དྲ་ཚིགས་ནང་ PDF འཇོག་སྟངས། [བརྙན་ཟློས།]


དྲ་གྲོགས་འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས་བཏང་བའི་དྲི་བ་ཞིག་གི་ནང་"དགེ་བསོད་ནམས་ཟླ་བ་ལགས། བཀྲ་ཤེས་བདེ་ལེགས། གུས་པར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། Blogger ནང་དུ་ PDF ཐོག་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་རིགས་ནང་འཇུག་ཐུབ་མིན་གྱི་ལན་ཞིག་གནང་རོགས། ་་་་"ཞེས་བཀོད་འདུག


ངའི་ལན་ནི་Blogger དང་དྲ་ཚིགས་གང་འདྲ་ཞིག་ནང་དུའང་ PDF ཡིག་ཆ་འཇོག་ཐུབ། དེའི་བྱེད་སྟངས་སྟབས་བདེ་པོ་ཡོད། གཤམ་དུ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་དང་བརྙན་ཟློས་གཉིས་ཀ་བཀོད་ཡོད།

PDF ཡིག་ཆ་ཞིག་འཇོག་ཐུབ་པའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག


Blogger དང་Wordpress ལྟ་བུའི་དྲ་ཚིགས་ནས་གི་རྩོམ་ཡིག་བཀོད་ས་ཁ་ཕྱེ། ནང་དོན་བཀོད། དེ་ནས་གཤམ་གྱི་སྒྲིག་ཡིག་དེ་དག་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ HTML བཀོད་སའི་ནང་བཏགས་པའམ་མ་ནོར་བར་བཀོད་དགོས། Blogger ལྟ་བུ་ལ་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སའི་སྟེང་དུ་ Compose དང་ HTML ཟེར་བའི་གནོན་ས་མངོན་གསལ་འདོད་པོ་ཡོད། དེའི་ནང་གཤམ་གྱི་HTML སྒྲིག་ཡིག་འདི་བཀོད།

<iframe src="https://docs.google.com/viewer?srcid=XYZ&pid=explorer&efh=false&a=v&chrome=false&embedded=true" width="640px" height="480px">
གོང་གི་སྒྲིག་ཡིག་དེ་ཟང་ང་ཟིང་ངེ་ལྟ་བུ་སྣང་སྲིད་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་གསུམ་ལས་མེད། དེ་དག་ནི།
  1. XYZ (དེ་ནི་PDF ཡིག་ཆའི་ཨང་རྟགས།)
  2. width="640px" (ཞེང་ཚད།)
  3. height="480px" (དཀྱུས་ཀྱི་རིང་ཚད།)
དེ་ནས་ང་ཚོས་ PDF གི་ཡིག་ཆ་ཞིག་གུ་གུལ་གསོག་སྡེར་(google Drive)ནང་བཅུག་གི་ཡིན། བཅུག་ཟིན་པ་དང་PDF ཡིག་ཆའི་ཐོག་ཙི་ཙི་གཡས་པར་གནོན་ནས་ Share ལ་འགྲོ་དགོས། འདེམས་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ངེས། དེའི་སྟེང་ Get shareable link ཐོག་གནོན། དེ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་དྲ་སྣེ་ལོན་ཐུབ། གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ལ་གསལ་བ་ལྟར་དྲ་སྣེའི་ཁོངས་ལས་ d/ ནས /view བར་གྱི་ཨང་ཡིག་ 0B8MMtztEVG_FcUdyelZ4X2dFejA དེ་ལེན་ཏེ་གོང་གི་ XYZ ཚབ་ཏུ་བརྗེ་དགོས། width="640px" height="480px" ནང་གི་ཨང་ཀི་ཡང་རང་ཉིད་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ཞེང་ཚད་ལ་དཔག་ཏེ་ཨང་ཀི་བརྗེ་པོ་བརྒྱག་ན་འགྲིག


མཐའ་མ། Publish ཟེར་བའི་ཐོག་གནོན་ནས་རྩོམ་ཡིག་དེ་དྲ་ཚིགས་སུ་སྤེལ།

ཞོར་དུ།

དྲ་ཚིགས་ངོས་སུ་ PDF ཐད་ཀར་འཇོག་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཐབས་ཤེས་གཞན་གཅིག་ཡོད་པ་ནི། དྲ་ཐག་(link)ལ་གནོན་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། གོང་གི་བརྙན་ཟློས་ནང་སྐར་མ་ 2 དང་སྐར་ཆ་ 10 རྗེས་ནས་གཟིགས་ན་མཁྱེན་ཐུབ།
དཔེར་ན། PDF འདིར་གནོན།

བརྙན་ཟློས་ལ་གཟིགས།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག