གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག


ཕྱི་ལོ་ 2016 ཟླ་ 3 ཚེས་ 31 ཉིན་སྤེལ།

བརྙན་ཟློས་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གུ་གུལ་གྱི་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་སྒྲིག་ངོས་སམ་འཆར་ངོས་ལ་འགྱུར་བ་གསར་པ་འཐེབས་ཡོད་པ་དེ་ལ་གཞིགས་ཏེ་བཟོས། གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ལས་འཆར་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། དོ་ཁུར་ཡོད་མཁན་བོད་རིགས་གྲོགས་པོ་ཀུན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡིན།

ཉེ་ཆར་གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ནང་སྐད་ཡིག་ 13 གསར་དུ་སྣོན་ཏེ་ད་ལྟའི་ཆར་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་འདིའི་ནང་སྐད་ཡིག་ 103 ཆགས་ཡོད། སྐད་ཡིག་ 13 དེ་དག་ནི་ Amharic, Corsican, Frisian, Kyrgyz, Hawaiian, Kurdish (Kurmanji), Luxembourgish, Samoan, Scots Gaelic, Shona, Sindhi, Pashto and Xhosa བཅས་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ལས་འཆར་སྒྲོམ་སྟེགས་སམ་འཆར་ངོས་ལ་འགྱུར་བཅོས་གསར་པ་བཏང་ཡོད་པར་བརྟེན། ལས་གཞིའི་དེའི་གལ་ཆེན་དང་། ལྷག་བསམ་ཀུན་ནས་བླངས་ཏེ་ཡིག་བསྒྱུར་བྱེད་མཁན་ཀུན་ལ་ཡིག་བསྒྱུར་བྱེད་སྟངས་དང། ཡིག་བསྒྱུར་ནང་དག་བཅོས་བྱེད་སྟངས་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཁུལ་ཡིན།

ཕྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 1 ཚེས་ 15 ཉིན་སྤེལ་བ།

གུ་གུལ་གྱི་དྲ་ཐོག་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་ Google Translator ནང་རྒྱལ་ཁབ་ 90 གི་སྐད་ཡིག་ཡོད། རང་ཅག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཀྱང་ཡིག་བསྒྱུར་གི་ཞབས་ཞུའི་ནང་རྐུབ་སྟེགས་ཞིག་ཐོབ་པར་བོད་མི་མི་རེ་ངོ་རེར་ལག་ཐོག་ཏུ་འདུག །དེའང་དང་ཐོག་དབྱིན་ཡིག་གི་མིང་ཚིག་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བོད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་འཚར་དགོས་པ་དང་། མིང་ཚིག་དེ་དག་མི་སུས་བསྒྱུར་ནའི་འགྲིགས་ཀྱི་འདུག

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་འདི་ནི་གློག་ཀླད་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་སྤྱོད་བཞིན་པའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཆ་ཚང་ནང་བེད་སྤྱོད་ཡོང་ཐུབ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཚིག་རེ་གཉིས་བོད་ཡིག་ཐོག་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས། སྐད་ཡིག་གཞན་གྱི་ནང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་། དེ་བཞིན་སྐད་ཡིག་གཞན་གྱི་དྲ་ཚིགས་དག་ཀྱང་ཐད་ཀར་བོད་བསྒྱུར་བྱེད་དེ་བལྟ་ཀློག་བྱེད་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ཕུགས་རྒྱང་གི་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད།

ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་སྤུས་ཚད་དེ་ཐོག་མར་ལེགས་པོ་ཞིག་མེད་ངེས་ཀྱང་། དྲ་གྲོགས་ཚོས་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ཞབས་ཞུ་བེད་སྤྱོད་ལོ་རེ་བཞིན་གཏོང་བའི་དུས་ཚོད་ནང་ལེགས་ནས་ལེགས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཉགས་ཅིག་རེད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནང་ དབྱིན་ཡིག་ནས་རྒྱ་ཡིག་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་སྤུས་ཚད་ནི་བརྒྱ་ཆ་ 45% ལས་མེད་ཀྱང་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་བ་ ༨ པའི་ནང་ དབྱིན་ཡིག་ནས་རྒྱ་ཡིག་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་སྤུས་ཚད་ནི་བརྒྱ་ཆ་ 61% ཟིན་ཡོད།

ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་སྤུད་ཚད་དེ་ནི་དྲ་མི་ཚོས་ཕྱག་གྲུ་མཉམ་འདེབས་ཀྱི་རྩོལ་བ་ལ་རགས་ལས་ཡོད། དོན་བསྡུས་པོར་ཞུས་ན་ད་བར་སྒེར་ཚོང་གི་མཉེན་ཆས་དང་དྲ་ཚིགས་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དབྱིན་བོད་ཡིག་བསྒྱུར་ལས་གཞི་དང་ཚོང་རྫས་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་། གུ་གུལ་གྱི་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ཞབས་ཞུ་ནང་ལྟར་རིན་མེད་དང་། བེད་སྤྱོད་རྒྱ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་དེ་ལྟར་མེད།

ངའི་བསམ་པར་སེམས་ཤུགས་འཕར་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་བཞིན་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་གྱི་གཤོག་པར་དུས་ཐོག་ཏུ་བཟུང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད་བསྙམས། ད་ལྟའི་གོམ་པ་ཆུང་ཆུང་དེས་མ་འོངས་གནད་ཀ་ཅན་གྱི་འདེམས་ག་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་སྲིད།

གཤམ་ལ་གུས་པས་གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་དབྱིན་ཡིག་མིང་ཚིག་དེ་དག་བོད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་སའི་ས་ཐོག་དེ་སྟོན་གྱི་ཡིན།
གཤམ་གྱི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་བྱེད།
༡༽ དྲ་ཚིགས་དེར་ཕེབས་ http://translate.google.com/community
༢༽ གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་སྤྱད་དེ་ནང་དུ་འཛུལ་དགོས། གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་མེད་ན་དེབ་བསྐྱེལ་བྱེད་དགོས།
༣༽ My Language ལ་གནོན་རྗེས་ དབྱིན་ཇི་ཤེས་མཁན་ཚོས་ English དང་ Tibetan དེ་གཉིས་འདེམས། ( རྒྱ་ཡིག་ཤེས་མཁན་ཚོས་ Chinese དང་ Tibetan འདེམས། ཧིན་དྷི་ཤེས་མཁན་ཚོས་ Hindi དང་ Tibetan དེ་གཉིས་འདེམས།)
༤༽ དེ་ནས་ Translate ཞེས་པའི་ [ + ] སྔོ་རྟགས་དེར་གནོན་ནས་ མིང་ཚིག་ རེ་རེ་བཞིན་བོད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་འགོ་བཙུགས་ན་འགྲིག
༥༽ མིང་ཚིག་རེ་རེ་བསྒྱུར་ཟིན་པ་དང་ Submit ཞེས་པའི་ཐོག་གནོན་དགོས། གལ་ཏེ་མིང་ཚིག་ཁ་ཤས་ཁྱེད་ཀྱི་བསྒྱུར་མ་ཤེས་ན་ skip ཐོག་ལ་གནོན་ན་འགྲིགས།

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག་སླེབས་ཐུབ་མིན་གཙོ་བོ་ནི་མིང་ཚིག་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་བོད་བསྒྱུར་བྱེད་ཟིན་པ་དགོས། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ་མི་རེ་ངོ་རེས་ཤུགས་བརྒྱག་དགོས་པ་མཐོང་།

གཤམ་གྱི་བརྙན་ཟློས་ཐུང་ཐུང་དེ་ནས་གསལ་པོ་ཤེས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།


བོད་མདོ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གཅིག་འགྱུར་ཡོང་ཆེད་ཡིག་སྐད་གཙོ་ཆེ་འཛིན་ཏེ་བསྒྱུར་ན་ལེགས་སྙམ། ཡིག་སྐད་དེ་ཡང་སྐུ་མདུན་གྱི་བཀའ་སློབ་དང་གསུང་འཕྲིན་ལྟར་མཐོ་དམན་བར་གསུམ་གྱི་གོ་ཐུབ་ཞིག ཡུལ་སྐད་དང་ཕལ་སྐད་བཀོད་ན་གཅིག་བསྒྱུར་ཞིག་ནམ་ཡང་མི་ཡོང་། གཉིས་པ་ཡིག་བསྒྱུར་ལ་ནོར་འཁྲུལ་དང་བསྒྱུར་ལེགས་པོ་མ་བྱུང་བའི་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་མི་དགོས། གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ལས་གཞི་འདིའི་ནང་མི་ཚང་མས་དགོངས་འཆར་ལེགས་ཤོས་དང་། བསྒྱུར་ལེགས་ཤོས་དེ་འཇོག་ངེས། ཇི་ལྟར་ལགས་ཟེར་ན། དཔེར་ན། ཡིག་བསྒྱུར་བ་ཀ་པས་ཡིག་བསྒྱུར་བྱེད་སྐབས་དག་ཆ་ནོར་བའམ་བསྒྱུར་བཟང་པོ་མེད་ན། ཡིག་བསྒྱུར་བ་ཁ་པ། ག་པ། ང་པ་སོགས་ཀྱི་དོ་སྣང་བྱུང་བ་དང་ལས་སེང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཐུབ། གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་དེ་ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་རྗེས་ང་ཚོས་དབྱིན་ཡིག་ནས་བོད་ཡིག་གམ་བོད་ཡིག་ནས་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་ཐད་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ།

***** དེ་ནས་གོམ་པ་གཉིས་པ་དེ་ཁ་ཞོར་ལམ་ཞོར་ཀྱི་ལས་ཀ་ཞིག་རེད། གསལ་པོ་བཤད་ན་གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་ཞབས་ཞུ་དེ་ལེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རྗེས་ཀྱི་ལས་གཞི་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། དེ་ནི་ཡིག་བསྒྱུར་སྤུས་དག་གཏོང་ཐབས་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། house ལྟ་བུའི་མིང་ཚིག་ཞིག་ལ་བོད་ཡིག་ནང་ “ཁང་པ་” “གཤོང་ཚད་དམ་གཤོང་པ་” “ཁང་ཚན་དང་སྡེ་ཚན་” སོགས་ལ་གོ་ཐུབ། ུམིང་ཚིག་དེ་ཚིག་སྒྲུབ་འདྲ་མིན་ནང་དོན་དག་ཁ་ཁག་སྟོན་གྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་དེ་དུས་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་དེ་བརྗོད་བྱ་མི་འདྲ་ས་ལ་མིང་ཚིག་དེར་དག་བཅོས་བྱེད་རོགས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱེད་ནས་ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་སྤུས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐུབ།

*** གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུ་དེས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་གི་འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་ལ་ཉམས་ཞིབ་དང་རྩིས་བརྒྱག་གི་ཡོད། ང་ཚོས་གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ནང་བོད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་ཇི་ཙམ་བྱས་པ་དེ་ཙམ་གྱི་གུ་གུལ་གྱི་རྩིས་འཕྲུལ་ལ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། རིམ་པས་གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུས་བོད་ཡིག་ཤེས་ཐུབ། དེ་ནི་མི་ཞིག་ལ་སྐད་ཡིག་གསར་པ་ཞིག་བསླབས་པ་ནང་ལྟར་རེད།

Comments

 1. ཡག་པོ་འདུག

  ReplyDelete
  Replies
  1. དྲ་ཚིགས་འདིར་དགའ་མུས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

   Delete
 2. རླབས་ཆེན་གྱི་མི་རིགས་ཤིག་གི་བྱ་བཞག་འདིར་མཉམ་བརྩོན་དགོས།

  ReplyDelete
  Replies
  1. མི་རེ་ངོ་རེའི་ངོས་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ། ཤེས་བྱའི་"རྣམ་གྲངས་གསར་པ་"རེ་རེའི་ཐོག་བོད་ཡིག་ལམ་ནས་རྩོམ་འབྲིའི་གོམས་གཤིས་འཇག་ཐུབ་པ་དང། གཞན་ལ་འཆད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། བོད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཇི་ཆེར་འགྲོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། བོད་མིའི་སྤྱིའི་ཤེས་ཡོན་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐུབ་སྙམ། དེ་བས་གུས་པར་ཆ་མཚོན་ན། ཁྱེད་རྣམ་པའི་ཐུགས་འཁུར་དང། རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་མཚོན་པའི་མཆན་དང་། གློག་འཕྲིན་བསྐུར་གནང་བ་དེ་དག་ནི་གུས་པར་བསམ་ལས་འདས་པའི་སེམས་ཤུགས་གསར་པ་ཞིག་བསྟེར། དྲ་ཚིགས་འདིར་གཟིགས་མཁན་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།

   Delete
  2. ཡིག་ནོར་ཤོར་ཡོད་ན་གཞན་ག྄ིས་བཅོས་ཡོང་གི་རེད་ལབ་སོང་
   ཡིག་ནོར་ཤོར་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཧ་གོ་ཐུབ་བཅོས་སྟངས་ག་འདྲ་རེད།

   Delete
  3. དག་བཅོས་བྱེད་དགོས་ན་ VALIDATE ཟེར་བའི་འདེམས་ག་གཉིས་པ་དེ་སྤྱད་དགོས། དེས་གཞན་གྱིས་ཡིག་བསྒྱུར་བྱེད་ཡོད་པ་དེ་དག་འགྲིག་མིན་ཁྱེད་ནས་ཞུ་དག་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད། བྱེད་སྟངས་རྣམས་ཁ་གསལ་གོ་བདེའི་ཐོག་གོང་གི་བརྙན་ཟློས་གསར་པ་འདིར་གཟིགས་པར་ཞུ་ལགས།

   Delete
 3. དག་བཅོསབྱེད་དགོད་ན་validateཟེར་བའིའདེམས་ ག་གཉིས་པ་དེསྤྱད་དགོས།

  ReplyDelete
 4. This apps is very helpful to me thank u so much

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thanks for your appreciation :-)

   Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR