Xiaomi Redmi 3s Prime

 

འདི་ལོའི་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ནང་ Xiaomi Redmi 3S Prime ཟེར་བའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཐོན་གསར་ཞིག་ཁྲོམ་རྭར་སྤེལ་ཡོད། ཁ་པར་གྱི་བརྙན་ཡོལ་ལ་ཨིན་ཆི་ལྔ་དང་འབྱེད་ཕྱོད་ 720x1280 pixel རྒྱ་གར་ནང་སྒོར་ Rs. 8999 བྱས་ནས་གཙོང་གི་འདུག

Noto སྐད་ཡིག་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པའི་ཡིག་གཟུགས།

 

ལོ་ཤས་སྔོན་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དང་གློག་ཀླད་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའི་ཡིག་གཟུགས་མེད་པའི་དབང་གིས་བོད་ཡིག་དང་ཨེ་ཤིའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་རང་རང་གི་སྐད་ཡིག་སྤྱོད་རྒྱུར་བཀག་རྡོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཡོད། དབྱིན་ཡིག་མ་ཡིན་པའི་སྤྱིར་བཏང་གི་དྲ་ཚིགས་སོགས་ལ་བལྟ་སྐབས་ཡི་གེ་རྣམས་ཏོ་ཧྥུ་(tofu)གྲལ་བསྟར་སྒྲིག་པ་ནང་ལྟར་གྲུ་བཞི་གྲུ་བཞི་ཤ་སྟགས་ཤར་གྱི་ཡོད།

རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་ཁག་གི་མིང་བོད་དབྱིན་ཤནསྦྱར་།

 
wordpress བོད་སྒྱུར་གྱི་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་ཁག་གི་མིང་བོད་ཡིག་ཤན་སྦྱར་དུ་བཀོད་པ་དེ་དག་འདིར་བསྐྱར་དུ་བཀོད་ཡོད།

གཞི་བྱས་ས་གཙོ་བོ། 

  • དར་ཁྱབ་སོང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་།
  • དུས་རྒྱུན་གསར་འགྱུར་དང་གསར་ཤོག
  • དྲ་ཚིགས་སུ་བཀོད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་ཐ་སྙད་མང་བ།
  • དེ་བཞིན་བོད་མི་ཡོད་སའི་ས་གནས་ཁག་གིས་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་ས་གནས་མིང་།
  • འབྲུག་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མིང་བོད་སྒྱུར་བྱས་པ།