དགོས་མཁོ་དང་རིག་རྩལ་ལས་གྲུབ་པའི་ InfiniteUSB


གློག་ཀླད་ཀྱི་ USB མཐུད་ཁ་ནས་ཕྱི་ཕྱོགས་གློག་ཆས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་དང་སྦྱོར་ཏེ་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གློག་ཀླད་མང་ཆེ་བ་ལ་ USB གི་མཐུད་ཁ་གཉིས་གསུམ་ཙམ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་དུང་མི་གདང་བའི་སྣང་བ་ཞིག་བསྟེར་གྱིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་མི་རྣམས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་གཞིགས་ཏེ་ཆེད་ལས་པས་རིག་རྩལ་ལས་ InfiniteUSB ཞེས་པའི་ཏར་སྐུད་ཞིག་བཟོས་ཡོད། InfiniteUSB དེས་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ USB གློག་ཆས་གྲངས་མེད་ལྷན་དུ་མཐུད་སྦྱོར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ལ་མ་འོངས་ཀྱི་དཀའ་ཚེགས་དེ་རིགས་ལས་ཡོངས་སུ་གྲོལ་བ་ཆགས་ཡོད། དྲ་ཐོག་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་ས་ Ebay ནས་ཏར་སྐུད་དེ་ཉོ་ན་རྒྱ་གར་སྒོར་ Rs. 149/- ཡིན་འདུག
Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག