Google Drawing དྲ་ཚིགས་སུ་འཇོག་པ། [བརྙན་ཟློས།]

དེ་སྔའི་རྩོམ་ཡིག་ཞིག་གི་ནང་གུ་གུལ་རི་མོ་འབྲི་སའི་ཞབས་ཞུ་ Google Drawing ཟེར་བ་དེ་ཁྱེད་ཅག་ལ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད། ད་རེས་གུས་པས་ཁྱེད་ལ་གུ་གུལ་རི་མོ་འབྲི་བྱེད་དེ་བེད་སྤྱད་ནས་ས་སོའི་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ངོས་སུ་འཇོག་ཐབས་སྐོར་སྟོན་གྱི་ཡིན། གུ་གུལ་གྱི་རི་མོ་སོ་སོའི་དྲ་ཚིགས་སུ་འཇོག་རྒྱུ་དེ་ལ་མཁེ་ཕན་མང་པོ་འདུག །དེའི་ནང་ཕན་ཐོག་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ནི་དྲ་ཚིགས་ནང་བཅུག་ཟིན་པའི་རི་མོ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་དགོས་ན། དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ངོས་སུ་བསྐྱར་དུ་འགྲོ་མི་དགོས་པར་ཐད་ཀར་དེ་སྔ་གུ་གུལ་རི་མོ་བྲིས་བཞག་པ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ན་འགྲིག་གི་འདུག།།མཁེ་ཕན་གཉིས་པ་ནི་གུ་གུལ་རི་མོ་དེ་དག་བཟོ་སྒྲིག་བྱས་ནས་དཔར་གྱི་ལྗིད་ཚད་ཧ་ཅང་ཆུང་དུ་འགྲོ་གི་འདུག །དཔེར་ན།  JPG གྱི་དཔར་ཞིག་ 150KB ལ་སླེབས་མཁན་ཞིག་ངས་googleDrawings ནང་བསྐྱར་འབྲི་བྱས་ནས་བལྟ་སྐབས་ 9KB བར་དུ་ཡོང་བ་དེ་འདྲ་བྱུང་།

གཤམ་གྱི་བརྙན་ཟློས་དེའི་ནང་googleDrawings ནང་རི་མོ་བྲིས་པ་ཞིག་དྲ་ཚིགས་ནང་འཇོག་སྟངས་སྟོན་ཡོད།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག