ཁ་པར་ནང་འཕྲིན་ཕྲན་ཁ་བྱང་གཉིས་སྤྱོད་ཐབས། [བརྙན་ཟློས།]གཤམ་འདིར་སྐུ་ཞབས་ཚེ་རིང་ཆོས་རྒྱལ་ལགས་ནས་ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་ནང་འཕྲིན་ཕྲན་གཉིས་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཇུས་ལེགས་པོ་ཞིག་བརྙན་ཟློས་ལམ་ནས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་འདུག །འཕྲིན་ཕྲན་ནི་མེད་ཐབས་མེད་པའི་དགོས་མཁོའི་མཉེན་ཆས་གལ་འགང་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ཆགས་ཡོད། དེ་བས་ཀྱང་སྒེར་ལས་དང་། ཚོགས་པ། ཡང་ན་ཚོང་ལས་སོགས་འབྲེལ་ལམ་བཙུགས་སའི་ཁ་བྱང་ཚང་མ་འཕྲིན་ཕྲན་གཅིག་གིས་ནང་ཉར་རྒྱུ་ནི་སྐབས་རེ་ཡག་པོ་ཞིག་མེད། འཕྲིན་ཕྲན་གཉིས་དགོས་པ་དང། འཕྲིན་ཕྲན་གཉིས་ཀྱི་གནད་འགག་ཧ་གོ་མཁན་དང། འཕྲན་ཕྲིན་གཉིས་སྤྱོད་འདོད་ཡོད་མཁན་ཚོས་གལ་ཏེ་སྤྱོད་སྟངས་ཤེས་འདོད། གཤམ་གྱི་བརྙན་ཟློས་འདི་ལས་ལེགས་པར་མཁྱེན་ཐུབ།

བརྙན་ཟློས་འདིའི་ནང་ཁོང་གིས་སྤྱད་པའི་མཉེན་ཆས་དེའི་མིང་ལ་ Parallel Space ཟེར་གྱི་འདུག

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག