གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག

 

ཕྱི་ལོ་ 2016 ཟླ་ 3 ཚེས་ 31 ཉིན་སྤེལ།

བརྙན་ཟློས་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གུ་གུལ་གྱི་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་སྒྲིག་ངོས་སམ་འཆར་ངོས་ལ་འགྱུར་བ་གསར་པ་འཐེབས་ཡོད་པ་དེ་ལ་གཞིགས་ཏེ་བཟོས། གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ལས་འཆར་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། དོ་ཁུར་ཡོད་མཁན་བོད་རིགས་གྲོགས་པོ་ཀུན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡིན།

ཉེ་ཆར་གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ནང་སྐད་ཡིག་ 13 གསར་དུ་སྣོན་ཏེ་ད་ལྟའི་ཆར་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་འདིའི་ནང་སྐད་ཡིག་ 103 ཆགས་ཡོད། སྐད་ཡིག་ 13 དེ་དག་ནི་ Amharic, Corsican, Frisian, Kyrgyz, Hawaiian, Kurdish (Kurmanji), Luxembourgish, Samoan, Scots Gaelic, Shona, Sindhi, Pashto and Xhosa བཅས་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ལས་འཆར་སྒྲོམ་སྟེགས་སམ་འཆར་ངོས་ལ་འགྱུར་བཅོས་གསར་པ་བཏང་ཡོད་པར་བརྟེན། ལས་གཞིའི་དེའི་གལ་ཆེན་དང་། ལྷག་བསམ་ཀུན་ནས་བླངས་ཏེ་ཡིག་བསྒྱུར་བྱེད་མཁན་ཀུན་ལ་ཡིག་བསྒྱུར་བྱེད་སྟངས་དང། ཡིག་བསྒྱུར་ནང་དག་བཅོས་བྱེད་སྟངས་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཁུལ་ཡིན།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 1 ཚེས་ 15 ཉིན་སྤེལ་བ།

གུ་གུལ་གྱི་དྲ་ཐོག་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་ Google Translator ནང་རྒྱལ་ཁབ་ 90 གི་སྐད་ཡིག་ཡོད། རང་ཅག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཀྱང་ཡིག་བསྒྱུར་གི་ཞབས་ཞུའི་ནང་རྐུབ་སྟེགས་ཞིག་ཐོབ་པར་བོད་མི་མི་རེ་ངོ་རེར་ལག་ཐོག་ཏུ་འདུག །དེའང་དང་ཐོག་དབྱིན་ཡིག་གི་མིང་ཚིག་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བོད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་འཚར་དགོས་པ་དང་། མིང་ཚིག་དེ་དག་མི་སུས་བསྒྱུར་ནའི་འགྲིགས་ཀྱི་འདུག

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་འདི་ནི་གློག་ཀླད་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་སྤྱོད་བཞིན་པའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཆ་ཚང་ནང་བེད་སྤྱོད་ཡོང་ཐུབ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཚིག་རེ་གཉིས་བོད་ཡིག་ཐོག་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས། སྐད་ཡིག་གཞན་གྱི་ནང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་། དེ་བཞིན་སྐད་ཡིག་གཞན་གྱི་དྲ་ཚིགས་དག་ཀྱང་ཐད་ཀར་བོད་བསྒྱུར་བྱེད་དེ་བལྟ་ཀློག་བྱེད་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ཕུགས་རྒྱང་གི་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད།

ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་སྤུས་ཚད་དེ་ཐོག་མར་ལེགས་པོ་ཞིག་མེད་ངེས་ཀྱང་། དྲ་གྲོགས་ཚོས་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ཞབས་ཞུ་བེད་སྤྱོད་ལོ་རེ་བཞིན་གཏོང་བའི་དུས་ཚོད་ནང་ལེགས་ནས་ལེགས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཉགས་ཅིག་རེད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནང་ དབྱིན་ཡིག་ནས་རྒྱ་ཡིག་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་སྤུས་ཚད་ནི་བརྒྱ་ཆ་ 45% ལས་མེད་ཀྱང་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་བ་ ༨ པའི་ནང་ དབྱིན་ཡིག་ནས་རྒྱ་ཡིག་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་སྤུས་ཚད་ནི་བརྒྱ་ཆ་ 61% ཟིན་ཡོད།

ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་སྤུད་ཚད་དེ་ནི་དྲ་མི་ཚོས་ཕྱག་གྲུ་མཉམ་འདེབས་ཀྱི་རྩོལ་བ་ལ་རགས་ལས་ཡོད། དོན་བསྡུས་པོར་ཞུས་ན་ད་བར་སྒེར་ཚོང་གི་མཉེན་ཆས་དང་དྲ་ཚིགས་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དབྱིན་བོད་ཡིག་བསྒྱུར་ལས་གཞི་དང་ཚོང་རྫས་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་། གུ་གུལ་གྱི་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ཞབས་ཞུ་ནང་ལྟར་རིན་མེད་དང་། བེད་སྤྱོད་རྒྱ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་དེ་ལྟར་མེད།

ངའི་བསམ་པར་སེམས་ཤུགས་འཕར་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་བཞིན་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་གྱི་གཤོག་པར་དུས་ཐོག་ཏུ་བཟུང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད་བསྙམས། ད་ལྟའི་གོམ་པ་ཆུང་ཆུང་དེས་མ་འོངས་གནད་ཀ་ཅན་གྱི་འདེམས་ག་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་སྲིད།

གཤམ་ལ་གུས་པས་གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་དབྱིན་ཡིག་མིང་ཚིག་དེ་དག་བོད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་སའི་ས་ཐོག་དེ་སྟོན་གྱི་ཡིན།
གཤམ་གྱི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་བྱེད།
༡༽ དྲ་ཚིགས་དེར་ཕེབས་ http://translate.google.com/community
༢༽ གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་སྤྱད་དེ་ནང་དུ་འཛུལ་དགོས། གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་མེད་ན་དེབ་བསྐྱེལ་བྱེད་དགོས།
༣༽ My Language ལ་གནོན་རྗེས་ དབྱིན་ཇི་ཤེས་མཁན་ཚོས་ English དང་ Tibetan དེ་གཉིས་འདེམས། ( རྒྱ་ཡིག་ཤེས་མཁན་ཚོས་ Chinese དང་ Tibetan འདེམས། ཧིན་དྷི་ཤེས་མཁན་ཚོས་ Hindi དང་ Tibetan དེ་གཉིས་འདེམས།)
༤༽ དེ་ནས་ Translate ཞེས་པའི་ [ + ] སྔོ་རྟགས་དེར་གནོན་ནས་ མིང་ཚིག་ རེ་རེ་བཞིན་བོད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་འགོ་བཙུགས་ན་འགྲིག
༥༽ མིང་ཚིག་རེ་རེ་བསྒྱུར་ཟིན་པ་དང་ Submit ཞེས་པའི་ཐོག་གནོན་དགོས། གལ་ཏེ་མིང་ཚིག་ཁ་ཤས་ཁྱེད་ཀྱི་བསྒྱུར་མ་ཤེས་ན་ skip ཐོག་ལ་གནོན་ན་འགྲིགས།

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག་སླེབས་ཐུབ་མིན་གཙོ་བོ་ནི་མིང་ཚིག་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་བོད་བསྒྱུར་བྱེད་ཟིན་པ་དགོས། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་མི་རེ་ངོ་རེས་ཤུགས་བརྒྱག་དགོས་པ་མཐོང་།

གཤམ་གྱི་བརྙན་ཟློས་ཐུང་ཐུང་དེ་ནས་གསལ་པོ་ཤེས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།


བོད་མདོ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གཅིག་འགྱུར་ཡོང་ཆེད་ཡིག་སྐད་གཙོ་ཆེ་འཛིན་ཏེ་བསྒྱུར་ན་ལེགས་སྙམ། ཡིག་སྐད་དེ་ཡང་སྐུ་མདུན་གྱི་བཀའ་སློབ་དང་གསུང་འཕྲིན་ལྟར་མཐོ་དམན་བར་གསུམ་གྱི་གོ་ཐུབ་ཞིག ཡུལ་སྐད་དང་ཕལ་སྐད་བཀོད་ན་གཅིག་བསྒྱུར་ཞིག་ནམ་ཡང་མི་ཡོང་། གཉིས་པ་ཡིག་བསྒྱུར་ལ་ནོར་འཁྲུལ་དང་བསྒྱུར་ལེགས་པོ་མ་བྱུང་བའི་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་མི་དགོས། གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ལས་གཞི་འདིའི་ནང་མི་ཚང་མས་དགོངས་འཆར་ལེགས་ཤོས་དང་། བསྒྱུར་ལེགས་ཤོས་དེ་འཇོག་ངེས། ཇི་ལྟར་ལགས་ཟེར་ན། དཔེར་ན། ཡིག་བསྒྱུར་བ་ཀ་པས་ཡིག་བསྒྱུར་བྱེད་སྐབས་དག་ཆ་ནོར་བའམ་བསྒྱུར་བཟང་པོ་མེད་ན། ཡིག་བསྒྱུར་བ་ཁ་པ། ག་པ། ང་པ་སོགས་ཀྱི་དོ་སྣང་བྱུང་བ་དང་ལས་སེང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཐུབ། གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་དེ་ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་རྗེས་ང་ཚོས་དབྱིན་ཡིག་ནས་བོད་ཡིག་གམ་བོད་ཡིག་ནས་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་ཐད་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ།

***** དེ་ནས་གོམ་པ་གཉིས་པ་དེ་ཁ་ཞོར་ལམ་ཞོར་ཀྱི་ལས་ཀ་ཞིག་རེད། གསལ་པོ་བཤད་ན་གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ཞབས་ཞུ་དེ་ལེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རྗེས་ཀྱི་ལས་གཞི་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། དེ་ནི་ཡིག་བསྒྱུར་སྤུས་དག་གཏོང་ཐབས་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། house ལྟ་བུའི་མིང་ཚིག་ཞིག་ལ་བོད་ཡིག་ནང་ “ཁང་པ་” “གཤོང་ཚད་དམ་གཤོང་པ་” “ཁང་ཚན་དང་སྡེ་ཚན་” སོགས་ལ་གོ་ཐུབ། ུམིང་ཚིག་དེ་ཚིག་སྒྲུབ་འདྲ་མིན་ནང་དོན་དག་ཁ་ཁག་སྟོན་གྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་དེ་དུས་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་དེ་བརྗོད་བྱ་མི་འདྲ་ས་ལ་མིང་ཚིག་དེར་དག་བཅོས་བྱེད་རོགས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱེད་ནས་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་སྤུས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐུབ།

*** གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་དེས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་གི་འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་ལ་ཉམས་ཞིབ་དང་རྩིས་བརྒྱག་གི་ཡོད། ང་ཚོས་གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ནང་བོད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་ཇི་ཙམ་བྱས་པ་དེ་ཙམ་གྱི་གུ་གུལ་གྱི་རྩིས་འཕྲུལ་ལ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། རིམ་པས་གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུས་བོད་ཡིག་ཤེས་ཐུབ། དེ་ནི་མི་ཞིག་ལ་སྐད་ཡིག་གསར་པ་ཞིག་བསླབས་པ་ནང་ལྟར་རེད།

OnePlus-One ཁ་པར་ཁ་ཕྱེ་སྟོན།

 
གཤམ་ལ་ང་ཚོས་གྲོགས་པོ་པ་སངས་ལགས་ནས་ OnePlus One ཟེར་བའི་ཁ་པར་སྙིང་རྗེ་པོ་དེ་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཕྱི་ནང་གི་མཐུན་རྐྱེན་དང་། ཁ་པར་དེའི་སྐོར་རྒྱས་པ་ཞིག་བརྙན་ཐུང་འདིའི་ནང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་ལ་ལྟ།

ཇུས་འགོད་བྱས་པའི་གྱང་སྦྱོར་དང། [བརྙན་ཟློས།]

 

Photoshop དང་ Illustrator སོགས་མཉེན་ཆས་ཤུགས་ཆེན་པོ་དེ་དག་གཡུག་ཏེ་སྐབས་ཤིག་རིང་ཚོད་ལྟའི་ཐོག་ google Drawing ཞབས་ཞུ་སྤྱད་དེ་བཟོས་བའི་ཇུས་འགོད་འགའ། འདོད་བློ་ཁེངས་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག །ཞབས་ཞུ་དེ་སྤྱད་པའི་སྐབས་ཐབས་ཇུས་དང་གསང་བའི་མན་ངག་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་དག་ཤེས་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཧ་ཧ།


Google Drawing དྲ་ཚིགས་སུ་འཇོག་པ། [བརྙན་ཟློས།]

 
Image
དེ་སྔའི་རྩོམ་ཡིག་ཞིག་གི་ནང་གུ་གུལ་རི་མོ་འབྲི་སའི་ཞབས་ཞུ་ Google Drawing ཟེར་བ་དེ་ཁྱེད་ཅག་ལ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད། ད་རེས་གུས་པས་ཁྱེད་ལ་གུ་གུལ་རི་མོ་འབྲི་བྱེད་དེ་བེད་སྤྱད་ནས་ས་སོའི་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ངོས་སུ་འཇོག་ཐབས་སྐོར་སྟོན་གྱི་ཡིན། གུ་གུལ་གྱི་རི་མོ་སོ་སོའི་དྲ་ཚིགས་སུ་འཇོག་རྒྱུ་དེ་ལ་མཁེ་ཕན་མང་པོ་འདུག །དེའི་ནང་ཕན་ཐོག་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ནི་དྲ་ཚིགས་ནང་བཅུག་ཟིན་པའི་རི་མོ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་དགོས་ན། དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ངོས་སུ་བསྐྱར་དུ་འགྲོ་མི་དགོས་པར་ཐད་ཀར་དེ་སྔ་གུ་གུལ་རི་མོ་བྲིས་བཞག་པ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ན་འགྲིག་གི་འདུག།།མཁེ་ཕན་གཉིས་པ་ནི་གུ་གུལ་རི་མོ་དེ་དག་བཟོ་སྒྲིག་བྱས་ནས་དཔར་གྱི་ལྗིད་ཚད་ཧ་ཅང་ཆུང་དུ་འགྲོ་གི་འདུག །དཔེར་ན།  JPG གྱི་དཔར་ཞིག་ 150KB ལ་སླེབས་མཁན་ཞིག་ངས་googleDrawings ནང་བསྐྱར་འབྲི་བྱས་ནས་བལྟ་སྐབས་ 9KB བར་དུ་ཡོང་བ་དེ་འདྲ་བྱུང་།

དཔེ་མཚོན་གྱི་ཆེད་དྲ་གནས་ https://memoirsofsonam.blogspot.com འདིར་གཟིགས་དང་། དྲ་གནས་དེའི་སྟོད་ཀྱི་རི་མོ་དང་པོ་དེ་དང་། གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་གཉིས་ཀ་ google drawing ནང་བཟོས་པ་ཞིག་རེད། རྗེས་ཕྱོགས་རི་མོ་དེ་གཉིས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་ཆོག་ཡོད།


གཤམ་གྱི་བརྙན་ཟློས་དེའི་ནང་googleDrawings ནང་རི་མོ་བྲིས་པ་ཞིག་དྲ་ཚིགས་ནང་འཇོག་སྟངས་སྟོན་ཡོད།

དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ངོས་སུ་འགུལ་རིས་ཀྱི་དཔར་འཇོག་སྟངས། [བརྙན་ཟློས།]

 

སྤྱིར་བཏང་དྲ་ཚིགས་ནང་འདྲ་དཔར་བརྗེ་པོ་རང་འགུལ་གྱིས་བརྒྱག་མཁན་དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་ Javascript དང་ HTML, CSS སོགས་སྤྱད་དེ་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་གཤམ་ལ་སྟོན་པའི་ཐབས་ཤེས་དེས་ HTML དང་ Javascript སོགས་གང་ཡང་སྤྱད་མི་དགོས། ཐབས་ཤེས་དེའི་ནང་ང་ཚོས་ google Presentation ཟེར་བའི་གུ་གུལ་གྱི་ཞབས་ཞུ་དེ་སྤྱད་དེ་སོ་སོའི་དྲ་ཚིགས་ནས་འཇོག་སྟངས་སྟོན་ཡོད། གུ་གུལ་གྱི་ཞབས་ཞུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མི་ཐུབ་མཁན་ཚོས། ཕྲ་མཉེན་ཚང་གི་དྲ་ཐོག་ཞབས་ཞུ་ www.office.com ནས་ཀྱང་དྲ་ཐོག་གི་ PowerPoint ཞབས་ཞུ་དེ་སྤྱད་དེ་གཤམ་འོག་གི་བརྙན་ཟློས་ལྟར་བྱེད་ན་ཡོང་ཐུབ།

གུ་གུལ་དང་ཕྲ་མཉེན་ཚང་གི་ PowerPoint ཡིག་ཆའི་ནང་བོད་ཡིག་ཡེ་གེ་དེ་དག་སྐབས་རེ་ཡག་པོ་ཡོང་གི་མིན་འདུག །དེར་བརྟེན་སྐབས་ཕྲལ་ཐབས་ཤེས་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་བོད་ཡིག་ཡི་གེ་PNG འདྲ་དཔར་གྱི་རྣམ་པའི་ཐོག་འཇོག་ན་འགྲིག །དེ་མིན་གྱི་ཐབས་ཤེས་གཞན་ཡང་ཡོད་སྲིད་པས་ཁྱེད་ཀྱིས་བརྟག་པར་འཚལ།
གོང་གི་འགུལ་རིས་ཀྱི་དཔར་དེ་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ཟུར་དུ་འཇོག་ཟིན་པའི་དཔེ་མཚོན་ལ་གཟིགས་ན། འདིར་གཟིགས།

དྲ་ཚིགས་ཀྱི་གཡས་གཡོན་དང་དེ་བཞིན་རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་དུ་འགུལ་རིས་ཀྱི་འདྲ་དཔར་འཇོག་སྟངས་སྟབས་བདེ་ཞིག་གཤམ་གྱི་བརྙན་ཟློས་ནང་སྟོན་ཡོད།

Google Drawing ངོ་སྤྲོད།

 

ངས་དུས་ཚོད་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བཏང་ནས་གུ་གུལ་གྱི་རི་མོ་འབྲི་སའི་ཞབས་ཞུ་ googleDrawings ནང་ཚོད་ལྟ་བྱེར་ཞོར། གུ་གུལ་གྱི་ཞབས་ཞུ་དེས་ངའི་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་ཀྱི་ཇུས་འགོད་ལས་གཞི་ཁག་གི་ནང་ཕན་ཐོག་ཇི་ཙམ་ཐུབ་མིན་དང། གུ་གུལ་རི་མོའི་ཞབས་ཞུ་དེའི་ནུས་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཤེས་ཐུབ་པ་བྱས་པ་ཡིན།

Google Drawings ཟེར་བའི་ཞབས་ཞུ་དེའི་ཐོག་མར་ཁ་འབྱེད་སྐབས་སྐར་ཁུང་སྟེང་གི་ Paint ཟེར་བའི་མཉེན་ཆས་དེ་དང་འདྲ་པོ་ཡོད། འོན་ཀྱང་དེའི་ནུས་པ་ནི་Paint གི་མཉེན་ཆས་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་ལེགས་པ་འདུག །ལག་ཆ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ལས་མེད་ཀྱང་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་སྤྱད་ནས་རི་མོ་དང་མཚོན། དེ་བཞིན་བསམ་ཡུལ་འདས་པའི་ལས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག །ཇི་ཙམ་མཉེན་ཆས་དེ་སྤྱད་ཀྱང་དེ་ཚོད་ཀྱིས་རིག་ཤེས་གསར་པ་མང་པོ་འཕེལ་བྱུང་།

ད་ལྟ་ངས་གུ་གུལ་རི་མོའི་ཞབས་ཞུ་དེ་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ནི།
 • དྲ་ཚིགས་ཆེད་དུ་རི་མོ་རང་ངོས་ནས་བཟོ་སྒྲུབ་བྱེད་པ།
 • ལས་རྟགས་དང་། མཐའ་ལྕགས་ཀྱི་རི་མོ་བཟོ་བ།
 • སློབ་ཚན་གྱི་རི་མོ་མི་གསལ་བ་དེ་རིགས་བསྐྱར་དུ་འབྲི་བ།
 • དཔེ་དེབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཤ་ཇུས་འགོད།
 • དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ཇུས་འགོད་འཆར་གཞི་སྒྲིག་པ་སོགས་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་གཞི་རྒྱ་ཇི་ཆེར་གཏོང་བཞིན་ཡོད།
 • སྔར་བྲིས་ཟིན་པའི་རི་མོ་དེ་དག་ཕབ་ལེན་བྱས་ཏེ་ Illustrator དང་ Flash, དེ་བཞིན་Photoshop སོགས་ཀྱི་སྟེང་སྒྲིག་བཟོ་བྱེད་རྒྱུ་ཡང་འདུག
Google Drawings སྤྱད་པའི་དམིགས་གསལ་གྱི་དགེ་མཚན་མང་པོ་ལྡན་འདུག་པ་གཤམ་གསལ།
 • རི་མོ་རྣམས་ Vector གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། ཡིག་ཆའི་སྤུས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཡིན་ཁར་ལྗིད་ཚད་ཧ་ཅང་ཆུང་བའི་དྲ་ཚིགས་ཁག་ཏུ་སྤེལ་རྒྱུར་མཁེ་ཕན་འདུག
 • Google Drawing ནང་གི་རི་མོར་འགྱུར་བ་ཏང་ན་དྲ་ཚིགས་གཞན་དུ་བཀོད་ཡོད་པའི་རི་མོ་དེ་དག་རང་བཞིན་གྱིས་འགྱུར་བ་འཐེབ་ཐུབ།
 • གློག་ཀླད་སོགས་ཀྱི་ནང་མཉེན་ཆས་གང་ཡང་བཅུག་མི་དགོས་པར་དྲ་ཐོག་སྒང་ནས་རི་མོ་འབྲི་ཐུབ།
 • རི་མོ་འབྲི་སའི་ཤོག་ངོས་གཅིག་གི་སྟེང་མི་མང་པོ་མཉམ་རུབ་(collaboration)ཀྱི་རི་མོ་འབྲི་བའམ། རེའུ་མིག་བཀོད་པ། བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་བྱེད་པ་སོགས་བྱེད་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད།

དཔེ་མཚོན་ཆེད་གཤམ་གྱི་རི་མོ་རྣམས་googleDrawings སྤྱད་ནས་བཟོ་པ་ཡིན།

Google Drawing སྤྱད་དེ་མི་ཏོག་གི་རི་མོ་ཞིག་འབྲི་ཁུལ།
Google Drawing སྤྱད་དེ་མཚམས་ཤོག་སོགས་ཀྱི་ཟུར་དུ་འཇོག་རྒྱུའི་མཐའ་ལྕགས་སྒྲིག་ཡོད་པ་ཞིག
Google Drawing སྤྱད་དེ་ཚན་རིག་དཔེ་དེབ་ནང་གི་རི་མོ་བསྐྱར་འབྲི་བྱས་པ་ཞིག
Google Drawing སྤྱད་དེ་རྨུ་ཐག་ཟེར་བའི་ལས་རྟགས་ཞིག་བསྐྱར་སྒྲིག་བྱས་པ།
Google Drawing སྤྱད་དེ་མཚམས་ཤོག་དང་། ལས་ཤོག ངོ་སྤྲོད་བྱང་བུ་སོགས་སྒྲིག་ཐུབ།
Google Drawing སྤྱད་དེ་དྲ་ཚིགས་གསར་པའི་ཇུས་འགོད་རི་མོ།

Office Mix ངོ་སྤྲོད།

 

ཕྲ་མཉེན་ཚང་གི་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ PowerPoint ཆེད་ Office Mix ཟེར་བའི་དམིགས་བསལ་མཐུན་རྐྱེན་གསར་པ་ཞིག་སྦྱར་ཡོད། Mix དེ་PowerPoint ནང་སྒྲིག་འཇུག་ཟིན་པ་དང་། སྟེང་གི་ལག་ཆའི་སྟེགས་བུའི་སྟེང་ Mix ཟེར་བའི་འདེམས་སྒྲོམ་གསར་པ་ཞིག་སླེབས་ཐུབ། ཆ་ལག་གསར་པ་དེ་བེད་སྤྱོད་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། བཟོས་ཟིན་པའི་ PowerPoint ཡིག་ཆ་དེའི་སྟེང་འགྲེལ་བརྗོད་ཀྱི་སྐད་སྒྲ་དང་། རྟགས། དཔེ་སྟོན་སོགས་སློབ་ཁྲིད་དང་སློབ་སྟོན་བྱེད་ཆེད་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་བཟོ་ཐུབ་པ་དང་། དྲ་ཐོག་ཏུ་འཇོག་པའམ་བརྙན་ཟློས་ mp4 ཡིག་ཆ་བཟོས་ཏེ་གཞན་ལ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡང་ཡོད། མ་ཟད་Camtasia ལྟ་བུའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས་འཛིན་ཏེ་གློག་བརྙན་ནམ་སློབ་ཁྲིད་བརྙན་དཔར་བརྒྱག་ཐུབ་པའི་ Screen Recording གི་མཐུན་རྐྱེན་དཔེ་ལེགས་ཞིག་ཀྱང་འདུག

ཚོད་ལྟ་བྱེད་པའི་རྒྱུད། བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་ཧ་ཅང་ལས་ལྷ་པོ་ཡིན་པས་ལས་དང་པོ་བ་ཚོས་ཀྱང་བདེ་བླགས་ངང་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་འདུག །PowerPoint གི་ཆ་ལག་གསར་པ་ Mix ཟེར་བ་དེ་བཟོས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། དེ་སྔ་ཕན་ཆད་ང་ཚོས་སློབ་ཁྲིད་དང་སློབ་སྟོན་དེ་བཞིན་ཚོང་ལས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཆེད་དུ་སྤྱོད་བཞིན་པའི་ PowerPoint དེ་དག་བལྟ་ཉན་བྱེད་པར་PowerPoint མཉེན་ཆས་མེད་ན་བལྟ་ཐུབ་ཀྱི་མེད།

ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་2010 (Microsoft Office 2010) ཁྲོམ་རྭའི་ཐོག་སླེབས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དྲ་ཐོག་ནས་ Word, Excel, PowerPoint སོགས་རིན་མེད་དུ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡང་བཟོས། དེའི་སྟེང་གཞན་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པའི་ PowerPoint དེ་ལ་ད་དུང་ནུས་པ་གསར་པ་ཞིག་སྣོན་དགོས་པ་མཐོང་ནས་ Office Mix སྔོན་ལོའི་ལོར་འགྲེམས་བསྒྲགས་བྱས། Mix མཐུན་རྐྱེན་དེ་སྤྱད་དེ་བཟོས་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་ mix.office.com དྲ་ཐོག་ཏུ་གསོག་ཉར་དང་། གཞན་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་ཡང་བྱས་ཆོག་པའི་མཐུད་སྒོ་གསར་པ་ཕྱེ་ཡོད། གལ་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྤྱོད་བཞིན་པའི་ PowerPoint མཉེན་ཆས་དེའི་སྟེང་མཐུད་སྒོ་གསར་པ་དེ་དགོས་ན། དྲ་གནས་ https://mix.office.com ནས་ཆ་ལག་གསར་པ་དེ་ཕབ་ལེན་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཆོག

གཤམ་དེར་ཕྲ་མཉེན་ཚང་གིས་ Office Mix བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་ཁ་གསལ་སྟོན་འདུག་པས་དེར་གཟིགས།


དྲ་ཚིགས་ནང་ PDF འཇོག་སྟངས། [བརྙན་ཟློས།]

 

དྲ་གྲོགས་འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས་བཏང་བའི་དྲི་བ་ཞིག་གི་ནང་"དགེ་བསོད་ནམས་ཟླ་བ་ལགས། བཀྲ་ཤེས་བདེ་ལེགས། གུས་པར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། Blogger ནང་དུ་ PDF ཐོག་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་རིགས་ནང་འཇུག་ཐུབ་མིན་གྱི་ལན་ཞིག་གནང་རོགས། ་་་་"ཞེས་བཀོད་འདུག


ངའི་ལན་ནི་Blogger དང་དྲ་ཚིགས་གང་འདྲ་ཞིག་ནང་དུའང་ PDF ཡིག་ཆ་འཇོག་ཐུབ། དེའི་བྱེད་སྟངས་སྟབས་བདེ་པོ་ཡོད། གཤམ་དུ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་དང་བརྙན་ཟློས་གཉིས་ཀ་བཀོད་ཡོད།

PDF ཡིག་ཆ་ཞིག་འཇོག་ཐུབ་པའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག


Blogger དང་Wordpress ལྟ་བུའི་དྲ་ཚིགས་ནས་གི་རྩོམ་ཡིག་བཀོད་ས་ཁ་ཕྱེ། ནང་དོན་བཀོད། དེ་ནས་གཤམ་གྱི་སྒྲིག་ཡིག་དེ་དག་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ HTML བཀོད་སའི་ནང་བཏགས་པའམ་མ་ནོར་བར་བཀོད་དགོས། Blogger ལྟ་བུ་ལ་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སའི་སྟེང་དུ་ Compose དང་ HTML ཟེར་བའི་གནོན་ས་མངོན་གསལ་འདོད་པོ་ཡོད། དེའི་ནང་གཤམ་གྱི་HTML སྒྲིག་ཡིག་འདི་བཀོད།

<iframe src="https://docs.google.com/viewer?srcid=XYZ&pid=explorer&efh=false&a=v&chrome=false&embedded=true" width="640px" height="480px">
གོང་གི་སྒྲིག་ཡིག་དེ་ཟང་ང་ཟིང་ངེ་ལྟ་བུ་སྣང་སྲིད་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་གསུམ་ལས་མེད། དེ་དག་ནི།
 1. XYZ (དེ་ནི་PDF ཡིག་ཆའི་ཨང་རྟགས།)
 2. width="640px" (ཞེང་ཚད།)
 3. height="480px" (དཀྱུས་ཀྱི་རིང་ཚད།)
དེ་ནས་ང་ཚོས་ PDF གི་ཡིག་ཆ་ཞིག་གུ་གུལ་གསོག་སྡེར་(google Drive)ནང་བཅུག་གི་ཡིན། བཅུག་ཟིན་པ་དང་PDF ཡིག་ཆའི་ཐོག་ཙི་ཙི་གཡས་པར་གནོན་ནས་ Share ལ་འགྲོ་དགོས། འདེམས་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ངེས། དེའི་སྟེང་ Get shareable link ཐོག་གནོན། དེ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་དྲ་སྣེ་ལོན་ཐུབ། གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ལ་གསལ་བ་ལྟར་དྲ་སྣེའི་ཁོངས་ལས་ d/ ནས /view བར་གྱི་ཨང་ཡིག་ 0B8MMtztEVG_FcUdyelZ4X2dFejA དེ་ལེན་ཏེ་གོང་གི་ XYZ ཚབ་ཏུ་བརྗེ་དགོས། width="640px" height="480px" ནང་གི་ཨང་ཀི་ཡང་རང་ཉིད་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ཞེང་ཚད་ལ་དཔག་ཏེ་ཨང་ཀི་བརྗེ་པོ་བརྒྱག་ན་འགྲིག


མཐའ་མ། Publish ཟེར་བའི་ཐོག་གནོན་ནས་རྩོམ་ཡིག་དེ་དྲ་ཚིགས་སུ་སྤེལ།

ཞོར་དུ།

དྲ་ཚིགས་ངོས་སུ་ PDF ཐད་ཀར་འཇོག་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཐབས་ཤེས་གཞན་གཅིག་ཡོད་པ་ནི། དྲ་ཐག་(link)ལ་གནོན་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། གོང་གི་བརྙན་ཟློས་ནང་སྐར་མ་ 2 དང་སྐར་ཆ་ 10 རྗེས་ནས་གཟིགས་ན་མཁྱེན་ཐུབ།
དཔེར་ན། PDF འདིར་གནོན།

བརྙན་ཟློས་ལ་གཟིགས།