གུ་གུལ་གྱི་རྣམ་པ་གསར་འགྱུར།


དེ་རིང་ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 9 ཚེས་ 1 ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་གུ་གུལ་གཞུང་ཕྱོགས་དྲ་བས་གུ་གུལ་གྱི་བསྒྱུར་བཅོས་གསར་པ་ཞིག་སྐོར་གསར་འགྱུར་སྤེལ་ཡོད། གུ་གུལ་ཚང་གིས་ད་བར་ལོ་གྲངས་བཅུ་བདུན་ལྷག་གི་རིང་ Gmail དང་ Google Drive, Google Site, Google Wave, Google Plus, Blogger, Inbox, Google Map, Google Reader, Hangout, Orkut, Google Calendar སོགས་ཞབས་ཞུ་སྣ་མང་སྤེལ་ཡོད་པ་དང། འགའ་ཤས་ཚོད་ལྟའི་རྒྱུད་གཏན་དུ་སྒོ་རྒྱག་ཡོད། ཡོད་བཞིན་པའི་ཞབས་ཞུ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་བཟོ་བཀོད་ཐད་ལ་རིམ་པ་མང་པོའི་ལེགས་བཅོས་གོང་མཐོར་བཏང་གཏོང་བཞིན་ཡོད།

ད་རེས་ཀྱི་འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ནི། གུ་གུལ་ཚང་གི་གུ་གུལ་ལས་རྟགས་སྐོར་གཙོ་བོ་བཀོད་འདུག །དེ་སྔ་གུ་གུལ་ཚང་གི་ལས་རྟགས་ནི་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ GOOGLE ཟེར་བ་ཡིག་འབྲུ་དྲུག་དང་ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་ལ་སྔོན་དམར་སེར་ལྗང་གི་ཚོན་གཞིས་མཚོན་པར་བྱས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནི་དང་ཐོག་དྲ་རྒྱའི་ཞབས་ཞུ་ཕལ་ཆེ་བ་གློག་ཀླད་ཐོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་དེ་ལྟར་འཇོག་པ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་མི་རྣམས་ཀྱིས་གློག་ཀླད་མ་ཡིན་པའི་གློག་ཆས་ཆེ་ཆུང་རིགས་འདྲ་མིན་རྒྱུད་དྲ་ཐོག་ཏུ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། གློག་ཆས་འདྲ་མིན་ལ་རན་པའི་གུ་གུལ་གཞུང་འབྲེལ་ལས་རྟགས་དེ་ཡང་འགྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་ངེས་ཤིག་ཆགས། དེར་བརྟེན་དེ་རིང་ནས་བཟུང་གུ་གུལ་ཚང་གི་ལས་རྟགས་ནི་དབྱིན་ཡིག་གི་ཡིག་འབྲུ་ G གཅིག་གི་འགྲིག་པ་དང། ཡིག་འབྲུ་གཅིག་དེའི་ཐོག་གུ་གུལ་གྱི་གཏན་འབེབ་ཚོན་མདོག་སྔོན་དམར་སེར་ལྗང་བཞི་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་བཞིན་གུ་གུལ་གཞུང་ཕྱོགས་དྲ་བའི་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཞབས་ཞུ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ཚོན་མདོག་དེ་བཞི་སྙིང་རྗེ་པོའི་ངང་ལག་བསྟར་བྱེད་སྒོ་བཙུགས་ཡོད།


གུ་གུལ་ཚང་གིས་དུས་ནས་དུས་སུ་འགྱུར་བཅོས་དང་གསར་སྤེལ་གྱི་ལས་གཞི་དེ་དག་ལ་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལ་གསུན་སྣང་ཡོང་སྲིད་ཀྱང་། མང་པོ་ཞིག་ལ་འཚར་སྣང་དང་། མ་འོང་གི་ཞབས་ཞུ་ཕུལ་བྱུང་རིགས་ཡོང་རྒྱུར་ངང་སྒུག་གམ་རེ་འདོད་སོགས་ཡོང་གི་ཡོད། གང་ལྟར་གུ་གུལ་གྱི་ལོ་མང་གི་བྱ་བཞག་ལ་ཚང་མས་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ཚོའི་ད་ལྟའི་འགྱུར་བཅོས་དང་མ་འོངས་ལ་འགྱུར་བ་ཅི་གཏོང་ལ་སྔོན་ཚུད་ནས་དང་ལེན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སེམས།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག