ཡུ་ཊུབ་དྲ་གནས་ཐོག་ MP3 བཅུག་སྟངས།

ཡུ་ཊུབ་ནི་གློག་བརྙན་སྤེལ་སའི་སྟེགས་བུ་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་མ་ཟད་དྲ་ཚིགས་འདིའི་ཐོག་གཞས་ཉན་སའི་དྲ་ཚུགས་ལེགས་ཤོས་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད། ད་རེས་ང་ཚོས་ཡུ་ཊུབ་སྐོར་བཤད་མི་དགོས་པར་དྲ་ཚིགས་དེའི་ཐོག་ MP3 ཡིན་པའི་གཞས་གཅིག་སྟབས་བདེ་པོའི་ངང་ཇི་ལྟར་ཡར་བཅུག་ཐུབ་པའི་ཐབས་དེ་ཁྱེད་ལ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ཐབས་ཤེས་དེ་མི་མང་ཆེ་བས་ཤེས་ཀྱི་མེད།


ཡུ་ཊུབ་ནི་གློག་བརྙན་སྤེལ་སའི་སྟེགས་བུ་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་མ་ཟད་དྲ་ཚིགས་འདིའི་ཐོག་གཞས་ཉན་སའི་དྲ་ཚུགས་ལེགས་ཤོས་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད། ད་རེས་ང་ཚོས་ཡུ་ཊུབ་སྐོར་བཤད་མི་དགོས་པར་དྲ་ཚིགས་དེའི་ཐོག་ MP3 ཡིན་པའི་གཞས་གཅིག་སྟབས་བདེ་པོའི་ངང་ཇི་ལྟར་ཡར་བཅུག་ཐུབ་པའི་ཐབས་དེ་ཁྱེད་ལ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ཐབས་ཤེས་དེ་མི་མང་ཆེ་བས་ཤེས་ཀྱི་མེད།

དུས་རྒྱུན་མི་ཕལ་ཆེ་བས་གློག་བརྙན་བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་ཆེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་དཔེར་ན། iMovie དང་ Window MovieMaker,  Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Sony Vegas དེ་འདྲ་སྤྱད་དེ་ MP3 གཞས་ཞིག་དང་དེ་སྟེང་དཔར་ཞིག་སྣོན་ཏེ་བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལག་ལེན་དེ་མི་འགྲིག་པ་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་། བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་དང་དེ་ནས་ཡར་ཡུ་ཊུབ་ཏུ་བཅུག་རྒྱུར་དུས་ཚོད་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

གཤམ་གྱི་ཐབས་ཇུས་འདི་སྤྱད་ན། གོང་གི་དུས་ཚོད་འགོར་བའི་ལས་རིགས་འདི་འདྲ་བྱེད་མི་དགོས། ཁྱེད་ལ་ MP3 གཅིག་དང་ JPG ཅན་གྱི་དཔར་གཅིག་དེ་ནས་ https://www.tunestotube.com དྲ་ཚིགས་དེའི་ཐོག་འགྲོ་ན་འགྲིག

དྲ་ཐོག་དེའི་སྟེང་ Connect YouTube Account ཟེར་བ་དེར་གནོན་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡུ་ཊུབ་ཁ་བྱང་དྲ་གནས་གསར་པ་དེ་གཉིས་བར་མཐུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་གཤམ་གྱི་རི་མོ་དེ་མངོན་ན་ Allow ཟེར་བ་དེ་འདེམས་དགོས།
དེ་ནས་ Upload file ལ་གནོན་ཏེ་གློག་ཀླད་ནང་ཡོད་པའི་ MP3 གཞས་སམ་སྒྲ་ལྡན་ཞིག་བཅུག་དགོས། MP3 ཡིག་ཆ་དེ་ 50MB ལས་མང་བ་ཡོང་མི་ཆོག

MP3 ཞིག་ཡར་བཅུག་ཚར་བ་དང་གོང་གི་ Upload Fiiles ཟེར་བ་དེ་གའི་ཐོག་ཡང་བསྐྱར་གནོན་ཏེ། འདྲ་དཔར་ཞིག་བཅུག་དགོས། འདྲ་དཔར་དེའི་ཆེ་ཆུང་ 1280x720px ཡིན་དགོས།

དེ་ནས་འོག་དེར་གཞས་ཀྱི་མིང(Title)་དང་། འགྲེལ་བཤད།(Description) གནད་ཚིག(Tag) འབྲི་ས་ཡོད། སྒེར་སྤྱོད་(Private)དང་ཡོངས་ཁྱབ་(Live) ཟེར་བའི་འདེམས་ག་གཉིས་ཡོད། དེ་གཉིས་ནི། སོ་སོ་གཅིག་པོས་བལྟ་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང། ཡང་ན་དྲ་ཐོག་མི་སུས་ཀྱང་ལྟ་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས་མིན་གྱི་འདེམས་ག་རེད། དེ་ཚོ་འགྲིག་ན། "I'm not a robot" ཟེར་བའི་དེར་གཅིག་གནོན་དགོས།

ཆ་ཚང་འཚར་བ་དང་ལམ་སེང་ཁྱེད་ཀྱི་ MP3 དང་འདྲ་དཔར་འདི་གཉིས་སྤྱད་དེ་ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་གཞས་སྙན་རང་འགུལ་གྱིས་བཟོ་བཅུག་སྤེལ་གསུམ་གཅིག་ཅར་དུ་བྱེད་ཐུབ། བཟོས་ཟིན་པ་དང་ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་དྲ་ཐག་ཁྱེད་ལ་ཤར་འོང་། དྲ་ཐག་དེར་གནོན་དང་གསར་དུ་བཅུག་པའི་གཞས་དེ་ལྟ་ཉན་བྱེད་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད།

ཐབས་ཇུས་དེའི་མཁེ་ཕན་ཆེ་ཤོས་ནི་མཉེན་ཆས་གང་ཡང་མི་དགོས་པ་དང་། བཟོ་སྒྲིག་གི་དུས་ཚོད་གཏོང་མི་དགོས་པ། MP3 གཅིག་དང་འདྲ་དཔར་གཅིག་ཡོད་ན། དེ་མ་ཐག་ཡུ་ཊུབ་ཏུ་བཅུག་ཐུབ།

ཡུ་ཊུབ་ནང་བཅུག་ཟིན་པའི་གཞས་གཅིག་གི་དཔེ་མཚོན།

ཐབས་ཇུས་དེ་སྤྱད་ན་སྐྱོན་ཆའི་ཆ་འགའ་ཞིག་ནི། MP3 གི་ཡིག་ཆ་དེ་ 50MB སྒང་ལ་བསྒལ་མི་ཆོག །བཟོ་བཅུག་ཟིན་པའི་ཡུ་ཊུབ་གཞས་དེའི་སྟེར་ tunestotube གྱི་མིང་བྱང་ཞིག་འཇོག་གི་ཡོད་པ་བཅས་སོ།

དྲ་གནས་གཞན།

གོང་གི་ཞབས་ཞུ་དང་འདྲ་བའི་དྲ་ཚིགས་གཞན་གཅིག་ནི། http://tovid.io/ རེད། དེར་ཚོད་ལྟ་ཞིག་གནང་ནའང་འགྲིག

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: ཡུ་ཊུབ་དྲ་གནས་ཐོག་ MP3 བཅུག་སྟངས།
ཡུ་ཊུབ་དྲ་གནས་ཐོག་ MP3 བཅུག་སྟངས།
ཡུ་ཊུབ་ནི་གློག་བརྙན་སྤེལ་སའི་སྟེགས་བུ་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་མ་ཟད་དྲ་ཚིགས་འདིའི་ཐོག་གཞས་ཉན་སའི་དྲ་ཚུགས་ལེགས་ཤོས་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད། ད་རེས་ང་ཚོས་ཡུ་ཊུབ་སྐོར་བཤད་མི་དགོས་པར་དྲ་ཚིགས་དེའི་ཐོག་ MP3 ཡིན་པའི་གཞས་གཅིག་སྟབས་བདེ་པོའི་ངང་ཇི་ལྟར་ཡར་བཅུག་ཐུབ་པའི་ཐབས་དེ་ཁྱེད་ལ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ཐབས་ཤེས་དེ་མི་མང་ཆེ་བས་ཤེས་ཀྱི་མེད།
http://1.bp.blogspot.com/-699j8EUnI9M/VodjC0n3ehI/AAAAAAAAMHo/f9tf897PhE0/s640/mp3-to-youtube.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-699j8EUnI9M/VodjC0n3ehI/AAAAAAAAMHo/f9tf897PhE0/s72-c/mp3-to-youtube.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2016/01/upload-mp3-in-youtube.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2016/01/upload-mp3-in-youtube.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy