བོད་ཡིག OCR

ཉེ་སྔོན་ངས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱས་པའི་རྒྱུས་ཤེས་གསལ། གུ་གུལ་ཡིག་ཆ་བཟོ་ས་ Google Document ནང་བོད་ཡིག་གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཧ་གོ་བྱུང་། གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་ལག་རྩལ་དེ་ལ་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ OCR (Optical Character Reader) ཟེར་བ་དང་། དེ་ནི་ཤོག་ངོས་དང་དཔར་དུ་བཏབས་པའི་ཡིག་རིགས་རྣམས་གློག་ཀླད་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་དང་། ངོས་འཛིན་ཐུབ་རྗེས་ཡིག་འབྲུ་དེ་དག་གློག་ཀླད་ཀྱིས་བསྐྱར་ཏུ་ཡིག་བཏགས་བྱེད་རོགས་བྱེད་པའམ། ཡིག་བསྒྱུར་ཐད་ཀར་བྱེད་རོགས་བྱེད་པ། ཡང་ན་ངོས་འཛིན་བྱས་རྗེས་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་སྒྲ་ལྡན་དུ་བསྒྱུར་བ་སོགས་བཀོལ་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད།


ཉེ་སྔོན་ངས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱས་པའི་རྒྱུས་ཤེས་གསལ། གུ་གུལ་ཡིག་ཆ་བཟོ་ས་ Google Document ནང་བོད་ཡིག་གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཧ་གོ་བྱུང་། གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་ལག་རྩལ་དེ་ལ་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ OCR (Optical Character Reader) ཟེར་བ་དང་། དེ་ནི་ཤོག་ངོས་དང་དཔར་དུ་བཏབས་པའི་ཡིག་རིགས་རྣམས་གློག་ཀླད་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་དང་། ངོས་འཛིན་ཐུབ་རྗེས་ཡིག་འབྲུ་དེ་དག་གློག་ཀླད་ཀྱིས་བསྐྱར་ཏུ་ཡིག་བཏགས་བྱེད་རོགས་བྱེད་པའམ། ཡིག་བསྒྱུར་ཐད་ཀར་བྱེད་རོགས་བྱེད་པ། ཡང་ན་ངོས་འཛིན་བྱས་རྗེས་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་སྒྲ་ལྡན་དུ་བསྒྱུར་བ་སོགས་བཀོལ་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད།

དེ་སྔ་བོད་ཡིག་ཅན་གྱི་མཉེན་ཆས་འགའ་ཤས་མཐོང་ཡང་དེ་དག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་མེད་པ་དང། མཉེན་ཆས་སྒྲིག་འཇུག་ལེགས་པོ་བྱུང་ཡང་མི་འགྲོ་བའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཆགས་ཡོད། བོད་ཡིག་གཟུགས་རེིས་ངོས་འཛིན་མཉེན་ཆས་ལེགས་གྲས་གཅིག་གཉིས་ཤིག་བཟོས་ཡོད་བཟོ་འདུག་ཀྱང་དེ་དག་རག་དཀའ་བ་དང་། རིན་གོང་ཆེ་བ། བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྐབས་སྔོན་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་དང་། གྲ་སྒྲིག་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བདེ་པོ་ཞིག་མ་མཐོང་།

Tibetan OCR ཡང་ན་བོད་ཡིག་གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་མ་ལག་དེའི་མཁེ་ཕན་ཆེ་ཤོས་ནི། སྔ་མ་བཤེར་འབེབ་ (Scanned) བྱས་པ་དང་དཔར་དུ་བཏབས་པའི་ཡིག་ཆ་དང་དཔེ་ཆ་དེ་དག་གི་ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་གློག་ཀླད་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་བྱས་ཐུབ་པ་དང་། ཕྱི་ནང་གི་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་མཁན་སུ་འདྲ་ཞིག་ལ་ཡང་ཡིག་བཏགས་བྱས་མེད་པའི་དཔེ་ཆའི་ནང་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དགོས་གལ་བྱུང་ན་དཔར་བཏབས་བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ unicode ཐོག་བཏགས་རོགས་བྱེད་ཀྱི་རེད། དེ་ནི་མི་ཞིག་གིས་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་ཡིག་བཏགས་བྱེད་དགོས་པའི་དཔེ་ཆ་ཞིག་ཉི་མ་ཁ་ཤས་ནང་འཚར་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ། 

དབྱིན་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་སོགས་ OCR བྱེད་ཐུབ་པ་ནི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོའི་སྔོན་ནས་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་གི་གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་སྤུས་ཚད་ནི་ཧ་ཅང་མཐོ་བ་མ་ཟད། བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། ཡར་རྒྱས་ཞེ་དྲག་ཕྱིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་བོད་ཡིག་ OCR ནི་ད་དུང་ཡང་ལེགས་པོ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་མེད། གང་ལྟར་བོད་ཡིག་གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་མ་ལག་དེ་གལ་འགང་ཤེས་མཁན་དང་། ལག་རྩལ་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་འདོད་ཡོད་མཁན་ཚོར་ཐབས་ཤེས་གཞན་ཞིག་ཡོད་ནི། གུ་གུལ་ཡིག་ཆ་(google document) ཐོག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། གུ་གུལ་ཡིག་ཆའི་ཐོག་སྐད་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཐད་ཀར་ OCR བྱེད་རྒྱུ་ཡོད། དེའི་ནང་བོད་ཡིག་ལྟ་ཚོད་ཞིག་བྱེད་དུས་གང་ལ་གང་མཚམས་ཡག་པོ་ཡོང་གི་འདུག

བྱེད་སྟངས་ནི་གཤམ་གསལ།

 1. བོད་ཡིག་ཡོད་པའི་འདྲ་དཔར་རམ་ PDF གང་རུང་གུ་གུལ་གསོག་སྡེར་ (google drive) ཐོག་འཇོག་དགོས། དེ་ནས་ཡིག་ཆའི་ཐོག་ཙི་ཙི་གཡས་སྡེབས་དང་། འདེམས་གའི་ནང་ Open with google doc ལ་བཞུས།
 2. ཡིག་ཆ་གསར་པ་ཞིག་ཁ་འབྱེད་ངེས། ཡིག་ཆ་དེ་ཁ་འབྱེད་རྒྱུར་དུས་ཚོད་སྐར་ཆ་འགའ་ཤས་འགོར་སྲིད། ཇི་ཙམ་འགོར་མིན་ནི་གཙོ་བོ་ནང་དོན་མང་ལོས་ལ་རགས་ལས་ཡོད།
 3. ཡིག་ཆ་གསར་པའི་ནང་གཟིགས་ན། ཡིག་རིགས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་རྣམས་ Unicode རྣམ་པའི་ཐོག་ཡིག་བཏགས་བརྒྱག་ཡོད

བརྙན་ཟློས་ལ་གཟིགས།


བོད་ཡིག་གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་ལེགས་པོ་བྱུང་མིན་གཙོ་བོ་གཞི་ཁ་ཤས་ལ་རགས་ལས། དེ་དག་ནི།

 • ཡིག་ཆ་(དཔར) དེ་གསལ་ལོས་དང།
 • ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་།
 • ཤོག་ངོས་མཚོན་ཁྲ་ཅན་ཡིན་མིན།
 • ཡིག་གཟུགས་དབུ་ཅན་དང་དབུ་ཅན་གང་ཞིག་ཡིན་མིན་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོང་གི་འདུག

ཚོད་ལྟའི་ཉམས་མྱོང་།

 • ཐབས་ཤེས་དེ་སྤྱད་པའི་སྐབས་གལ་ཏེ་ཡིག་ཆ་ཨ་མའི་ནང་ཡོད་པའི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་དེ་ Himalaya དང་ Monlam Uni Oucan1, 2, 3, san serif , Qomolangma-Ouchen Sarchung བཅས་དང་འདྲ་བའི་ཡིག་གཟུགས་ཡིན་ན། གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ 90% ནས་ 98% བར་ཟིན་གྱི་འདུག །དེ་ལྟར་ལབ་དུས། ཉེ་སྔོན་ལོ་གྲངས་ལྔ་དང་བཅུའི་ནས་བཟོས་པའི་དཔེ་དེབ་དང་། གསར་ཤོག །གསར་དེབ་སོགས་ unicode ཐོག་ཐད་ཀར་འཕབ་ཐུབ་པ་དང་བརྒྱ་ཆ་ཡང་མཐོ་པོ་རེད་འདུག
 • དབུ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཡིག་གཟུགས་དབུ་མེད་དང་འབྲུག་རྩ་འཁྱུག་སོགས་ཐབས་ཤེས་འདི་སྤྱད་ན་ཡོང་གི་མིན་འདུག
 • ཡིག་ཆ་ཨ་མའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཚོན་ཁྲ་ཡོད་པ་ལས། མཚོན་ཁྲ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ངོས་དཀར་པོ་ཡིན་ན། གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་ལེགས་པ་ཡོང་གི་འདུག
 • དཔར་བཏབས་བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཡིན་ན། ཀྱག་ཀྱོག་དང་ངོས་སྙོམས་པོ་མེད། དེར་བརྟེན་གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་ཡག་པོ་ཡོང་མི་སྲིད། དེར་བརྟེན་གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་ལེགས་པོ་ཐུབ་ཐབས་སུ་སྔོན་ལ་ Photoshop ནང་བཟོ་སྒྲིག་ཏོག་ཙམ་གནང་རྗེས། ཚོད་ལྟ་བྱེད་ན་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་འགྲོ་གི་འདུག

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: བོད་ཡིག OCR
བོད་ཡིག OCR
ཉེ་སྔོན་ངས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱས་པའི་རྒྱུས་ཤེས་གསལ། གུ་གུལ་ཡིག་ཆ་བཟོ་ས་ Google Document ནང་བོད་ཡིག་གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཧ་གོ་བྱུང་། གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་ལག་རྩལ་དེ་ལ་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ OCR (Optical Character Reader) ཟེར་བ་དང་། དེ་ནི་ཤོག་ངོས་དང་དཔར་དུ་བཏབས་པའི་ཡིག་རིགས་རྣམས་གློག་ཀླད་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་དང་། ངོས་འཛིན་ཐུབ་རྗེས་ཡིག་འབྲུ་དེ་དག་གློག་ཀླད་ཀྱིས་བསྐྱར་ཏུ་ཡིག་བཏགས་བྱེད་རོགས་བྱེད་པའམ། ཡིག་བསྒྱུར་ཐད་ཀར་བྱེད་རོགས་བྱེད་པ། ཡང་ན་ངོས་འཛིན་བྱས་རྗེས་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་སྒྲ་ལྡན་དུ་བསྒྱུར་བ་སོགས་བཀོལ་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད།
http://1.bp.blogspot.com/-8PRNXLkMbzM/VoEw6S5Ep9I/AAAAAAAAMD4/EGYKB-EM9X4/s640/tibetan-ocr.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-8PRNXLkMbzM/VoEw6S5Ep9I/AAAAAAAAMD4/EGYKB-EM9X4/s72-c/tibetan-ocr.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/12/Tibetan-OCR-in-Google-Doc.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/12/Tibetan-OCR-in-Google-Doc.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy