བོད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པའི་ Android 6.0 Marshellow

གུ་གུལ་ཚང་གིས་ཨན་ཌོའི་མ་ལག་ཨང་ 6.0 མིང་ལ་མཱར་ཞི་མཱེ་ལོ་ (Marshmellow) ཟེར་བ་དེ་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ 29 ཉིན་འགྲེམས་བསྒྲགས་དང་འབྲེལ་གུ་...


གུ་གུལ་ཚང་གིས་ཨན་ཌོའི་མ་ལག་ཨང་ 6.0 མིང་ལ་མཱར་ཞི་མཱེ་ལོ་ (Marshmellow) ཟེར་བ་དེ་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ 29 ཉིན་འགྲེམས་བསྒྲགས་དང་འབྲེལ་གུ་གུལ་ཚང་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཟོས་པའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ Nexus 5X དང་ Nexus 6P གཉིས་ཡང་འགྲེམས་ཚོང་བྱེད་སྒོ་བཙུགས་ཡོད།

ཨན་ཌོའི་ཐོན་རིམ་གསར་པ་དེའི་ནང་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་གསར་པ་མང་པོ་ཁ་སྣོན་བྱས་ཡོད། དཔེར་ན།
 • App Permission (མཉེན་ཆས་དབང་ཚད་འདེམས་ག )
 • Web experience (དྲ་ཚིགས་མྱུལ་བདེ། )
 • Fingerprint support ( མཛུབ་བཤེར། )
 • Mobile payments ( ཁ་པར་རྒྱུད་རིན་སྤྲོད། )
 • App links ( ཡིག་ཆ་དང་མཉེན་ཆས་ངོ་འཕྲོད། )
 • Power and charging ( གློག་མེ་གྲོན་ཆུང་། )
 • Improved cut, copy and paste ( བྲེག་སྦྱོར་བདེ་རུ་སོང་བ། )
 • Auto app data backup ( ཁ་པར་གྱི་མཉེན་ཆས་དང་ཡིག་ཆ་འདྲ་བཤུས། ) སོགས་དེ་དང་དེ་མིན་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་སྣོན་བྱས་ཡོད།
འདིར་ངས་ཆད་འདོད་པའི་གཏམ་བཟང་ལེགས་ཤོས་ནི། ཨན་ཌོའི་མ་ལག་གསར་པ་དེས་བོད་ཡིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོངས་སུ་ཐོབ་ཡོད་པའི་སྐོར་ཡིན། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་དེ་ཨན་ཌོའི་མ་ལག་རྙིང་པའི་ཐོག་ཡོད་ན། ཨན་ཌོའི་མ་ལག་ཨང་ 6.0 ཐོག་རིམ་སྤར་ (update) ཞིག་གནང་དང། ད་ནས་བཟུང་དྲ་ཚིགས་དང་ཁ་པར་གྱི་མཉེན་ཆས་ཚང་མའི་ནང་བོད་ཡིག་དཀའ་ཚིགས་གང་ཡང་མེད་པར་ཤར་ཐུབ་པས་སོ། འདིར་དམིགས་བསལ་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བླུགས་མི་དགོས་ལ། རུ་ཊིང་(Rooting) སོགས་མགོ་རྙོག་གི་ལས་རིགས་གང་ལ་ཡང་སྣང་འཇོག་བྱེད་མི་དགོས་པ་ཆགས་ཟིན།

ཨན་ཌོའི་མ་ལག་དྲུག་པ་དེ་གུ་གུལ་གྱིས་བཟོས་པའི་ Nexus ཁ་པར་དང་གློག་ཆས་ཚང་མར་ཕབ་ལེན་དུ་འཇོག་ཡོད། དེར་བརྟེན་སོ་སོའི་ཁ་པར་ལས་ Settings > About Phone > System update > check for the update ཐོག་གནོན་ཏེ་ཕབ་ལེན་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་དགོས། སྒྲིག་འཇུག་ཟིན་པ་དང་བོད་ཡིག་དྲ་ཚིགས་དང་། སྐད་འཕྲིན་སོགས་ལ་གཟིགས་ན་བོད་ཡིག་དཀའ་ངལ་མེད་པར་འཆར་ངེས་རེད།

Nexus ཁ་པར་མ་ཡིན་པའི་ Samsung དང་ HTC, Motorola, Huawei, LG, Sony Xperia, Gionee བཅས་ལ་བཟོ་གྲའི་ཀམ་པ་ཎི་སོ་སོས་ཨན་ཌོའི་ཐོན་རིམ་དྲུག་པ་དེ་འགྲེམས་སྤེལ་རིང་མིན་བྱེད་ངེས་ཡིན། ཨན་ཌོའི་མ་ལག་དྲུག་པའི་ཐོག་རིམ་སྤར་ག་དུས་ཡོང་མིན་གསར་འགྱུར་གཞན་ཁག་ནས་བརྩད་འཚོལ་བྱས་ནས་གཤམ་འདིར་བཀོད་ཡོད།

ཨན་ཌོ་ v6.0 : Motorola

མོ་ཊོ་རོ་ལཱ་ཁ་པར་ནི་ཨན་ཌོའི་མ་ལག་གསར་བརྗེ་མྱུར་ཤོས་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཐོན་པའི་ཁ་པར་དང་ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་རྙིང་པར་རྣམས་ལ་ Marshmellow སྒྲིག་འཇུག་ཕབ་ལེན་ཡོད།
 • 2015 Moto X Pure Edition (third-gen)
 • 2015 Moto X Style (third-gen)
 • 2015 Moto X Play
 • 2015 Moto G (third-gen)
 • 2014 Moto X Pure Edition in the US (second-gen)
 • 2014 Moto X in Latin America, Europe and Asia (second-gen)
 • 2014 Moto G and Moto G with 4G LTE2 (second-gen)
 • 2014 Moto Maxx
 • 2014 Moto Turbo

ཨན་ཌོ་ v.6.0 : HTC

HTC ཚང་གིས་འདི་ལོའི་སྤྱི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 20 ཉིན་ཨན་ཌོ་ v6 ཅན་གྱི་ཁ་པར་གསར་པ་ཞིག་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་འཆར་ཡོད་པ་དང་། HTC ཡིན་པའི་ཁ་པར་གཞན་རྣམས་ལ་འདི་ལོའི་ལོ་འཇུག་ཏུ་ཨན་ཌོ་ v6 ཕབ་ལེན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་འདུག
 • HTC One M9+
 • HTC One E9+
 • HTC One M8
 • HTC One E9
 • HTC One ME
 • HTC One E8
 • HTC One M8 Eye
 • HTC Butterfly 3
 • HTC Desire 826
 • HTC Desire 820
 • HTC Desire 816

ཨན་ཌོ་ v.6.0 : LG

LG ཁ་པར་གྱིས་ཨན་ཌའི་ཐོན་རིམ་དྲུག་པ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འཕྲིན་གསལ་པོ་གང་ཡང་སྤེལ་མེད་ཀྱང་། ཉེ་ཆར་བཟོས་པའི་ LG G3 དང་ LG G4 གི་ཁ་པར་ནང་ཨན་ཌོ་ v6 དེ་བཅུག་ཡོད་པ་མཐོང་སྐབས་ LG ཀམ་པ་ཎི་ཡང་ཨན་ཌོ་ཐོན་རིམ་གསར་ཤོས་དེའི་ཐོག་གོམ་པ་སྤོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རྟོགས་ཐུབ།

ཨན་ཌོ་ v.6.0 : Samsung

བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁ་པར་མང་ཤོས་ཁྱེར་མཁན་ནི་ Samsung ཁ་པར་ཡིན་པ་དང། Samsung ཁ་པར་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཀྱང་གཏམ་བཟང་དེར་དོ་སྣང་བྱེད་ངེས་ཡིན། Samsung ཀམ་པ་ཎི་ངོས་ནས་ཨན་ཌོའི་ཐོན་རིམ་གསར་པའི་ཐོག་ལས་གཞི་འགོ་བཙུགས་ཟིན་པ་དང་། རིང་མིན་ཕབ་ལེན་དུ་འཇོག་ངེས་ཡིན་པ་གསལ་ཡོད། YouMobile ཟེར་བའི་དྲ་གནས་ཞིག་གི་ནང་གཤམ་གྱི་ཁ་པར་དེ་དག་ལ་སྔོན་ཚུད་ནས་ཨན་ཌོ་མ་ལག་དྲུག་པ་དེ་ཕབ་ལེན་དུ་རག་རྒྱུ་གསལ་བཀོད་བྱས་འདུག
 • Samsung Galaxy Note 5
 • Samsung Galaxy S6 edge+
 • Samsung Galaxy S6
 • Samsung Galaxy S6 Duos
 • Samsung Galaxy S6 edge
 • Samsung Galaxy Note 4
 • Samsung Galaxy Note 4 Duos
 • Samsung Galaxy Note Edge
 • Samsung Galaxy Alpha
 • Samsung Galaxy Tab A

ཨན་ཌོ་ v.6.0 : Sony Xperia

Sony ཀམ་པ་ཎི་གིས་གཤམ་གྱི་ཁ་པར་དེ་དག་ལ་ཨན་ཌོ་ v6 པའི་ཕབ་ལེན་མགྱོགས་པོ་སྤེལ་ངེས་ཡིན་ཟེར་ཡང་དམིགས་གསལ་དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་བྱས་མེད། འོན་ཀྱང་འདི་ལོའི་མཇུག་སྔོན་དུ་རག་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།
 • Xperia Z5,
 • Xperia Z5 Compact
 • Xperia Z5 Premium
 • Xperia Z4 Tablet
 • Xperia Z3+
 • Xperia Z3
 • Xperia Z3 Compact
 • Xperia Z3 Tablet Compact
 • Xperia Z2
 • Xperia Z2 Tablet
 • Xperia M5
 • Xperia C5 Ultra
 • Xperia M4 Aqua
 • Xperia C4

ཨན་ཌོ་ v.6.0 : Gionee


Gionee ཀམ་པ་ཎི་གིས་ཨན་ཌོ་ v6 དེ་རྗེས་ལོ་ 2016 གི་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ནང་ཕབ་ལེན་དུ་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ 9 ནང་བཟོས་པའི་ཁ་པར་གསར་པ་ Elife E8 འགྲེམས་སྟོན་གསལ་བསྒྲགས་སྐབས་ Gionee འགོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ William Lu གིས་ད་ནས་གསར་དུ་བཟོས་པའི་ཁ་པར་ཚང་མའི་ནང་ཨན་ཌོ་ v6 རང་སྒྲིག་ཡོད་པ་དང་། སྔར་ཚོང་འགྲེམས་ཟིན་པའི་ཁ་པར་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་ཨན་ཌོ་ v6 ཕབ་ལེན་གྱི་ལས་གཞི་གང་མྱུལ་སྤེལ་གྱི་ཡིན་གསུངས་ཡོད།

Gionee ཁ་པར་ཡོད་མཁན་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་བོད་ཡིག་ཡོང་ཆེད་རྗེས་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་བར་བསྒུག་མི་དགོས་པར། ཕྱི་ཟླ་ 8 ཚེས་ 5 ལ་སྤེལ་བའི་ཨན་ཌོ་ v4.4.2 དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་གསར་བརྗེ་གནང་ཐུབ་ན། དེའི་ནང་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་འདེམས་ག་ཡོད། བོད་ཡིག་འདེམས་ག་འདི་སྒྲིག་པ་དང་། དྲ་ཚིགས་དང་གཉེན་ཆས་ཚང་མའི་ནང་བོད་ཡིག་བཀོད་སྤྱོད་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག །དེར་བརྟེན་ཨན་ཌོ་མ་ལག་དྲུག་པ་མ་རག་པའི་སྔོན་ཨན་ཌོ་མ་ལག་ཨང་ v4.4.2 ཐོག་རིམ་སྤར་གནང་ནའང་འགྲིགས་ཀྱི་འདུག །དེའི་བྱེད་ལུགས་བྱེད་སྟངས་ངས་རྗེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ནང་བཀོད་ཆོག

ཨན་ཌོ་ v.6.0 : Micromax

ཨན་ཌོ་ v.6 དེ་ Micromax Canvas A1 ལ་ཕབ་ལེན་དུ་ཡོད་འདུག Micromax གི་ཁ་པར་གཞན་དེ་དག་ལ་ཨན་ཌོ་གསར་པ་ལོན་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ཁ་གསལ་ཞིག་མིག་འདུག །གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ Micromax ཁ་པར་ཡོད་ན་ Settings > About Phone > System update > check for the update ནང་ལ་ཚོད་ལྟ་ཞིག་གནང་དང་།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: བོད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པའི་ Android 6.0 Marshellow
བོད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པའི་ Android 6.0 Marshellow
http://1.bp.blogspot.com/-7NXt_8Zdr2g/Vh48infj0cI/AAAAAAAALac/7reMnIlDkGM/s640/android-mashmallow-update.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-7NXt_8Zdr2g/Vh48infj0cI/AAAAAAAALac/7reMnIlDkGM/s72-c/android-mashmallow-update.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/10/android-60-marshellow.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/10/android-60-marshellow.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy