Posts

Showing posts from March, 2016

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག

Image
ཕྱི་ལོ་ 2016 ཟླ་ 3 ཚེས་ 31 ཉིན་སྤེལ། བརྙན་ཟློས་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གུ་གུལ་གྱི་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་སྒྲིག་ངོས་སམ་འཆར་ངོས་ལ་འགྱུར་བ་གསར་པ་འཐེབས་ཡོད་པ་དེ་ལ་གཞིགས་ཏེ་བཟོས། གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ལས་འཆར་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། དོ་ཁུར་ཡོད་མཁན་བོད་རིགས་གྲོགས་པོ་ཀུན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡིན།

ཉེ་ཆར་གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ནང་སྐད་ཡིག་ 13 གསར་དུ་སྣོན་ཏེ་ད་ལྟའི་ཆར་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་འདིའི་ནང་སྐད་ཡིག་ 103 ཆགས་ཡོད། སྐད་ཡིག་ 13 དེ་དག་ནི་ Amharic, Corsican, Frisian, Kyrgyz, Hawaiian, Kurdish (Kurmanji), Luxembourgish, Samoan, Scots Gaelic, Shona, Sindhi, Pashto and Xhosa བཅས་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ལས་འཆར་སྒྲོམ་སྟེགས་སམ་འཆར་ངོས་ལ་འགྱུར་བཅོས་གསར་པ་བཏང་ཡོད་པར་བརྟེན། ལས་གཞིའི་དེའི་གལ་ཆེན་དང་། ལྷག་བསམ་ཀུན་ནས་བླངས་ཏེ་ཡིག་བསྒྱུར་བྱེད་མཁན་ཀུན་ལ་ཡིག་བསྒྱུར་བྱེད་སྟངས་དང། ཡིག་བསྒྱུར་ནང་དག་བཅོས་བྱེད་སྟངས་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཁུལ་ཡིན།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 1 ཚེས་ 15 ཉིན་སྤེལ་བ། གུ་གུལ་གྱི་དྲ་ཐོག་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་ Google Translator ནང་རྒྱལ་ཁབ་ 90 གི་སྐད་ཡིག་ཡོད། རང་ཅག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཀྱང་ཡིག་བསྒྱུར་གི…

OnePlus-One ཁ་པར་ཁ་ཕྱེ་སྟོན།

Image
གཤམ་ལ་ང་ཚོས་གྲོགས་པོ་པ་སངས་ལགས་ནས་ OnePlus One ཟེར་བའི་ཁ་པར་སྙིང་རྗེ་པོ་དེ་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཕྱི་ནང་གི་མཐུན་རྐྱེན་དང་། ཁ་པར་དེའི་སྐོར་རྒྱས་པ་ཞིག་བརྙན་ཐུང་འདིའི་ནང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་ལ་ལྟ།

ཇུས་འགོད་བྱས་པའི་གྱང་སྦྱོར་དང། [བརྙན་ཟློས།]

Image
Photoshop དང་ Illustrator སོགས་མཉེན་ཆས་ཤུགས་ཆེན་པོ་དེ་དག་གཡུག་ཏེ་སྐབས་ཤིག་རིང་ཚོད་ལྟའི་ཐོག་ google Drawing ཞབས་ཞུ་སྤྱད་དེ་བཟོས་བའི་ཇུས་འགོད་འགའ། འདོད་བློ་ཁེངས་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག །ཞབས་ཞུ་དེ་སྤྱད་པའི་སྐབས་ཐབས་ཇུས་དང་གསང་བའི་མན་ངག་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་དག་ཤེས་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཧ་ཧ།


Google Drawing དྲ་ཚིགས་སུ་འཇོག་པ། [བརྙན་ཟློས།]

Image
དེ་སྔའི་རྩོམ་ཡིག་ཞིག་གི་ནང་གུ་གུལ་རི་མོ་འབྲི་སའི་ཞབས་ཞུ་ Google Drawing ཟེར་བ་དེ་ཁྱེད་ཅག་ལ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད། ད་རེས་གུས་པས་ཁྱེད་ལ་གུ་གུལ་རི་མོ་འབྲི་བྱེད་དེ་བེད་སྤྱད་ནས་ས་སོའི་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ངོས་སུ་འཇོག་ཐབས་སྐོར་སྟོན་གྱི་ཡིན། གུ་གུལ་གྱི་རི་མོ་སོ་སོའི་དྲ་ཚིགས་སུ་འཇོག་རྒྱུ་དེ་ལ་མཁེ་ཕན་མང་པོ་འདུག །དེའི་ནང་ཕན་ཐོག་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ནི་དྲ་ཚིགས་ནང་བཅུག་ཟིན་པའི་རི་མོ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་དགོས་ན། དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ངོས་སུ་བསྐྱར་དུ་འགྲོ་མི་དགོས་པར་ཐད་ཀར་དེ་སྔ་གུ་གུལ་རི་མོ་བྲིས་བཞག་པ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ན་འགྲིག་གི་འདུག།།མཁེ་ཕན་གཉིས་པ་ནི་གུ་གུལ་རི་མོ་དེ་དག་བཟོ་སྒྲིག་བྱས་ནས་དཔར་གྱི་ལྗིད་ཚད་ཧ་ཅང་ཆུང་དུ་འགྲོ་གི་འདུག །དཔེར་ན།  JPG གྱི་དཔར་ཞིག་ 150KB ལ་སླེབས་མཁན་ཞིག་ངས་googleDrawings ནང་བསྐྱར་འབྲི་བྱས་ནས་བལྟ་སྐབས་ 9KB བར་དུ་ཡོང་བ་དེ་འདྲ་བྱུང་།

གཤམ་གྱི་བརྙན་ཟློས་དེའི་ནང་googleDrawings ནང་རི་མོ་བྲིས་པ་ཞིག་དྲ་ཚིགས་ནང་འཇོག་སྟངས་སྟོན་ཡོད།

དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ངོས་སུ་འགུལ་རིས་ཀྱི་དཔར་འཇོག་སྟངས། [བརྙན་ཟློས།]

Image
དྲ་ཚིགས་ཀྱི་གཡས་གཡོན་དང་དེ་བཞིན་རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་དུ་འགུལ་རིས་ཀྱི་འདྲ་དཔར་འཇོག་སྟངས་སྟབས་བདེ་ཞིག་གཤམ་གྱི་བརྙན་ཟློས་ནང་སྟོན་ཡོད།


སྤྱིར་བཏང་དྲ་ཚིགས་ནང་འདྲ་དཔར་བརྗེ་པོ་རང་འགུལ་གྱིས་བརྒྱག་མཁན་དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་ Javascript དང་ HTML, CSS སོགས་སྤྱད་དེ་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་གཤམ་ལ་སྟོན་པའི་ཐབས་ཤེས་དེས་ HTML དང་ Javascript སོགས་གང་ཡང་སྤྱད་མི་དགོས། ཐབས་ཤེས་དེའི་ནང་ང་ཚོས་ google Presentation ཟེར་བའི་གུ་གུལ་གྱི་ཞབས་ཞུ་དེ་སྤྱད་དེ་སོ་སོའི་དྲ་ཚིགས་ནས་འཇོག་སྟངས་སྟོན་ཡོད། གུ་གུལ་གྱི་ཞབས་ཞུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མི་ཐུབ་མཁན་ཚོས། ཕྲ་མཉེན་ཚང་གི་དྲ་ཐོག་ཞབས་ཞུ་ www.office.com ནས་ཀྱང་དྲ་ཐོག་གི་ PowerPoint ཞབས་ཞུ་དེ་སྤྱད་དེ་གཤམ་འོག་གི་བརྙན་ཟློས་ལྟར་བྱེད་ན་ཡོང་ཐུབ།

གུ་གུལ་དང་ཕྲ་མཉེན་ཚང་གི་ PowerPoint ཡིག་ཆའི་ནང་བོད་ཡིག་ཡེ་གེ་དེ་དག་སྐབས་རེ་ཡག་པོ་ཡོང་གི་མིན་འདུག །དེར་བརྟེན་སྐབས་ཕྲལ་ཐབས་ཤེས་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་བོད་ཡིག་ཡི་གེ་PNG འདྲ་དཔར་གྱི་རྣམ་པའི་ཐོག་འཇོག་ན་འགྲིག །དེ་མིན་གྱི་ཐབས་ཤེས་གཞན་ཡང་ཡོད་སྲིད་པས་ཁྱེད་ཀྱིས་བརྟག་པར་འཚལ།
གོང་གི་འགུལ་རིས་ཀྱི་དཔར་དེ་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ཟུར་དུ་འཇོག་ཟིན་པའི་དཔེ་མཚོན་ལ་གཟིགས་ན། འདིར་གཟིགས།

Google Drawing ངོ་སྤྲོད།

Image
ངས་དུས་ཚོད་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བཏང་ནས་གུ་གུལ་གྱི་རི་མོ་འབྲི་སའི་ཞབས་ཞུ་ googleDrawings ནང་ཚོད་ལྟ་བྱེར་ཞོར། གུ་གུལ་གྱི་ཞབས་ཞུ་དེས་ངའི་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་ཀྱི་ཇུས་འགོད་ལས་གཞི་ཁག་གི་ནང་ཕན་ཐོག་ཇི་ཙམ་ཐུབ་མིན་དང། གུ་གུལ་རི་མོའི་ཞབས་ཞུ་དེའི་ནུས་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཤེས་ཐུབ་པ་བྱས་པ་ཡིན།

Google Drawings ཟེར་བའི་ཞབས་ཞུ་དེའི་ཐོག་མར་ཁ་འབྱེད་སྐབས་སྐར་ཁུང་སྟེང་གི་ Paint ཟེར་བའི་མཉེན་ཆས་དེ་དང་འདྲ་པོ་ཡོད། འོན་ཀྱང་དེའི་ནུས་པ་ནི་Paint གི་མཉེན་ཆས་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་ལེགས་པ་འདུག །ལག་ཆ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ལས་མེད་ཀྱང་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་སྤྱད་ནས་རི་མོ་དང་མཚོན། དེ་བཞིན་བསམ་ཡུལ་འདས་པའི་ལས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག །ཇི་ཙམ་མཉེན་ཆས་དེ་སྤྱད་ཀྱང་དེ་ཚོད་ཀྱིས་རིག་ཤེས་གསར་པ་མང་པོ་འཕེལ་བྱུང་།

ད་ལྟ་ངས་གུ་གུལ་རི་མོའི་ཞབས་ཞུ་དེ་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ནི།
དྲ་ཚིགས་ཆེད་དུ་རི་མོ་རང་ངོས་ནས་བཟོ་སྒྲུབ་བྱེད་པ།ལས་རྟགས་དང་། མཐའ་ལྕགས་ཀྱི་རི་མོ་བཟོ་བ།སློབ་ཚན་གྱི་རི་མོ་མི་གསལ་བ་དེ་རིགས་བསྐྱར་དུ་འབྲི་བ།དཔེ་དེབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཤ་ཇུས་འགོད།དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ཇུས་འགོད་འཆར་གཞི་སྒྲིག་པ་སོགས་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་གཞི་རྒྱ་ཇི་ཆེར་གཏོང་བཞིན་ཡོད།སྔར་བྲིས་ཟིན་པའི་རི་མོ་དེ་དག་…

Office Mix ངོ་སྤྲོད།

Image
ཕྲ་མཉེན་ཚང་གི་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ PowerPoint ཆེད་ Office Mix ཟེར་བའི་དམིགས་བསལ་མཐུན་རྐྱེན་གསར་པ་ཞིག་སྦྱར་ཡོད། Mix དེ་PowerPoint ནང་སྒྲིག་འཇུག་ཟིན་པ་དང་། སྟེང་གི་ལག་ཆའི་སྟེགས་བུའི་སྟེང་ Mix ཟེར་བའི་འདེམས་སྒྲོམ་གསར་པ་ཞིག་སླེབས་ཐུབ། ཆ་ལག་གསར་པ་དེ་བེད་སྤྱོད་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། བཟོས་ཟིན་པའི་ PowerPoint ཡིག་ཆ་དེའི་སྟེང་འགྲེལ་བརྗོད་ཀྱི་སྐད་སྒྲ་དང་། རྟགས། དཔེ་སྟོན་སོགས་སློབ་ཁྲིད་དང་སློབ་སྟོན་བྱེད་ཆེད་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་བཟོ་ཐུབ་པ་དང་། དྲ་ཐོག་ཏུ་འཇོག་པའམ་བརྙན་ཟློས་ mp4 ཡིག་ཆ་བཟོས་ཏེ་གཞན་ལ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡང་ཡོད། མ་ཟད་Camtasia ལྟ་བུའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས་འཛིན་ཏེ་གློག་བརྙན་ནམ་སློབ་ཁྲིད་བརྙན་དཔར་བརྒྱག་ཐུབ་པའི་ Screen Recording གི་མཐུན་རྐྱེན་དཔེ་ལེགས་ཞིག་ཀྱང་འདུག

ཚོད་ལྟ་བྱེད་པའི་རྒྱུད། བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་ཧ་ཅང་ལས་ལྷ་པོ་ཡིན་པས་ལས་དང་པོ་བ་ཚོས་ཀྱང་བདེ་བླགས་ངང་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་འདུག །PowerPoint གི་ཆ་ལག་གསར་པ་ Mix ཟེར་བ་དེ་བཟོས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། དེ་སྔ་ཕན་ཆད་ང་ཚོས་སློབ་ཁྲིད་དང་སློབ་སྟོན་དེ་བཞིན་ཚོང་ལས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཆེད་དུ་སྤྱོད་བཞིན་པའི་ PowerPoint དེ་དག་བལྟ་ཉན་བྱེད་པར་PowerPoint མཉེན་ཆས་མེད་ན་བལྟ་ཐུབ་ཀྱི་མ…

དྲ་ཚིགས་ནང་ PDF འཇོག་སྟངས། [བརྙན་ཟློས།]

Image
དྲ་གྲོགས་འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས་བཏང་བའི་དྲི་བ་ཞིག་གི་ནང་"དགེ་བསོད་ནམས་ཟླ་བ་ལགས། བཀྲ་ཤེས་བདེ་ལེགས། གུས་པར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། Blogger ནང་དུ་ PDF ཐོག་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་རིགས་ནང་འཇུག་ཐུབ་མིན་གྱི་ལན་ཞིག་གནང་རོགས། ་་་་"ཞེས་བཀོད་འདུག
ངའི་ལན་ནི་Blogger དང་དྲ་ཚིགས་གང་འདྲ་ཞིག་ནང་དུའང་ PDF ཡིག་ཆ་འཇོག་ཐུབ། དེའི་བྱེད་སྟངས་སྟབས་བདེ་པོ་ཡོད། གཤམ་དུ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་དང་བརྙན་ཟློས་གཉིས་ཀ་བཀོད་ཡོད།

PDF ཡིག་ཆ་ཞིག་འཇོག་ཐུབ་པའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག


Blogger དང་Wordpress ལྟ་བུའི་དྲ་ཚིགས་ནས་གི་རྩོམ་ཡིག་བཀོད་ས་ཁ་ཕྱེ། ནང་དོན་བཀོད། དེ་ནས་གཤམ་གྱི་སྒྲིག་ཡིག་དེ་དག་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ HTML བཀོད་སའི་ནང་བཏགས་པའམ་མ་ནོར་བར་བཀོད་དགོས། Blogger ལྟ་བུ་ལ་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སའི་སྟེང་དུ་ Compose དང་ HTML ཟེར་བའི་གནོན་ས་མངོན་གསལ་འདོད་པོ་ཡོད། དེའི་ནང་གཤམ་གྱི་HTML སྒྲིག་ཡིག་འདི་བཀོད།

<iframesrc="https://docs.google.com/viewer?srcid=XYZ&pid=explorer&efh=false&a=v&chrome=false&embedded=true"width="640px"height="480px"> གོང་གི་སྒྲིག་ཡིག་དེ་ཟང་ང་ཟིང་ངེ་ལྟ་བུ་སྣང་སྲིད་ཀྱང་ཁྱེད་ཀ…