ཀུ་ཤུ་དང་སྐར་ཁུང་གི་མཉེན་ཆས་ནང་བོད་ཡིག་བརྩེགས་ལྡོག་ཡོངས་སུ་སེལ་ཐབས།

Make Tibetan Script Stack Properly in Mac and Window
ཀུ་ཤུ་དང་སྐར་ཁུང་གི་མཉེན་ཆས་ནང་བོད་ཡིག་བརྩེགས་ལྡོག་ལེགས་པོ་འཆར་ཐབས།

སྨོན་ལམ་གསུམ་པའི་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ནང་གསེས་སྨོན་ལམ་གཉིས་པ་ཟེར་བ་གཙོ་བོ་སྔགས་ཡིག་འབྲི་རྒྱུའི་ཆེད་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡོད་པས་མི་ཕལ་མོ་ཆེས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་མེད། སྨོན་ལམ་གསུཔ་སྔགས་ཡིག་བརྒྱག་ཆེད་ཀྱི་མཐེབ་གཞོང་དེ་སྐར་ཁུང་དང་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ནང་བོད་ཡིག་ལེགས་པོ་འཆར་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་དམིགས་བསལ་ཞིག་ལྡན་འདུག །མཐེབ་གཞོང་གི་བརྩེགས་ལྡོག་གནོན་སྟངས་ཏོག་ཙམ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་འདུག་ཀྱང་དོ་སྣང་ཡག་པོ་དང་བེད་སྤྱོད་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤིག་བྱེད་དང་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན་ཐུབ་པ་འདུག

ངའི་འཚོར་སྣང་དུ་སྨོན་ལམ་གསུམ་པའི་སྔགས་ཡིག་དེ་གོམས་འདྲིས་སུ་སོང་ན། བོད་ཡིག་བརྒྱག་དུས་ཚོད་ཉུང་བ་འགོར་བ་དང་། ཡི་གེ་མང་པོ་དུས་གཅིག་ཏུ་བཏགས་ཐུབ་རྒྱུ་འདུག

མཐེབ་གཞོང་དེའི་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན།
https://drive.google.com/open?id=0B8MMtztEVG_FZmhJYTdadzBjRFk

སྨོན་ལམ་གསུམ་པ་ཕབ་ལེན་དྲ་གནས།
http://www.monlamit.org/node/53


0 མཆན་གྲངས།:

Post a Comment

\\ ཡིག་ཆ་འཚོལ་བཤེར་གནང་།

\\ དྲ་ཚིགས་ཞིག་དགོས་སམ།

weChat: sonamdava
Phone: +91 9805941078
Email: iphoeniz@gmail.com
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་པེན་ཚོགས་པ།

  • འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་།

  • ཆོས་དུང་དཀར་པོ།

  • སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

  • ཨ་ནུ་དྲ་བ།

\\ ཡིག་འབྲེལ།

Name

Email *

Message *