ཉིན་བཅུ་ལྔ་ལྷག་གདེང་ཐུབ་པའི་ཁ་པར།

ཉེ་དུས་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་ཁ་པར་བཟོ་གྲྭ་ཨོ་ཀི་ཊེལ་ (Okitel) ཟེར་བ་ཞིག་གིས་ཉིན་བཅོ་ལྔ་ལྷག་གདེང་ཐུབ་པའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གསར་པ་ཞིག་བཟོས་པ་དང་། འགྲེམས་ཚོང་ཆེ་ཆེར་འགྲོ་ཡོད་འི་གནས་ཚུལ་འདུག །ཨོ་ཀི་ཊེལ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དེ་ལ་གློག་མེ་ K10,0000 ཡོད་པ་མ་ཟད་ཁ་པར་དེ་ནས་གློག་ཆས་གཞན་ལ་ (དེ་འདྲ་ནུས་པ་ལ་དབྱིན་ཡིག་ཐོག "reverse charging" ཟེར་ ) ཡང་གློག་མེ་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་འདུག


ཉེ་དུས་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་ཁ་པར་བཟོ་གྲྭ་ཨོ་ཀི་ཊེལ་ (Okitel) ཟེར་བ་ཞིག་གིས་ཉིན་བཅོ་ལྔ་ལྷག་གདེང་ཐུབ་པའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གསར་པ་ཞིག་བཟོས་པ་དང་། འགྲེམས་ཚོང་ཆེ་ཆེར་འགྲོ་ཡོད་འི་གནས་ཚུལ་འདུག །ཨོ་ཀི་ཊེལ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དེ་ལ་གློག་མེ་ 10,000 mAh ཡོད་པ་མ་ཟད་ཁ་པར་དེ་ནས་གློག་ཆས་གཞན་ལ་ཡང་གློག་མེ་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་འདུག (དེ་འདྲའི་ནུས་པ་ལ་དབྱིན་ཡིག་ཐོག "reverse charging" ཟེར་ )

གློག་འཕྲུལ་ཁག་གི་ནི་གློག་མེ་གསོག་འཇོག་ཇི་ཙམ་ཐུབ་མིན་གྱི་ཚད་འཇལ་ཚད་གཞི་ནི་ mAh ཡང་ན་ མཱི་ལི་-ཨེམ་ཧྥི་-ཨའོར་ (milliampere-hour = mAh) ཡིན། སྤྱིར་བཏང་གི་ཁ་པར་ཚང་མར་གློག་མེ་གྲངས་ཚད་ནི་ mAh 2000 དང་ 3000 ཡས་མས་ལས་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ལ་སྤྱིར་བཏང་གི་བེད་སྤྱོད་སྐབས་ཉིན་གཉིས་གསུམ་ལྷག་འདེང་གི་མེད། དེར་བརྟེན་ཕྱི་ལོག་གི་གློག་མེའམ་གློག་མཛོད་ (External Battery ཡང་ན་ Power Bank) དེ་འདྲ་ཉོ་རྒྱུ་ཡོད། ད་རེས་ཨོ་ཀི་ཊེལ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་ཁ་པར་འདི་འདྲ་ཞིག་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པ་ནི། གློག་མཛོད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁ་པར་ནང་བཅུག་ཡོད་པ་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས།

ཁ་པར་དེའི་ནང་ཁྲོལ་གྱི་ཚད་གཞི་ནི། quad-core processor དང་ཨན་ཌོ་ Lillipop བཅུག་ཡོད། འཆར་ངོས་ལ་ཨིན་ཆི་ 5.5 དང་འདྲ་རིས་སྤུས་ཚད་ 720p །དེ་བཞིན་ཁ་པར་རང་ལ་ཡིག་གསོག་ས་ཆ་ 16GB ཡོད་པའི་སྟེང་ཕྱི་ཕྱོགས་ནས་ microSD ཁ་སྣོན་བྱས་ནས་གསོག་ཚད་ 32GB བར་སྤར་ཐུབ་ཀྱི་འདུག །དྲ་རྒྱའི་མཐུན་རྐྱེན་ལ་ 3G ལས་ 4G མེད།

ལག་ཐོག་ཁ་པར་དེ་ལ་སྤྱིར་བཏང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་འཛོམས་པའི་སྟེང་གློག་མེ་ཐེངས་གཅིག་བརྒྱངས་ནས་ཉིན་བཅུ་ལྔ་ལྷག་གདེང་ཐུབ་པ་འདི་འདྲ་ནི་ཐེངས་དང་པོ་འདི་ཆགས་ཡོད། ཁྲོམ་རྭའི་ཐོག་ཁ་པར་འདི་རྒྱུགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་དགོས་དོན་ཡང་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བ་འདི་ལ་བརྟེན་པ་ཀུན་གྱིས་ཤེས་གསལ་ལགས། ཚོད་ལྟ་བྱས་པ་ལྟར་ན། ད་བར་ཁ་པར་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ tablet དང་ལག་ཁྱེར་གློག་ཀླད་ཆུང་གྲས་ notebook དེ་དག་གི་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་གློག་མེ་ལས་ཀྱང་འདེང་ཚད་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ཡང་གསལ་ཡོད།

ད་ལྟའི་ཆར་ཁ་པར་འདི་རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མ་གཏོགས་ཚོང་འགྲེམས་བྱས་ཀྱི་མེད། ཁ་པར་འདིའི་རིན་གོང་ནི་ཨ་སྒོར་ $239 དང་དབྱིན་སྒོར་ £157 ཡིན་འདུག རྒྱ་གར་སྒོར་ན་འཕབ་ན་ Rs. 16,106 ཙམ་ལ་ཟིན།

ངའི་བསམ་པར་ iPhone དང་ Samsung, HTC, Oppo, Nexus,Nokia, Motorola སོགས་འདི་དང་དེ་མིན་གྱི་ལག་འཕྲུལ་བཟོ་མཁན་ཚང་མས་ལག་འཕྲུལ་གྱི་ཕྱིའི་རྣམ་པ་དང་། དཔར་ཆས། མ་ལག་གི་ཚད་གཞི་ཁག་ལ་དོ་་སྣང་བྱས་པའི་ཞོར་དུ་ཁ་པར་གྱི་གློག་མེའི་གནད་དོན་ཐད་ལ་བསམ་བློ་དང་གསར་གཏོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡང་གལ་ཆེར་འཛིན་དགོས་པ་མཐོང་།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: ཉིན་བཅུ་ལྔ་ལྷག་གདེང་ཐུབ་པའི་ཁ་པར།
ཉིན་བཅུ་ལྔ་ལྷག་གདེང་ཐུབ་པའི་ཁ་པར།
ཉེ་དུས་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་ཁ་པར་བཟོ་གྲྭ་ཨོ་ཀི་ཊེལ་ (Okitel) ཟེར་བ་ཞིག་གིས་ཉིན་བཅོ་ལྔ་ལྷག་གདེང་ཐུབ་པའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གསར་པ་ཞིག་བཟོས་པ་དང་། འགྲེམས་ཚོང་ཆེ་ཆེར་འགྲོ་ཡོད་འི་གནས་ཚུལ་འདུག །ཨོ་ཀི་ཊེལ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དེ་ལ་གློག་མེ་ K10,0000 ཡོད་པ་མ་ཟད་ཁ་པར་དེ་ནས་གློག་ཆས་གཞན་ལ་ (དེ་འདྲ་ནུས་པ་ལ་དབྱིན་ཡིག་ཐོག "reverse charging" ཟེར་ ) ཡང་གློག་མེ་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་འདུག
http://4.bp.blogspot.com/-fS7KiINMsv4/Vm7HcdemayI/AAAAAAAAL1A/I6JEr_BBOxE/s640/oukitel-k10000-10000-mah-battery-a-1-736x414.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-fS7KiINMsv4/Vm7HcdemayI/AAAAAAAAL1A/I6JEr_BBOxE/s72-c/oukitel-k10000-10000-mah-battery-a-1-736x414.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/12/smartphone-lasts-for-15-days-on-single-charge.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/12/smartphone-lasts-for-15-days-on-single-charge.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy