3D པར་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར།

3D པར་སྐྲུན་ནི་གློག་ཀླད་ནང་འབུར་བཟོའི་བཟོ་དབྱིབས་ཇུས་འགོད་བྱས་བཞག་པ་དེ་ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ 3D འམ་འབུར་དངོས་གཅིག་ཏུ་པར་སྐྲུན་བྱེད་སྟངས་ཞིག་ཡིན། 3D དངོས་པོ་ཞིག་པར་སྐྲུན་ཐུབ་པར་ཐབས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད། དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ནས་ Additive Method (བསྣོན་ཐབས་) དང་ Subtractive Method(འཐེན་ཐབས་) གཉིས་ཡིན།


3D པར་སྐྲུན་ཟེར་ན་གང་རེད།

3D པར་སྐྲུན་ནི་གློག་ཀླད་ནང་འབུར་བཟོའི་བཟོ་དབྱིབས་ཇུས་འགོད་བྱས་བཞག་པ་དེ་ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ 3D འམ་འབུར་དངོས་གཅིག་ཏུ་པར་སྐྲུན་བྱེད་སྟངས་ཞིག་ཡིན།  3D པར་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་ནི་བཟོ་ཚོང་ཁང་ཆེན་པོ་དེ་དག་ལ་ཐོན་ཟོག་གམ་འཕྲུལ་ཆས་གསར་པ་རྣམས་ཐོན་བསྐྱེད་མ་བྱས་པའི་སྔ་རོལ་དུ་དངོས་ཟོག་གི་མ་དཔེ་བཟོ་ཐུབ་པ་དང། ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ལ་ 3D པར་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག་ཡོད་འགྱུར་ན། ཁྱིམ་ཚང་དེས་རྒྱུན་མཁོའི་ཅ་དངོས་མང་པོ་ཞིག་ཁྲོམ་ནས་ཉོ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ནང་ལ་བསྡད་ནས་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཆགས། དཔེར་ན། སྙིགས་སྣོད་དང། སྡེར་མ། རྐུབ་བསྐྱགས། འགྱིག་ལྷམ། ཁ་པར་ཕྱི་ཤུབས། གཅུས་གཟེར། དེ་བཞིན་ཁྲོམ་ནས་ཉོ་རྒྱུ་མེད་པའི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཇུས་འགོད་བྱེད་པའི་ཅ་དངོས་རིགས་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ།

3D པར་སྐྲུན་རྣམ་གྲངས་དང་བཟོ་སྟངས།

3D དངོས་པོ་ཞིག་པར་སྐྲུན་ཐུབ་པར་ཐབས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད། དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ནས་ Additive Method (བསྣོན་ཐབས་) དང་ Subtractive Method(འཐེན་ཐབས་) གཉིས་ཡིན། རྫས་དངོས་ཕྲ་མོ་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་གཅིག་ཐོག་གཅིག་བརྩེགས་པའམ་ཚོགས་ཏེ་ཅ་དངོས་(object) པར་སྐྲུན་བྱས་པ་ལ་སྣོན་ཐབས་དང་། དེའི་ལྡོག་ཕྱོགས་དངོས་པོ་རྡོག་རྡོག་གཅིག་ལ་གྲི་དང་སོག་ལེ་བརྒྱག་ཏེ་འདོད་མོས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིམས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ལ་འཐེན་ཐབས་བཅས་གཉིས་ཡོད། པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་འཁོར་ནང་བཏང་བའི་རྫས་ཆ་དེ་ནི་འགྱིགས་དང། ཤེལ་དང། ཧ་ཡང་། ལྕགས་སོགས་ཅི་རིགས་ཀྱིས་བྱས་མཆོག

དེང་གི་ཆར་སྣོན་ཐབས་ (Additive Method) དེ་སྟབས་བདེ་བ་དང་མཁོ་རྒྱུགས་ཆེ་བ་ཡོད། སྣོན་ཐབས་ཀྱི་པར་སྐྲུན་བྱེད་སྟངས་ལ་ཡང་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ 2010 ལོར་ཨ་རིའི་རྫས་དཔྱད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྣོན་ཐབས་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཚད་གཞི་རིགས་བདུན་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་ལ་འཕབས་ཡོད། དེ་དག་ནི།
  1. Vat Photopolymerisation དང་
  2. Material Jetting
  3. Binder Jetting
  4. Material Extrusion
  5. Powder Bed Fusion
  6. Sheet Lamination
  7. Directed Energy Deposition བཅས་ཡིན།
དེ་དག་ལས་ཕལ་ཆེ་བས་རྫས་བཙིར་ཐོན་ (Material Extrusion) ཞེས་པ་དེ་སྤྱད་དེ་ 3D པར་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འཕྲུལ་ཆས་འདིས་འགྱིག་སྐུད་དམ་ལྕགས་སྐུད་བཞུས་རྗེས་གཤེར་ཁུའི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་དང་། དེ་རྗེས་སྦུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་རྩེ་མོ་ནས་གཏོང་གི་ཡོད། སྦུ་གུའི་རྩེ་མོས་གཤེར་ཁུ་དེ་བཀག་གཏོང་བྱེད་གིན་བྱེད་གིན་ཕར་རྒྱུགས་ཚུར་རྒྱུགས་བྱས་ཏེ་འབུར་དངོས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཡོངས་རྫོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད། གཤམ་གི་དཔར་འདི་ལ་གཟིགས།


3D འབུར་བཟོ་དེའི་ཇུས་འགོད་ཆ་ཚང་གློག་ཀླད་ནང་བྱེད་དགོས་པ་དང་། 3D པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་འཁོར་དེའི་ཆེད་དམིགས་བཀར་གྱི་མཉེན་ཆས་དམིགས་བསལ་རེ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད། གལ་ཏེ་ཇུས་འགོད་རྩ་བ་ནས་མི་ཤེས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། དྲ་ཐོག་ནས་ 3D གི་ཅ་དངོས་འདྲ་མིན་གྱི་ཇུས་འགོད་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད། ཡིག་ཆ་དེ་རིགས་ཕབ་ལེན་བྱེད་སའི་དྲ་ཚིགས་ལེགས་ཤོས་གཅིག་ནི། www.thingiverse.com ཡིན། དྲ་ཚིགས་འདི་ནས་ཅ་དངོས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་རིན་མེད་དུ་ཕབ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད། དཔེར་ན། འགྱིག་ཕོར་ཞིག་གི་དཔེ་རིས་ཡིག་ཆ་དྲ་ཐོག་ནས་མར་ལེན། དེ་རྗེས་དེ་པར་སྐྲུན་གྱི་བཀའ་བརྡ་ནས་ Print ཐོག་གནོན་པ་དང་། 3D པར་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས་འགྱིག་ཕོར་བཟོ་འགོ་བཙུགས་་པ་ལྟ་བུ།

3D པར་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་བེད་སྤྱོད།

3D པར་རྒྱག་འཕྲུུལ་འཁོར་གྱི་བེད་སྤྱོད་ཁྱབ་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ་དྲངས་ཡང་མི་ཚར། འོན་ཀྱང་ཆེ་ས་ནས་བེད་སྤྱོད་སྐོར་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་ན། ཁང་བཀོད་དང་རླུང་འཁོར་གསར་བཟོའི་ཆེད་བཟོ་རིག་གི་ཐོག་མའི་མ་དཔེ་བཟོ་བ། གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་ཆེད་ཡུལ་ལྗོངས་དང་རྟོགས་བཟོའི་སེམས་ཅན་གྱི་མ་དཔེ། གནའ་ཤུལ་ཁང་པ་དང་། སྐུ་འདྲ། དངོས་ཆས་ལ་བསྐྱར་གསོ། མེ་ཤུགས་འཕུར་བརྡ་དང་མཁའ་གྲུ་བཟོ་བཀོད་ལ་ཚད་དཔྱད་བྱེད་པར་ཧ་ཅང་བེད་སྤྱོད་ཆེན་པོ་ཡོད། ད་དུང་སྨན་དཔྱད་རིག་པའི་ནང་ 3D པར་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་སྤྱད་དེ་མིའི་ལུས་འཕུང་གི་ཆ་ཤས་དཔེར་ན། སྣ་དང་རྣ་ཆོག།རྐང་ལག ནང་ཁྲོལ་གྱི་ཁལ་མ་སོགས་བཟོས་ཏེ་བེད་སྤྱོད་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་བས་ཧ་ལས་དགོས་པ་ནི་ DNA སོགས་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུའི་སྐོར་མང་པོ་འདུག

སྔར་ 3D པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་འཁོར་བཟོ་གྲྭ་ཆེན་པོ་དང་ཆད་ལས་ཁང་དེ་འདྲ་ལས་མེད། དེར་བརྟེན་སྤྱིར་བཏང་གི་མི་ཞིག་གིས་རག་ཐབས་འབྲལ། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་ལོ་ཁ་ཤས་ནང་ 3D པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་འཁོར་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་འགའ་ཤས་ཁྲོམ་རྭའི་ནང་མི་མང་གི་རྒྱུན་སྤྱོད་ཆེད་དུ་ཚོང་རྒྱུ་ཡོད་འདུག ། 3D པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་འཁོར་གཅིག་ལ་གོང་ཚད་ལ་ཨ་སྒོར་ $2,200/- (རྒྱ་གར་སྒོར་ Rs. 150,000 ) རེད། ཉོ་ཐུབ་མཁན་ཚོས་ཉོས་ཏེ་སོ་སོའི་ནང་ནས་ཅ་དངོས་འདྲ་མིན་ཚོད་ལྟ་དང་བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་གཤམ་གྱི་དཔར་དེ་དག་ལས་ཤེས་ཐུབ།

གཅིག་བྱས་ན་ 3D པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་འཁོར་དེ་ད་ལྟ་གོང་ཆེན་པོར་སྣང་སྲིད་ཀྱང་མ་འོངས་ད་དུང་གོང་ཆུང་དུ་འགྲོ་ངེས་རེད། ལོ་མང་པོ་ཞིག་གི་སྔོན་ལ་ཡིག་ཆ་དཔར་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་ (Printer) ཞིག་ལ་མི་ཚོས་ཨ་སྒོར་ $2,000 ཙམ་སྤྲད་དེ་ཉོས་མྱོང་། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་དཔར་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག་ཨ་སྒོར་ $50/- (རྒྱ་གར་སྒོར་གསུམ་སྟོང་) ནང་རག་གི་མིན་འདུག་གམ། ཏན་ཏན་ལོ་གྲངས་ཁ་ཤས་རྗེས་ 3D པར་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་དེ་ཡང་མི་ཚང་མས་ཉོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་དུས་ཤིག་ཤར་ངེས།

གཤམ་འདིར་ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་གློག་བརྙན་ནང་ 3D པར་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་སྐོར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་སྟོན་འདུག ཕོ་གསར་ཞིག་གིས་མེ་མདའ་དངོས་གནས་ཞིག་ཀྱང་བཟོས་པའི་སྐོར་འཁོད་འདུག གཟིགས་པར་འཚལ།


3D པར་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས་བཟོས་པའི་དངོས་ཆས་འགའི་དཔེ་མཚོན།

3D པར་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་ནས་བཟོས་པའི་འགྱིག་ལྷམ་དང་རྩེད་ཆས་འདྲ་མིན། འགྱིག་ལྷམ་འདི་ཆར་དུས་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོག་ཡོང་ས་རེད། ཧ་ཧ་་་

རྒྱུན་མཁོའི་འཕྲུལ་འཁོར་ཆ་ལག་རྣམས་བཟོ་ཐུབ་པ་དང། བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཐུབ།

སྨན་ཁང་གྱིས་སྤྲད་པའི་རྐང་པ་རྫུས་མ་ལས། རྐང་པ་མེད་མཁན་ཞིག་སོ་སོས་ཇུས་འགོད་བྱས་པའི་འགྱིག་རྐང་མི་འདྲ་བ་ཞིག

3D པར་རྒྱག་འཔྲུལ་འཁོར་གྱིས་བཟོས་པའི་རྒྱལ་ཕྲན་ཞིག་གི་དཔེ། གློག་བརྙན་བཟོ་སྒྲིག་ཆེད་བེད་སྤྱོད་ཐུབ།

ཕྲུ་གུའི་རྩེད་ཆས་སམ། ནང་ལ་སྒྲིག་རྒྱུའི་ཅ་དངོས་སྙིང་རྗེ་པོ།

ཚོད་ལྟའི་ཐོག་མི་ཞིག་གིས་ 3D པར་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་སྤྱད་དེ་རྐང་འཁོར་དཔེ་གསར་ཞིག་བཟོས་པ།

ཁང་པའི་ཇུས་འགོད་པས་ 3D པར་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་སྤྱད་དེ་ཁང་པ་ཐོག་བརྩེགས་ཅན་ཞིག་གི་མ་དཔེ་བཟོས།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ 3D པར་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག་ཡོད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་དང་ཤོས་ཅི་ཞིག་བཟོ་འདོད་འདུག་གམ། བསམ་ཚུལ་གཤམ་གྱི་མཆན་བཀོད་སའི་ནང་བཀོད་པར་ཞུ།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: 3D པར་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར།
3D པར་རྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར།
3D པར་སྐྲུན་ནི་གློག་ཀླད་ནང་འབུར་བཟོའི་བཟོ་དབྱིབས་ཇུས་འགོད་བྱས་བཞག་པ་དེ་ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ 3D འམ་འབུར་དངོས་གཅིག་ཏུ་པར་སྐྲུན་བྱེད་སྟངས་ཞིག་ཡིན། 3D དངོས་པོ་ཞིག་པར་སྐྲུན་ཐུབ་པར་ཐབས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད། དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ནས་ Additive Method (བསྣོན་ཐབས་) དང་ Subtractive Method(འཐེན་ཐབས་) གཉིས་ཡིན།
http://2.bp.blogspot.com/-rMTQjZR1Abk/VemLJp6OJ6I/AAAAAAAAKzM/od9vJRLAc4g/s640/rapid-3d-3d-printer-5.png
http://2.bp.blogspot.com/-rMTQjZR1Abk/VemLJp6OJ6I/AAAAAAAAKzM/od9vJRLAc4g/s72-c/rapid-3d-3d-printer-5.png
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/09/3D-printing.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/09/3D-printing.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy