Ubuntu ཁ་པར།

Ubuntu ནི་ Linux གི་རྒྱུད་ཁུངས་མ་ལག་གི་ནང་ཚན་ཡིན་པ་དང་། གློག་ཀླད་མང་པོའི་ནང་བེད་སྤྱོད་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ལོ་ཤས་སྔོན་ Ubuntu ལ་བསམ་བློ་གསར་པ་ཞིག་རྙེད་དེ་ཁོང་ཚོའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་རྒྱུད་ཁུང་མ་ལག་དེ་ཁ་པར་ནང་བཅུག་རྒྱུ་དེ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ནི། ང་ཚོས་བསམ་བློ་འཁོར་བ་ཞིག་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་ཆར་ཁ་པར་གྱི་ནང་ཁྲོལ་གྱི་ནུས་པ་ཡོངས་རྫོགས་གློག་ཀླད་གཅིག་གི་ནུས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་མིན་འདུག་གམ། དཔེར་ན། གློག་ཀླད་གཅིག་ལ་ཉུང་མཐར་ RAM = 1GB དང་། ཁ་པར་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་ཡོད། གློག་ཀླད་ལ་གསོག་སྡེར་ཡོད་པ་བཞིན་ཁ་པར་ལ་ཡང་གསོག་སྡེར་འཚབ་ཏུ་ microSD ཡོད། གློག་ཀླད་ལྡེ་ནུས་ Processor ལ་ 1.5 GHz ཡོད་པ་ལྟར་ཁ་པར་ལ་ཡང་ Processor ཚད་དེ་དང་མཉམ་པ་དང་དེ་བས་མཐོ་བོ་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཆ་ག་ནས་བལྟས་ཀྱང་དེ་སང་གི་ཁ་པར་ནི་གློག་ཀླད་གཅིག་གི་ནུས་པ་དང་་ལྡན་ཡོད་ཟེར་དགོས་དོན་དེ་རང་རེད། འོན་ཀྱང་ཁ་པར་གྱི་ནང་ཁྲོལ་ནུས་ཚད་དེ་ལྟར་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱང་བེད་སྤྱོད་གཙོ་ནི། ཕན་ཚུན་ཁ་པར་གཏོང་རེས། སྤྱི་ཚོགས་དྲ་འབྲེལ། འཕྲིན་ཐུང་དང་དཔར་བརྙན་བསྐུར་བ། གློག་རྩེད་དང་། གློག་བརྙན་བལྟ་བ་སོགས་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་ཀྱང་ཁ་པར་ནུས་ཤུགས་བརྒྱ་ཆ་ 50% ཡང་སྤྱོད་ཐུབ་ཀྱི་མེད།


Ubuntu ནི་ Linux གི་རྒྱུད་ཁུངས་མ་ལག་གི་རིགས་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། གློག་ཀླད་མང་པོའི་ནང་བེད་སྤྱོད་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ལོ་ཤས་སྔོན་ Ubuntu ཚང་ལ་བསམ་བློ་གསར་པ་ཞིག་རྙེད་ཡོད། དེ་ནི་ཁོང་ཚོའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་རྒྱུད་ཁུང་མ་ལག་འདི་མི་ཚང་མའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནང་བཅུག་ཐུབ་མིན་ཐད་ཡིན། ཁོང་ཚོར་བསམ་བློ་དེ་ལྟར་འཁོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ད་ལྟའི་ཆར་ཁ་པར་གྱི་ནང་ཁྲོལ་གྱི་ནུས་པ་ཡོངས་རྫོགས་གློག་ཀླད་གཅིག་གི་ནུས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། གློག་ཀླད་གཅིག་ལ་ཉུང་མཐར་ RAM = 1GB དང་། ཁ་པར་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་ཡོད། གློག་ཀླད་ལ་གསོག་སྡེར་ཡོད་པ་བཞིན་ཁ་པར་ལ་ཡང་གསོག་སྡེར་འཚབ་ཏུ་ microSD ཡོད། གློག་ཀླད་བྱ་རིམ་ལྟེ་བ་ (Processor ) ལ་ 1.5 GHz ཡོད་པ་ལྟར་ཁ་པར་ལ་ཡང་བྱ་རིམ་ལྟེ་བའི་ནུས་ཚད་ཀྱང་དེ་ལས་མཐོ་བ་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཆ་ག་ནས་བལྟས་ཀྱང་དེ་སང་གི་ཁ་པར་ནི་གློག་ཀླད་གཅིག་གི་ནུས་པ་དང་་ལྡན་ཡོད་ཞིག་རེད། འོན་ཀྱང་ཁ་པར་གྱི་ནང་ཁྲོལ་ནུས་ཚད་དེ་ལྟར་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱང་ང་ཚོ་ད་ལྟ་བར་ཕན་ཚུན་ཁ་པར་གཏོང་རེས་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་དྲ་འབྲེལ། འཕྲིན་ཐུང་དང་དཔར་བརྙན་བསྐུར་རེས། སྐབས་རེ་གློག་རྩེད་དང་། གློག་བརྙན་བལྟ་བ་སོགས་སྤྱིར་བཏང་གི་བེད་སྤྱོད་ཙམ་ལས་ཁ་པར་དེ་དག་གི་ནུས་པ་བརྒྱ་ཆ་ 50% ཡང་སྤྱོད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད།

Ubuntu Phone ཡང་ན་ཨུ་བྷན་ཊུ་ཁ་པར་ནི་སྔར་རྒྱུན་ཁ་པར་གྱི་བྱེད་ལས་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ཐོག་ད་དུང་ཁ་པར་སྒང་ལ་མངོན་ཆས་(Monitor)དང་། མཐེབ་གཞོང་། ཙི་ཙི་བཅས་མཐུད་དེ་གློག་ཀླད་ཀྱི་བྱེད་ནུས་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། བཤད་སྟངས་གཞན་ཞིག་ནི། ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་དེ་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ཁ་པར་ནང་བཞིན་སྦ་ཁུག་ནང་འཁུར་ཏེ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོད་ལ། ནང་གི་ལྕོག་ཙེའི་སྒང་ལ་བཞག་ནས་གློག་ཀླད་བཞིན་དུ་རྩོམ་ཡིག་བརྒྱག་པ་དང་དྲ་ཚིགས་དང་བརྙན་པར་བཟོ་བ་སོགས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན།

གཤམ་ང་ཚོས་ཨུ་བྷན་ཊུ་ཁ་པར་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་དཔེ་མཆོན་བརྙན་འདི་ལ་ལྟ།


Ubuntu ལག་ཐོག་ཁ་པར་རིགས།

ཕྱི་ལོ་ 2013 ལོ་ནས་ཨུ་བྷན་ཊུ་གིས་ལག་ཐོག་ཁ་པར་སྟེང་ལས་གཞི་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་བར་ཚོད་ཆ་དང་། ལས་བསྐྲུན་གསར་པ་དེ་དང་མཉམ་ལས་བྱེད་རྒྱུར་ཁ་པར་བཟོ་གྲྭ་མང་པོ་དང་འབྲེལ་བ་བྱས་མཐར། ད་བར་ཨུ་བྷན་ཊུ་གི་ཁ་པར་སྤུད་དག་གསུམ་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་སྒོ་བཙུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ཁ་པར་དེ་གསུམ་ནི། 2016 མ་ཟིན་སྔོན་ཙམ་ལ་བཟོས་པའི་ BQ Aquaris E5 HD དང་། BQ Aquaris E4.5 དེ་ནས་ཐོག་མར་བཟོས་པའི་ The Meizu MX4 བཅས་ཡིན། ཁ་པར་དེ་དག་གི་ནང་ཁྲོལ་གྱི་ཚད་གཞི་མཐོ་པོ་ལྡན་འདུག་པ་གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ལས་གསལ་ཐུབ།
མིང་ཚིག

  • Ubuntu / ཨུ་བྷན་ཊུ། /
  • Processor / བྱ་རིམ་ལྟེ་བ། / 处理器 (བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཚིག་མཛོད་ལས་ Processor ལ་སྒྲིག་གཅོད་ཆས་བཀོད་འདུག་ཀྱང་གོ་བདེ་པོ་མིན་འདུག)
  • Monitor / མངོན་ཆས། / 显示器

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: Ubuntu ཁ་པར།
Ubuntu ཁ་པར།
Ubuntu ནི་ Linux གི་རྒྱུད་ཁུངས་མ་ལག་གི་ནང་ཚན་ཡིན་པ་དང་། གློག་ཀླད་མང་པོའི་ནང་བེད་སྤྱོད་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ལོ་ཤས་སྔོན་ Ubuntu ལ་བསམ་བློ་གསར་པ་ཞིག་རྙེད་དེ་ཁོང་ཚོའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་རྒྱུད་ཁུང་མ་ལག་དེ་ཁ་པར་ནང་བཅུག་རྒྱུ་དེ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ནི། ང་ཚོས་བསམ་བློ་འཁོར་བ་ཞིག་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་ཆར་ཁ་པར་གྱི་ནང་ཁྲོལ་གྱི་ནུས་པ་ཡོངས་རྫོགས་གློག་ཀླད་གཅིག་གི་ནུས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་མིན་འདུག་གམ། དཔེར་ན། གློག་ཀླད་གཅིག་ལ་ཉུང་མཐར་ RAM = 1GB དང་། ཁ་པར་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་ཡོད། གློག་ཀླད་ལ་གསོག་སྡེར་ཡོད་པ་བཞིན་ཁ་པར་ལ་ཡང་གསོག་སྡེར་འཚབ་ཏུ་ microSD ཡོད། གློག་ཀླད་ལྡེ་ནུས་ Processor ལ་ 1.5 GHz ཡོད་པ་ལྟར་ཁ་པར་ལ་ཡང་ Processor ཚད་དེ་དང་མཉམ་པ་དང་དེ་བས་མཐོ་བོ་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཆ་ག་ནས་བལྟས་ཀྱང་དེ་སང་གི་ཁ་པར་ནི་གློག་ཀླད་གཅིག་གི་ནུས་པ་དང་་ལྡན་ཡོད་ཟེར་དགོས་དོན་དེ་རང་རེད། འོན་ཀྱང་ཁ་པར་གྱི་ནང་ཁྲོལ་ནུས་ཚད་དེ་ལྟར་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱང་བེད་སྤྱོད་གཙོ་ནི། ཕན་ཚུན་ཁ་པར་གཏོང་རེས། སྤྱི་ཚོགས་དྲ་འབྲེལ། འཕྲིན་ཐུང་དང་དཔར་བརྙན་བསྐུར་བ། གློག་རྩེད་དང་། གློག་བརྙན་བལྟ་བ་སོགས་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་ཀྱང་ཁ་པར་ནུས་ཤུགས་བརྒྱ་ཆ་ 50% ཡང་སྤྱོད་ཐུབ་ཀྱི་མེད།
http://2.bp.blogspot.com/-6A-fR3OVqeg/Vo42Dts3FKI/AAAAAAAAMJ4/wJNO716ArOM/s640/Canonical-Ubuntu-Edge-front-back-title.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-6A-fR3OVqeg/Vo42Dts3FKI/AAAAAAAAMJ4/wJNO716ArOM/s72-c/Canonical-Ubuntu-Edge-front-back-title.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2016/01/ubuntu-phone.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2016/01/ubuntu-phone.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy