Adharsha དམ་ཆོས་བང་མཛོད།

དྲ་གནས་ཨ་མ། http://adarsha.dharma-treasure.org དུས་རབས་དང་མཐུན་པའི་བཀའ་བསྟན་ཡོད་དོ་ཅོག་དྲ་འཕྲིན་དང་གློག་འཕྲུལ་ཁག་ནས་ལྟ་ཐུབ་པའི་དམ་ཆོས་བ...

དྲ་གནས་ཨ་མ། http://adarsha.dharma-treasure.org

དུས་རབས་དང་མཐུན་པའི་བཀའ་བསྟན་ཡོད་དོ་ཅོག་དྲ་འཕྲིན་དང་གློག་འཕྲུལ་ཁག་ནས་ལྟ་ཐུབ་པའི་དམ་ཆོས་བང་མཛོད་ Adarsha ཟེར་བའི་ལེགས་སྦྱར་གྱི་མིང་བྱང་ཐོག་བཟོས་ཡོད། མཉེན་ཆས་ཡིག་ཆ་དེའི་འདྲ་བཤུས་ཤིག་གུས་པའི་ལག་པར་རགས་པ་དང་ལམ་སེང་ཁྱེད་རྣམ་པའི་ཆེད་འདིར་ཕབ་ལེན་དུ་འཇོག་ཡོད། མཉེན་ཆས་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་ལ་ 15GB ཙམ་རེད་འདུག །དྲ་ཐོག་ནས་མཉེན་ཆས་ལྗིད་ཁོག་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་གཏོང་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། དེར་བརྟེན་མཉེན་ཆས་ནང་ལོག་གི་ཡིག་ཁུག་ /adarsha_img/ ཟེར་བ་ 12GB ཅན་ཡོད་འདུག་པ་དེ་གསུབ་སྟེ་བེད་སྤྱོད་ཡོང་བའི་ 292MB ཐོག་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་།

མཉེན་ཆས་ཁ་འབྱེད་སྟངས།

སྐར་ཁུང་བེད་སྤྱོད་གནང་མཁན་ཚོས་ཡིག་ཁུག་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ adarsha2016.exe ཐོག་ཉིས་སྡེབས་གནང་རོགས།
ཀུ་ཤུ་གློག་ཀླད་སྤྱོད་མཁན་ཚོས་ཡིག་ཁུག་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ adarsha2016.command ཐོག་ཉིས་སྡེབས་གནང་རོགས།

མཉེན་ཆས་དེའི་ཁྱད་ཆོས།

མཉེན་ཆས་དེ་སྐར་ཁུང་དང་ཀུ་ཤུ་གློག་ཀླད་གཉིས་ཀ་ནང་ནས་ཐད་ཀར་ཁ་ཕྱེ་ནས་ལྟ་ཐུབ། དེར་སྒྲིག་འཇུག་འགོ་རིམ་གང་ཡང་འགྲོ་མི་དགོས། ཀུ་ཤུའི་ལག་འཕྲུལ་སྤྱད་མཁན་ཚོས་ལག་འཕྲལ་གྱི་ཆེད་AppStore རྒྱུད་ནས་སོ་སོའི་ ipad དང་ iphone ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད། དྲ་རྒྱའི་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་པོ་ཡོད་མཁན་ཚོས་དྲ་གནས་ཨ་མ། http://adarsha.dharma-treasure.org/ རྒྱུད་དྲ་ཐོག་ནས་ཀྱང་ལྟ་རྒྱུ་འདུག

Adarsha ཁ་ཕྱེ་སྐབས་སྡེ་ཚེན་ཆེ་བ་གསུམ་དུ་འཇོག་ཡོད། བཀའ་དང་། བསྟན་དང། བོད་མ་ཟེར་འཇོག་ཡོད།
བཀའ་ཆ་ཚང་ལྗང་བཀའ་འགྱུར་ལ་གཞི་བྱས་ཏེ་བཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་ཡོད། བསྟན་དང་བོད་མའི་ནང་ད་ལྟ་ཚན་པ་གཅིག་ལས་མེད། མ་འོངས་དེའི་ཐོག་ཁ་སྣོན་བྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད།

བཀའ་བསྟན་ནང་ངོས་སུ་ནང་གསེས་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་དང་། ལྟ་ཀློག་དཔྱད་བསྡུར་བྱེད་བདེ་པོ་བཟོས་ཡོད།
ཕྱི་རྒྱལ་ནང་བསྟན་ལ་དཔྱད་ཞིབ་ལ་མཁོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ wylie ཐོག་ལྟ་ཀློག་དང་། འཚོལ་བཤེར་བྱེད་སྟངས་རྒྱས་པོ་འདུག །

ལས་འཆར་འདིའི་གོམ་པ་དང་པོ་བཙུགས་ཟིན་པ་དང། མ་འོངས་ལས་འཆར་དེ་མུ་མཐུད་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་། བཀའ་བསྟན་ཡོད་དོ་ཅོག་དེང་དུས་འཕྲུལ་རིས་ལག་རྩལ་ཐོག་ལྟ་ཀློག་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན།

མཉེན་ཆས་དངོས་དེ་ལ་ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ནི་ 15GB ཡིན་པ་དང། དེའི་ནང་གི་དཔེ་མ་རྣམས་འདྲ་དཔར་ཚད་མཐོ་པོ་བཞག་འདུག །འདིར་གུས་པས་དྲ་ཐོག་ནས་ཚང་མས་ཕབ་ལེན་བདེ་བའི་ཆེད་དཔར་གྱི་མ་དཔེ་དེ་དག་གཡུག་ཏེ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཆུང་དུ་བཏང་ཡོད་པས་སུས་ཀྱང་ཕབ་ལེན་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།

ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང། 292 MB
Adarsha2016.zip

ཕབ་ལེན་དྲ་གནས་གསུམ་(gDrive, Mega, Baidu) འཇོག་ཡོད་པ་ལས་གང་རུང་གཅིག་ནས་ལེན་ན་འགྲིག

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: Adharsha དམ་ཆོས་བང་མཛོད།
Adharsha དམ་ཆོས་བང་མཛོད།
https://4.bp.blogspot.com/-AIvTtUykSA8/VxIH7BZroYI/AAAAAAAAMyE/cyjb61iIDZAS2shbr5OXUmh8dvOVIdeDwCLcB/s640/adharsha.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-AIvTtUykSA8/VxIH7BZroYI/AAAAAAAAMyE/cyjb61iIDZAS2shbr5OXUmh8dvOVIdeDwCLcB/s72-c/adharsha.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2016/04/adharsha-buddhist-text.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2016/04/adharsha-buddhist-text.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy