དྲ་ཚིགས་ནང་ PDF འཇོག་སྟངས། [བརྙན་ཟློས།]

དྲ་གྲོགས་འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས་བཏང་བའི་དྲི་བ་ཞིག་གི་ནང་"དགེ་བསོད་ནམས་ཟླ་བ་ལགས། བཀྲ་ཤེས་བདེ་ལེགས། གུས་པར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། Blogger ནང་དུ་ PDF ཐོག་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་རིགས་ནང་འཇུག་ཐུབ་མིན་གྱི་ལན་ཞིག་གནང་རོགས། ་་་་"ཞེས་བཀོད་འདུག


དྲ་གྲོགས་འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས་བཏང་བའི་དྲི་བ་ཞིག་གི་ནང་"དགེ་བསོད་ནམས་ཟླ་བ་ལགས། བཀྲ་ཤེས་བདེ་ལེགས། གུས་པར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། Blogger ནང་དུ་ PDF ཐོག་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་རིགས་ནང་འཇུག་ཐུབ་མིན་གྱི་ལན་ཞིག་གནང་རོགས། ་་་་"ཞེས་བཀོད་འདུག


ངའི་ལན་ནི་Blogger དང་དྲ་ཚིགས་གང་འདྲ་ཞིག་ནང་དུའང་ PDF ཡིག་ཆ་འཇོག་ཐུབ། དེའི་བྱེད་སྟངས་སྟབས་བདེ་པོ་ཡོད། གཤམ་དུ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་དང་བརྙན་ཟློས་གཉིས་ཀ་བཀོད་ཡོད།

PDF ཡིག་ཆ་ཞིག་འཇོག་ཐུབ་པའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག


Blogger དང་Wordpress ལྟ་བུའི་དྲ་ཚིགས་ནས་གི་རྩོམ་ཡིག་བཀོད་ས་ཁ་ཕྱེ། ནང་དོན་བཀོད། དེ་ནས་གཤམ་གྱི་སྒྲིག་ཡིག་དེ་དག་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ HTML བཀོད་སའི་ནང་བཏགས་པའམ་མ་ནོར་བར་བཀོད་དགོས། Blogger ལྟ་བུ་ལ་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སའི་སྟེང་དུ་ Compose དང་ HTML ཟེར་བའི་གནོན་ས་མངོན་གསལ་འདོད་པོ་ཡོད། དེའི་ནང་གཤམ་གྱི་HTML སྒྲིག་ཡིག་འདི་བཀོད།

<iframe src="https://docs.google.com/viewer?srcid=XYZ&pid=explorer&efh=false&a=v&chrome=false&embedded=true" width="640px" height="480px">
གོང་གི་སྒྲིག་ཡིག་དེ་ཟང་ང་ཟིང་ངེ་ལྟ་བུ་སྣང་སྲིད་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་གསུམ་ལས་མེད། དེ་དག་ནི།
  1. XYZ (དེ་ནི་PDF ཡིག་ཆའི་ཨང་རྟགས།)
  2. width="640px" (ཞེང་ཚད།)
  3. height="480px" (དཀྱུས་ཀྱི་རིང་ཚད།)
དེ་ནས་ང་ཚོས་ PDF གི་ཡིག་ཆ་ཞིག་གུ་གུལ་གསོག་སྡེར་(google Drive)ནང་བཅུག་གི་ཡིན། བཅུག་ཟིན་པ་དང་PDF ཡིག་ཆའི་ཐོག་ཙི་ཙི་གཡས་པར་གནོན་ནས་ Share ལ་འགྲོ་དགོས། འདེམས་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ངེས། དེའི་སྟེང་ Get shareable link ཐོག་གནོན། དེ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་དྲ་སྣེ་ལོན་ཐུབ། གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ལ་གསལ་བ་ལྟར་དྲ་སྣེའི་ཁོངས་ལས་ d/ ནས /view བར་གྱི་ཨང་ཡིག་ 0B8MMtztEVG_FcUdyelZ4X2dFejA དེ་ལེན་ཏེ་གོང་གི་ XYZ ཚབ་ཏུ་བརྗེ་དགོས། width="640px" height="480px" ནང་གི་ཨང་ཀི་ཡང་རང་ཉིད་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ཞེང་ཚད་ལ་དཔག་ཏེ་ཨང་ཀི་བརྗེ་པོ་བརྒྱག་ན་འགྲིག


མཐའ་མ། Publish ཟེར་བའི་ཐོག་གནོན་ནས་རྩོམ་ཡིག་དེ་དྲ་ཚིགས་སུ་སྤེལ།

ཞོར་དུ།

དྲ་ཚིགས་ངོས་སུ་ PDF ཐད་ཀར་འཇོག་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཐབས་ཤེས་གཞན་གཅིག་ཡོད་པ་ནི། དྲ་ཐག་(link)ལ་གནོན་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། གོང་གི་བརྙན་ཟློས་ནང་སྐར་མ་ 2 དང་སྐར་ཆ་ 10 རྗེས་ནས་གཟིགས་ན་མཁྱེན་ཐུབ།
དཔེར་ན། PDF འདིར་གནོན།

བརྙན་ཟློས་ལ་གཟིགས།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: དྲ་ཚིགས་ནང་ PDF འཇོག་སྟངས། [བརྙན་ཟློས།]
དྲ་ཚིགས་ནང་ PDF འཇོག་སྟངས། [བརྙན་ཟློས།]
དྲ་གྲོགས་འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས་བཏང་བའི་དྲི་བ་ཞིག་གི་ནང་"དགེ་བསོད་ནམས་ཟླ་བ་ལགས། བཀྲ་ཤེས་བདེ་ལེགས། གུས་པར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། Blogger ནང་དུ་ PDF ཐོག་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་རིགས་ནང་འཇུག་ཐུབ་མིན་གྱི་ལན་ཞིག་གནང་རོགས། ་་་་"ཞེས་བཀོད་འདུག
https://docs.google.com/drawings/d/1IsD8iXHhxE-7P__BEJn2krS_dUK2PUydZ79jtBPWecA/pub?w=680&h=340
https://i.ytimg.com/vi/ZZRR4CZBAo4/default.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2016/03/embed-pdf-in-website.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2016/03/embed-pdf-in-website.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy