན་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་འདུག
གློག་ཀླད་དེ་ལ་ 1Ghz processor དང་ RAM=512, Storage=4GB ལས་མེད་པར་བརྟེན་གློག་བརྙན་བཟོ་སྒྲིག་གི་ལས་ཤུགས་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་བྱེད་མི་ཐུབ། ཡིན་ནའི་གཙོ་འཁོར་འདི་ལ་སོ་སྔོན་(bluetooth) གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པར་བརྟེན་གློག་རྩེད་ལ་དགའ་མཁན་ཚོས་ཤུགས་ཆུང་བའི་གློག་རྩེད་རིགས་རྩེ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད།

གློག་ཀླད་ཆུང་ཆུང་དེས་མི་ཚང་མའི་འདོད་བློ་སྐོང་མི་ཐུབ་ཀྱང་མི་ཚང་མར་འདེམས་ག་ཞིག་སྤྲད་ཡོད། གློག་ཀླད་དེ་འདི་ལོ་ 2015 ལོ་མཇུག་ཏུ་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གཞན་ལ་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་འཆར་ཡོད་འདུག

ཕྱི་ལོ་ 2012 ལོར་གློག་ཀླད་རིན་གོང་ཆུང་ཤོས་བཟོ་མཁན་ Raspberry Pi ཟེར་བ་དེ་རེད། གློག་ཀླད་ཆུང་ཆུང་དེ་ལ་ཨ་སྒོར་ $25-$35 བྱས་ཏེ་ Ebay ནང་ཉོ་རྒྱུ་ཡོད། དྲ་གནས་འདིར་གཟིགས། http://goo.gl/YVzLlM

འགྲེམས་སྟོན་གློག་བརྙན་ལ་གཟིགས།


དཔར་རིས།

CHIP དེ་ Monitor གསར་རྙིང་དང་མཐུད་རྒྱུ་ཡོད།

CHIP ནང་ Linux གི་རྒྱུད་ཁུངས་མ་ལག་དང་ LibreOffice, VLC སོགས་རང་སྒྲིག་ཡོད།

དགོས་མཁོའི་མཉེན་ཆས་སྟོང་ཕྲག་ཕབ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད།

LibreOffice སྤྱད་དེ་རྒྱུན་པའི་ཡིག་ཆ་བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུད་ཡོད། LibreOffice ནི་ Microsoft Office འདྲ་པོ་རེད།

དྲ་རྒྱའི་ཐོག་བཞུགས་ཐུབ་པ་དང་། དྲ་ཐོག་གི་ལས་རིགས་སྒྲུབ་ཐུབ།

གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྲིན་དང་མཐུད་དེ་གློག་རྩེད་རིགས་རྩེ་ཐུབ།

ཨ་སྒོར་ $49 ཅན་གྱི་ལག་ཐོག་གློག་ཀླད་ཞིག་ཡོད། དེ་ལ་མཐེབ་གཞོང་དང་། འཆར་ངོས་ 4.3 inch ཡོད། གློག་མེ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ལྷག་གདང་བའི་གློག་མེ་ 3000mAh ཡོད། འཆར་གཞི་ལྟར་ན་ཕྱི་ལོ་ 2016 གི་ལོ་དཀྱིལ་ཙམ་ལ་འགྲེམས་ཚོང་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: འཛམ་གླིང་ཐོག་གློག་ཀླད་རིན་གོང་ཆུང་ཤོས་ཨ་སྒོར་ $9
འཛམ་གླིང་ཐོག་གློག་ཀླད་རིན་གོང་ཆུང་ཤོས་ཨ་སྒོར་ $9
འཛམ་གླིང་ཐོག་རིན་གོང་ཆུང་ཤོས་ཀྱི་གློག་ཀླད་དེའི་ཆེ་ཆུང་ནི་ ATM བྱང་བུ་ལས་ཀྱང་ཆུང་བ་ཡོད། ཨ་སྒོར་ $9 ལ་ཉོ་ཐུབ་པའི་གློག་ཀླད་དེ་ལ་ CHIP ཟེར་བ་དང་དེས་དྲ་མྱུལ་བྱེད་པ་དང། དཔར་དང་ཡིག་ཆ་བཟོ་བ། དེ་བཞིན་གློག་རྩེད་དང་གློག་བརྙན་བལྟ་བ་སོགས་ཅི་རིགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
http://3.bp.blogspot.com/-sUcKQibqTBo/VaoluRHOjwI/AAAAAAAAKNQ/tGvNhBa3Y_s/s640/CHIP.png
http://3.bp.blogspot.com/-sUcKQibqTBo/VaoluRHOjwI/AAAAAAAAKNQ/tGvNhBa3Y_s/s72-c/CHIP.png
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/07/world-cheapest-computer.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/07/world-cheapest-computer.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy