YouTube Channel Art སྒྲིག་སྟངས།


ཁྱེད་ཀྱི་ཡུ་ཊུབ་འགོ་བརྗོད་རི་མོ་དེ་ལ་ YouTube Channel Art ཟེར་བ་དང་། བརྙན་ཟློས་འདིའི་ནང་དཔར་བཟོའི་མཉེན་ཆས་ photoshop སྤྱད་དེ་ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་འགོ་བརྗོད་དཔར་དེ་ཚད་གཞི་ཏག་ཏག་སླེབས་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟོ་སྟངས་སྟོན་ཡོད། YouTube དང་ Photoshop དང་འབྲེལ་བའི་བརྙན་ཟློས་ལ་གཟིགས་ན་དྲ་གནས་འདིར་ཡོད། https://goo.gl/9u6whw

 གལ་ཏེ་མ་དཔེ་Photoshop ནང་བཟོས་པའི་ཡིག་ཆ་འདི་དགོས་ན་དྲ་ཐག་འདི་ནས་འཕབ་ལེན་གནང་།
Download https://goo.gl/OKXuoJ

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག