ཡུ་ཊུབ་བརྙན་གཞས་ mp3 དང་ mp4 བཟོས་ཏེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐབས།


དེང་གི་ཆར་ཡུ་ཊུབ་ཏུ་བརྙན་གཞས་དང་གློག་བརྙན་གྲངས་མེད་ཡོད་པ་དང་དེ་དག་ལ་གཟིགས་མཁན་ཉིན་རེར་དྲ་མི་ཁྲི་ཚོ་འགའ་ཤས་ཟིན་གྱི་ཡོད། དེ་བས་ཡུ་ཊུབ་ནས་ཕབས་ལེན་བྱེད་མཁན་ནི་དེ་ལས་ལྡབ་འགྱུར་དུ་སོང་ཡོད། དེ་སྔའི་རྩོམ་ཡིག་འགའ་ཤས་ནང་ངས་ཡུ་ཊུབ་ཕབ་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཁ་ཤས་སྟོན་ཡོད། ཐབས་ཤེས་དེ་དག་ལ་མཉེན་ཆས་དམིགས་བསལ་ལམ་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ Addon ཟེར་བའི་ཁ་སྣོན་གྱི་མཉེན་ཆས་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་བཅུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། མ་ཟད་གློག་ཀླད་ཐོག་བྱེད་པ་ལས་དེང་གི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དང་ཊེབ་ལེཊ་དེ་དག་ནང་ཐབས་ཤེས་དེ་དག་བེད་མེད་འདྲ་པོ་ཆགས་འདུག །དེར་བརྟེན་དེ་རིང་འདིར་ངས་ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་བརྙན་གཞས་ (Music Video) དེ་རིགས་ mp3 དང་ mp4 ཡིག་ཆའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་དང་ཊེབ་ལེཊ་སོགས་ལས་ཀྱང་ཕབ་ལེན་བྱེད་སྟངས་སྟོན་གྱི་ཡིན།

དང་པོ། ཡུ་ཊུབ་བརྙན་གཞས་ཤིག་ mp3 [སྒྲ]ཕབ་ལེན།

༡༽ ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་བརྙན་གཞས་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་པ་དང་། བརྙན་གཞས་ཀྱི་དྲ་སྣེ་ (url) དེ་བཤུ་ (copy) དགོས། 

༢༽ དེ་ནས་ www.youtubeinmp3.com དྲ་ཚིགས་འདིའི་ཐོག་ཕྱིན་ནས། གོང་གི་དྲ་སྣེ་དེ་འདིར་འཕབ་ (paste) དགོས།
དེ་ནས་ Download MP3 ཐོག་གཅིག་གནོན།

༣༽ Convert And Download MP3 ཟེར་བ་དེ་ལ་གནོན་དགོས། དེར་གནོན་སྐབས་བརྙན་གཞས་དེ་ mp3 ཡིག་ཆའི་རྣམ་པའི་ཐོག་བསྒྱུར་ཐུབ།

༤༽ mp3 ཐོག་བསྒྱུར་ཟིན་པ་དང། འོག་གི་དཔེ་རིས་ལྟར། ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་བལྟ་ཐུབ་པ་དང། Download MP3 ཟེར་བ་དེའི་ཐོག་གནོན་དེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་འགྲིག

གཉིས་པ། ཡུ་ཊུབ་བརྙན་གཞས་ཤིག་ mp4 [བརྙན]ཕབ་ལེན།

འགྲོ་སྟངས་ཧ་ལམ་གོང་དང་འདྲ་པོ་རེད།
༡༽ ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་བརྙན་གཞས་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་པ་དང་། བརྙན་གཞས་ཀྱི་དྲ་སྣེ་ (url) དེ་བཤུ་ (copy) དགོས།

༢༽ དེ་ནས་ www.youtubeinmp4.com དྲ་ཚིགས་འདིའི་ཐོག་ཕྱིན་ནས། གོང་གི་དྲ་སྣེ་དེ་འདིར་འཕབ་ (paste) དགོས།
དེ་ནས་ Download MP3 ཐོག་གཅིག་གནོན།

༣༽ mp3 ཐོག་བསྒྱུར་ཟིན་པ་དང། འོག་གི་དཔེ་རིས་ལྟར། ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་བལྟ་ཐུབ་པ་དང། Download MP3 ཟེར་བ་དེའི་ཐོག་གནོན་དེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་འགྲིག

གསུམ་པ།  ཡུ་ཊུབ་བརྙན་གཞས་ཞིག་ mp3 དང་ mp4 , webm ཐོག་ཕབ་ལེན།

ཚོད་ལྟའི་དྲ་གནས་ www.saveitoffline.com འདི་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་དྲ་སྣེ་བཀོད་དེ་ mp3 དང་ mp4, webm སོགས་ཡིག་ཆའི་རྣམ་པ་ཅི་རིགས་ཐོག་ཕབ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡང་འདུག །ཕབ་ལེན་བྱེད་ལུགས་གོང་ལྟར་འདྲ་པོ་ཡོད།


0 མཆན་གྲངས།:

Post a Comment

\\ ཡིག་ཆ་འཚོལ་བཤེར་གནང་།

\\ དྲ་ཚིགས་ཞིག་དགོས་སམ།

weChat: sonamdava
Phone: +91 9805941078
Email: iphoeniz@gmail.com
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་པེན་ཚོགས་པ།

  • འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་།

  • ཆོས་དུང་དཀར་པོ།

  • སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

  • ཨ་ནུ་དྲ་བ།

\\ ཡིག་འབྲེལ།

Name

Email *

Message *