Google Drive དང་ Microsoft Office གཉིས་མཐུད་ཐུབ་པ།

 

ཕྲ་མཉེན་ཚང་གི་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ Word, Excel, PowerPoint རྒྱུད་དེ་ཡིག་ཆ་རྣམས་གུ་གུལ་ཚང་གི་དྲ་ཐོག་གསོག་སྡེར་ Google Drive ནང་ཐད་ཀར་ཉར་ཚགས་ཐུབ་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་གསར་པ་སྦྱར་ཡོད། ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་སྤྱོད་མཁན་ཚོས་དྲ་སྣེ་ https://tools.google.com/dlpage/driveforoffice དེ་ནས་ Google Drive Plug-in ཟེར་བ་དེ་སོ་སོའི་གློག་ཀླད་ནང་ཕབ་ལེན་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་དགོས།

སྒྲིག་འཇུག་ཟིན་པ་དང་། ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་གུ་གུལ་ཁ་བྱང་དང་གསང་ཨང་བཀོད་དེ་དང་ལེན་བྱེད་དགོས། དང་ལེན་དང་ཁས་ལེན་ཆ་ཚང་གྲུབ་པ་དང་། ད་བཟོད་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ཉར་ཚགས་བྱེད་ (Save/SaveAs) ཟེར་སའི་སྒྲོམ་སྟེགས་དང་། ཡང་ན་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་དེ་གའི་སྟེང་གི་ལག་ཆའི་སྡེ་ཚན་ནང་ Google Drive ཟེར་བ་ཆ་ལག་གསར་པ་ཞིག་མངོན་ངེས།
ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་སྤྱད་དེ་བཟོ་བཞིན་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་ཐད་ཀར་གུ་གུལ་དྲ་སྡེར་(google drive)ནང་ཉར་ཚགས་རྒྱུ་དང། ཡང་ན་གུ་གུལ་དྲ་སྡེར་ནང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་གང་རུང་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ནང་ཐད་ཀར་ཁ་འབྱེད་དེ་བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡང་ཡོད།


གློག་ཀླད་དང་དྲ་ལམ་ཉེན་སྲུང་སྐོར་གྱི་བཅར་འདྲི་ལེའུ་གསུམ། [བརྙན་]

 
བོད་ཀྱི་ཀམ་པུ་ཊར་སྡེ་ཚན་(TCRC)དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲྭ་ལམ་ཉེན་སྲུང­་འགན་འཁུར་བ་རྣམ་རྒྱལ་ལེགས་བཤད་དང་ གློག་ཀླད་ནད་འབུའི་སྐོར་ཞིབ་འཇུག་པ་བསྟན་འ­ཛིན་མཆོག་ལྡན་ལགས་གཉིས་དང་མཉམ་དུ་དྲྭ་ལམ་ས­ྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་སྐོར་གྱི་གློག་ཕབ་ལེ་ཚན་གསུམ།

ལེ་ཚན་དང་པོ།


ལེ་ཚན་གཉིས་པ།

ལེ་ཚན་གསུམ་པ། 

སྤྱི་སྟེགས་ནང་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་སྟངས། [བརྙན་ཟློས།]

 

སྤྱི་སྟེགས་ནི་ཤེས་ཡོན་སྤེལ་རེས་བྱེད་སའི་སྟེགས་བུ་ལེགས་ཤོས་གཅིག་ཡིན་པ་དང། སྔ་ནས་ད་བར་བོད་མི་མང་པོས་སྤྱི་སྟེགས་རྒྱུད་བརྗོད་བྱ་འདྲ་མིན་གཉེར་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་དགའ་སྤོབས་བྱེད་འོས་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་། ཕྲན་ནི་སྤྱི་སྟེགས་གཉེར་སྟངས་དང་དེའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་མི་ཤེས། འོན་ཀྱང་ང་དང་ང་འདྲ་བ་སྤྱི་སྟེགས་ཐོག་མར་གཉེར་མཁན་ཚོའི་ཆེད་དུ་དང་སྤྱི་སྟེགས་སུ་རྩོམ་ཡིག་དང་སྒྲིག་བཀོད་བྱེད་སྟངས་སྐོར་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་རོགས་ཟེར་བསྐུལ་མ་གནང་མཁན་གྱི་དྲ་གྲོགས་རྣམ་པའི་ཆེད་དུ་སྤྱི་སྟེགས་སྐོར་གྱི་རྩོམ་དང་བརྙན་ཟློས་བཟོ་རྒྱུའི་སེམས་ཤུགས་སྐྱེས་བྱུང་།

ད་རེས་སྤྱི་སྟེགས་ཐོག་རྩོམ་སྤེལ་སྟངས་སྐོར་ཐོག་མར་བཀོད་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་ལ་རེ་བསྐུལ་བྱེད་མཁན་ཚོས་དེའི་སྐོར་གྱི་རྩོམ་ཡིག་དང་བརྙན་ཟློས་བཟོ་རྒྱུར་སྒུག་ཡུན་རིང་སོང་དྲན།

སྤྱི་སྟེགས་ཐོག་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བར་འགྲོ་སྟངས་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་གུས་པས་དུས་རྒྱུན་ལག་ལྟར་བྱེད་བཞིན་པ་ལྟར་དང་པོ་རྩོམ་ཡིག་གྲ་སྒྲིག་དང་དེ་ནས་སྤེལ་སྟངས་སྟོན་གྱི་ཡིན།

སྤྱི་སྟེགས་བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་སའི་དྲ་གནས་ https://mp.weixin.qq.com རྒྱུད་དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་པའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་དང་གསང་ཨང་བཀོད་དེ་ནང་དུ་འཛུལ།

སྤྱི་སྟེགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་ཡོངས་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ཡིན་པས། རྒྱ་ཡིག་མི་ཤེས་མཁན་ཚོས་གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་སྤྱད་དེ་ཐད་ཀར་དྲ་ངོས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཡོངས་རྫོགས་དབྱིན་ཡིག་དང་དེ་མིན་གྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་བསྒྱུར་ན་འགྲིག།

ད་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་སྟངས་ཆད་པར་བྱ། གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་འདེམས་ག་ལས་ 管理 / 素材管理 / 新建图文消息 ལ་གནོན།

དེ་ནས་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སའི་ཁ་འབྱེད་པ་དང། འདིའི་ནང་རྩོམ་ཡིག་གི་འགོ་བརྗོད། ནང་དོན། ནང་དོན་ནང་དཔར་དང་སྒྲ་འདེམས་ཤོག་སོགས་བཅུག་ཆོག །རྩོམ་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་སོགས་སྒྲིག་ཆེད་ཀྱི་ལག་ཆ་ཡང་ཡོད་པས་གང་འདོད་ལྟར་བཟོ་ཆོག །འདིར་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་ཞིག་ནི། རྩོམ་ཡིག་ནང་གློག་བརྙན་རིགས་བླུགས་སྐབས། གློག་བརྙན་དེ་དག་ཐེར་དང་ཁྱེད་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་ནང་བཅུག་ཆོག་མིན་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་འགོར་གྱི་འདུག
ཁྱེད་ཀྱིས་གྲ་སྒྲིག་ཟིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་དེ་མ་སྤེལ་གོང་སྔོན་ལྟ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་འདུག །རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་སའི་གཤམ་གཤམ་དེར་ 预览 ཟེར་བ་དེར་གནོན་དང། ཁ་པར་ནང་ཇི་ལྟར་ཤར་མིན་གཟིགས་ཐུབ། ཁ་པར་ཨང་ཞིག་གི་ཐོག་ཆེད་དུ་རྩོམ་ཡིག་དེ་གཏོང་དགོས་ན་སྔོན་ལྟའི་ཁོངས་སུ་ 发送到手机预览 ཟེར་བ་དེར་གཅིག་གནོན། དེ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཨང་དང་། ཁ་པར་ཨང་གསལ་པོ་བཀོད་དེ་སྤེལ་ཆོག

དཔེ་ཆ་བཞག་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་ཨང་ནི་ 9805557814 ཡིན་པ་དང། གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ཨང་ནི་ +91 བྱས་ཙང་། ཁ་པར་ཨང་བཀོད་སའི་ནང་ +919805557814 ཟེར་བཀོད་དགོས།
གལ་ཏེ་རྩོམ་ཡིག་ལ་སྔོན་ལྟ་བྱས་ནས་ནོར་འཁྲུལ་འདུག་ན། སྔོན་ལྟ་ལས་ཕྱིར་འདོན་ཏེ་རྩོམ་ཡིག་ལ་འགྱུར་བཅོས་བྱེད་ཆོག །དེ་ནས་ཆ་ཚང་འགྲིག་ནས་སྤྱི་མང་ལ་སྤེལ་གཏན་འཁེལ་ན། རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སའི་གཤམ་གཤམ་གྱི་ 保存并群发 ལ་གནོན་དགོས། དེས་གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ནང་བཀོད་པ་ལྟར་དྲ་སྒོ་གཞན་གཅིག་ཁ་འབྱེད་ངེས།
ད་ནི་སྤྱི་མང་ལ་དངོས་སུ་རྩོམ་སྤེལ་འདིར་སླེབས་པ་རེད། གྲ་སྒྲིག་བྱས་པའི་རྩོམ་ཡིག་དེ་མདུན་དེར་མངོན་ཡོད། གཤམ་གཤམ་གྱི་ 群发 ལ་གནོན། དེ་ནས་ 确定 ལ་གནོན། དེས་ཁྱེད་ཀྱི་མདུན་དུ་ QR གྱི་གསང་རྟགས་རི་མོ་ཞིག་འཆར་ངེས། འཕྲིན་ཕྲན་གྱི་ QR བཤེས་ཆས་སྤྱད་ན་ད་བཟོད་གཞི་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་རྩོམ་དེ་དག་སྤེལ་ཐུབ་པ་རེད།

གཤམ་འདིར་བརྙན་ཟློས་ལ་གཟིགས་ན།

ཕྱོགས་བཅུར་གཟིགས་ཐུབ་པའི་གློག་བརྙན་དང་དཔར་ཆས།

 

ཕྱོགས་བཞི་དང་མཚམས་བརྒྱད་སྟེང་འོག་བཅས་ཕྱོགས་བཅུ་ལ་དཔར་ལེན་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ལ་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ 360 Degree Camera ཟེར་བ་དང། འཕྲུལ་ཆས་དེས་ལེན་ཏེ་ལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་གློག་བརྙན་ལ་ 360 Degree Video ཟེར། ལོ་འགའ་ཤས་གོང་ཚན་རྩལ་དེ་ནི་ཚོད་ལྟའི་ཐོག་ཡོད་པ་དང་། གཅིག་འགྱུར་གྱི་གཏན་འབེབ་ཞིག་ཆགས་མེད། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་ཕྱོགས་བཅུའམ་ 3600 གི་དཔར་ཆས་ལེགས་པོ་མང་དག་ཞིག་ཚོང་རྭའི་ཐོག་ཚོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང། དྲ་མི་ཚོས་ 3600  གི་གློག་བརྙན་མང་པོ་ཞིག་ཡུ་ཊུབ་ (youtube) དྲ་གནས་ཐོག་འཇོག་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱི་གློག་བརྙན་དེ་དག་ལྟ་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད། གློག་བརྙན་དེ་དག་བལྟ་བའི་སྐབས་ཕྱོགས་མཚམས་གང་དུ་ལྟ་འདོད་ཡོད་པ་དེའི་ཕྱོགས་སུ་ཕྱོགས་ཆོག

འདིར་དཔེ་མཚོན་ཆེད་དུ་ཡུ་ཏུབ་དྲ་གནས་ཐོག་འཇོག་ཡོད་པའི་3600  གི་གློག་བརྙན་ཞིག་འཇོག་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་གློག་བརྙན་ལྟ་ཞོར་ཙི་ཙིས་དེའི་ཐོག་གཡས་གཡོན་གང་དུའང་འགུལ་ཐུབ།


ཡུ་ཊུབ་ནང་དེ་མིན་གྱི་ 3600  གློག་བརྙན་ལ་གཟིགས་འདོད་ན་དྲ་གནས་འདིར་བལྟ།
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLaHPoF7OavyA7nyqHGmXKGXlelNPfefy

གལ་ཏེ་3600 གློག་བརྙན་ཞིག་བཟོ་འདོད་ན་3600གི་དཔར་ཆས་དམིགས་བསལ་སྤྱད་དགོས། དེ་ནས་ཡུ་ཊུབ་ན་ཡར་བཅུག་སྐབས་3600 གློག་བརྙན་ཡིན་ཟེར་རྟགས་བརྒྱབ་དགོས། 3600གི་དཔར་ཆས་རིགས་འདྲ་མིན་ཡོད་པ་དང། སོ་སོའི་ཁྱད་ཆོས་དང་རིན་གོང་མི་འདྲ་བ་ཡོད། གལ་ཏེ་3600གི་དཔར་ཆས་ཞིག་ཉོ་བསམ་ན་ངེས་པར་དུ་དཔར་བཏབས་ཟིན་པའི་གློག་བརྙན་དེ་ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་ངོས་ལེན་ཡོད་མེད་དེ་ཡང་གཟིགས་རྒྱུ་གལ་ཆེ།

3600གི་དཔར་ཆས་འགའ།Remix OS རྒྱུད་ཁུངས་མ་ལག

 

Remix OS ནི་ཨན་ཌོའི་རྒྱུད་ཁུངས་མ་ལག་འགྱུར་བཅོས་བྱས་ཏེ་གློག་ཀླད་ཐོག་སྒྲིག་བཅུག་སྤྱོད་སྒོ་འཐུད་ཚང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། རྒྱུད་ཁུངས་དེའི་སྟེང་སྐར་ཁུང་བཅུ་པ་ལྟར་ལས་སྣོན་འགོ་བཙུགས་བྱེད་ས་དང་ཅོག་ངོས། ལས་སྒྲོམ། གསལ་བརྡ་ (Start Menu, Desktop, Taskbar , Notificaton) བཅས་ཡོད་པ་མ་ཚད། ཨན་ཌོའི་མ་ལག་ནང་ཡིག་ཆ་བཟོ་ཆེད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ Microsoft Office བཅུག་ཡོད། མ་ཟད་དུས་རྒྱུན་ཁ་པར་ནས་མཉེན་ཆས་འདྲ་མིན་ཕབ་ལེན་སྒྲིག་འཇུག་ཐུབ་པ་ལྟར་ཁྱེད་ཀྱིས་དགའ་མོས་ཡོད་པའི་མཉེན་ཆས་ཡོད་དོ་ཅོག་གློག་ཀླད་འདི་གའི་ཐོག་བཅུག་ཐུབ།

རྒྱུད་ཁུངས་མ་ལག་ Remix OS འདི་ནི་གུ་གུལ་ཚང་གི་ལས་མི་རྙིང་པ་སྐུ་ཞབས་ Jide གིས་བཟོས་པ་ཞིག་རེད། ལོ་སྔོན་ཚོང་རྭའི་དུས་སྟོན་ཞིག་གི་ཐོག་ཕྲ་མཉེན་ཚང་གིས་གློག་ཀླད་གསར་ཤོས་ Surface Pro འདྲ་བ་ཞིག་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་ཡོད། སྐབས་དེར་མི་མང་པོས་དོ་སྣང་བྱེད་གཞི་ཞིག་དང། ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་དང་། མཉེན་ཆས་བཟོ་མཁན། དེ་བཞིན་གུ་གུལ་ཚང་གིས་ཀྱང་བལྟ་རིན་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

རྒྱུད་ཁུངས་གསར་པ་དེ་ད་ལྟའི་ཆར་རིན་མེད་དུ་ཕབ་ལེན་དང་སོ་སོའི་གློག་ཀླད་ཆེད་སྒྲིག་འཇུག་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད། རྒྱུད་ཁུངས་འདིའི་དྲ་ཚིགས་ཨ་མ་ནི་ http://www.jide.com

གཤམ་དེར་གློག་ཀླད་ནང་བཅུག་ཟིན་པའི་ Remix OS གྱི་རྣམ་པ་ཞིག

Remix OS དེ་ལ་ཁྱད་ཆོས་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། རྒྱུད་ཁུངས་མ་ལག་དེ་མཐེབ་སྡེར་(PenDrive)ནང་ཆ་ཚང་སྒྲིག་བྱེད་དེ་གློག་ཀླད་གཞན་གྱི་ནང་ཁ་བསྔོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། སྒྲིག་འཇུག་གི་གོ་རིམ་རྒྱུད་དེ་འགྲོ་འདོད་མེད་མཁན་ཚོས་སྐུ་ཞབས་ Jide དང་ཁོང་གི་ལས་གྲྭས་གསར་བཟོ་བྱས་པའི་ Jide Remix Mini Android Desktop PC གྱི་གློག་ཆས་དམིགས་བསལ་ཅན་དེ་ཉོས་ཏེ་རྒྱུད་ཁུངས་མ་ལག་གསར་པ་དེ་ཉམས་སུ་མྱོང་ཆོག

Periscope ཐད་ཀར་རྒྱང་སྲིང་།

 
སྤྱི་ཚོགས་དྲ་འབྲེལ་ཞབས་ཞུ་ཊེའུ་ཊར་(twitter)གྱིས་བཟོས་པའི་ པེ་རིསི་ཀོབ་ Periscope མཉེན་ཆས་དེས་ཁྱེད་ཀྱི་ཉེ་འཁོར་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་མཐོང་ཐོས་ཅི་བྱུང་བཞིན་པ་རྣམས་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཡོད། མཉེན་ཆས་དེ་ཨན་ཌོ་དང་ཨྱ་ཧྥོན་ཁ་པར་གཉིས་ཀའི་ཆེད་དུ་ཕབ་ལེན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་པ་དང་། བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་རེད་འདུག

མཉེན་ཆས་ཁ་པར་ནས་སྒྲིག་འཇུག་ཟིན་པ་དང་། ཊེའུ་ཊར་ཁ་བྱང་སྤྱད་དེ་ནང་དུ་འཛུལ་དགོས། དེ་ནས་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྲིང་ལ་གནོན་པ་དང། ཁྱེད་ལ་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་གཞིའི་བརྗོད་བྱ་ཏོག་ཙམ་བཀོད་དེ་འགོ་བཙུགས་ན་འགྲིག་འདུག །ཐད་ཀར་རྒྱང་སྲིང་གནང་སྐབས་ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱང་སྲིང་དེ་ (Private)རང་ཉིད་གཅིག་པོས་བལྟ་ཆེད་དུ་བཟོའམ་ཡང་ན། Public ཟེར་ཏེ་དྲ་ཐོག་ཀྱི་དྲ་མི་ཀུན་གྱི་བལྟ་ཆོག་མིན་ཀྱི་འདེམས་ག་ཡང་ཡོད།

Periscope མཉེན་ཆས་དེའི་རྒྱུད་དྲ་མི་ཚོས་སོ་སོ་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས་དང། ཡུལ་སྐོར། འཆམ་འཆམ། སྤྲོ་སྐྱིད། མཚན་ཚོགས། གསར་འགོད། རྩེད་མོ་འགྲན་བསྡུར། ཡང་ན་ཟིང་འཁྲུག་སོགས་བྱུང་བའི་སྐབས་ཐོག་དེ་རང་དུ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་སྤྱད་དེ་རྒྱང་སྲིང་བྱས་ཐུབ། ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་བཞིན་སྐབས་དྲ་ཐོག་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱང་སྲིང་ལ་བལྟ་མཁན་གྲངས་མཐོང་ཐུབ་པ་དང་། དྲ་ཐོག་ཀྱི་གཟིགས་མོ་བས་ཁྱེད་ལ་ཐད་ཀར་མཆན་བཀོད་པ་དང། ཁྱེད་ཀྱིས་མཆན་དེ་དག་འདི་མ་ཉིད་དུ་གཟིགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

རྒྱང་སྲིང་བྱས་ཟིན་པའི་བརྙན་དེ་བསྐྱར་སྟོན་ཆེད་དྲ་ཐོག་ཏུ་ད་དུང་ཆུ་ཚོད་ 24 རིང་གནས་ཐུབ་པ་དང་། Periscope ནང་གསར་དུ་འཛུལ་མཁན་ཚོས་གཟིགས་ཐུབ། དེ་རྗེས་རྒྱང་སྲིང་གི་བརྙན་དེ་དག་སོ་སོའི་ཁ་བྱང་ནང་གསོག་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

སྐབས་རེ་སོ་སོས་རྒྱང་སྲིང་མ་བྱས་ཀྱང་གཞན་གྱི་ད་ལྟ་རང་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་དང་ས་གནས་དེ་དག་ལ་བལྟ་བ་ནི་ཧ་ཅང་གི་སྤྲོ་སྣང་ལྡན་པ་དང་། འཚོར་བ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡོང་གི་འདུག །ས་གནས་གཞན་དང་དྲ་མི་གཞན་གྱིས་རྒྱང་སྲིང་གཏོང་བཞིན་པ་དེ་དག་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཁྲའི་ངོས་སུ་བཀོད་ཡོད་པས་བལྟ་འདེམས་བྱེད་བདེ་པོ་འདུག

ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནས་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་པའི་མཉེན་ཆས་གཞན་ Meerkat དང་ YouNow གཞན་གཉིས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ Periscope ལས་ཏོག་ཙམ་ཞེན་པ་དང། མཐུན་རྐྱེན་ཉུང་བ་ཡོད།

གནས་ཚུལ་གོ་གསལ་ལྟར་ན། ངོ་དེབ་ Facebook ནང་དུའང་མི་རིང་བར་ Periscope དང་འདྲ་བའི་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་ནུས་གསར་པ་སླེབས་ཉེ་ཟེར།