ཁ་པར་ནང་འཕྲིན་ཕྲན་ཁ་བྱང་གཉིས་སྤྱོད་ཐབས། [བརྙན་ཟློས།]གཤམ་འདིར་སྐུ་ཞབས་ཚེ་རིང་ཆོས་རྒྱལ་ལགས་ནས་ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་ནང་འཕྲིན་ཕྲན་གཉིས་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཇུས་ལེགས་པོ་ཞིག་བརྙན་ཟློས་ལམ་ནས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་འདུག །འཕྲིན་ཕྲན་ནི་མེད་ཐབས་མེད་པའི་དགོས་མཁོའི་མཉེན་ཆས་གལ་འགང་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ཆགས་ཡོད། དེ་བས་ཀྱང་སྒེར་ལས་དང་། ཚོགས་པ། ཡང་ན་ཚོང་ལས་སོགས་འབྲེལ་ལམ་བཙུགས་སའི་ཁ་བྱང་ཚང་མ་འཕྲིན་ཕྲན་གཅིག་གིས་ནང་ཉར་རྒྱུ་ནི་སྐབས་རེ་ཡག་པོ་ཞིག་མེད། འཕྲིན་ཕྲན་གཉིས་དགོས་པ་དང། འཕྲིན་ཕྲན་གཉིས་ཀྱི་གནད་འགག་ཧ་གོ་མཁན་དང། འཕྲན་ཕྲིན་གཉིས་སྤྱོད་འདོད་ཡོད་མཁན་ཚོས་གལ་ཏེ་སྤྱོད་སྟངས་ཤེས་འདོད། གཤམ་གྱི་བརྙན་ཟློས་འདི་ལས་ལེགས་པར་མཁྱེན་ཐུབ།

བརྙན་ཟློས་འདིའི་ནང་ཁོང་གིས་སྤྱད་པའི་མཉེན་ཆས་དེའི་མིང་ལ་ Parallel Space ཟེར་གྱི་འདུག


0 མཆན་གྲངས།:

Post a Comment

\\ ཡིག་ཆ་འཚོལ་བཤེར་གནང་།

\\ དྲ་ཚིགས་ཞིག་དགོས་སམ།

weChat: sonamdava
Phone: +91 9805941078
Email: iphoeniz@gmail.com
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་པེན་ཚོགས་པ།

  • འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་།

  • ཆོས་དུང་དཀར་པོ།

  • སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

  • ཨ་ནུ་དྲ་བ།

\\ ཡིག་འབྲེལ།

Name

Email *

Message *