ངོ་དེབ་ནང་ཡུ་ཏུབ་ཆེད་དཔར་ཆེན་པོ་ཡོང་ཐབས།


ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་གློག་བརྙན་རིགས་ངོ་དེབ་ཐོག་སྤེལ་བའི་སྐབས་ཆེད་དཔར་(thumbnail)དེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་ཡོང་གི་མེད། དེ་ནི་གཙོ་བོ་ངོ་དེབ་རྒྱུད་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་རེད། གལ་ཏེ་ངེས་པར་དུ་ངོ་དེབ་ནང་ཡུ་ཏུབ་ཆེད་དཔར་འདི་ཆེན་པོ་ཡོང་དགོས་ན་གོང་དེར་ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་བརྙན་ནང་གསལ་བ་ལྟར་ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་དྲ་ཐག་ (URL) དེ་ www.createyoutube.com དྲ་གནས་ཐོག་བཀོད་ནས་དྲ་ཐག་གཞན་དེ་ལེན་ནས་ངོ་དེབ་ཐོག་སྤེལ་ན་ད་བཟོད་ངོ་དེབ་ནང་ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་ཆེད་དཔར་དེ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཐུབ།


0 མཆན་གྲངས།:

Post a Comment

\\ ཡིག་ཆ་འཚོལ་བཤེར་གནང་།

\\ དྲ་ཚིགས་ཞིག་དགོས་སམ།

weChat: sonamdava
Phone: +91 9805941078
Email: iphoeniz@gmail.com
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་པེན་ཚོགས་པ།

  • འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་།

  • ཆོས་དུང་དཀར་པོ།

  • སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

  • ཨ་ནུ་དྲ་བ།

\\ ཡིག་འབྲེལ།

Name

Email *

Message *