Posts

Showing posts from December, 2016

Swiftkey Keyboard བོད་ཡིག་མཐེབ་གཞོང་ལེགས་ཤོས།

Image
ཁ་པར་ནང་བོད་ཡིག་བཏགས་རྒྱུ་ནི་སྐབས་རེ་དུས་ཚུད་མང་པོ་འགོར་གཞི་ཞིག་དང་། སྟབས་མི་བདེ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད། སྟབས་མི་བདེ་དེ་ནི་སྐད་ཡིག་དབང་གི་མིན་ཡང་བོད་ཡིག་ཡིག་བཏགས་བྱེད་པའི་མཉེན་ཆས་ཡག་པོ་མེད་པའི་དབང་གིས་ཡོང་གི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་བོད་ཡིག་བཏགས་ཆས་ལེགས་པོ་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་ཡོད་མྱོང་ན། དེ་རིང་ཁྱེད་ཀྱི་རེ་འདུན་དེ་གྲུབ་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཉེ་ཆར་ཁ་པར་ནང་བོད་ཡིག་བརྒྱག་ཆེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ Swiftkey Keyboard ཟེར་བ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། མཉེན་ཆས་དེའི་ནང་བོད་ཡིག་བཏགས་བདེ་བ་དང་མྱུར་པོ་ཡོང་གི་འདུག

མཉེན་ཆས་དེ་ལ་དེ་སྔའི་མཐེབ་གཞོང་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་ཞིག་འཛོམས་འདུག་པ་གཤམ་གསལ་རགས་བསྡུས་ཙམ་ཞུ།
བོད་ཡིག་བརྩེགས་ལྡོག་བརྒྱག་པའི་སྐབས་ shift-key དེ་ཡང་ཡང་གནོན་མི་དགོས་པར་ཐད་ཀར་བཏགས་ཐུབ་པ། དཔེར་ན། "སྒྲོག "ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་བཏགས་དགོས་ཚེ་མཐེབ་གཞོང་ནས་ སགརོག ཟེར་གནོན་པ་དང་"སྒྲོག"ཚོད་དཔག་གི་ངོས་དཔང་དུ་ཤར་འོང་།བོད་ཡིག་ཚིག་གཅིག་གྲུབ་ཁར་ཚིག་འདི་ཚིག་གྲོགས་གཞན་ཚོད་དཔག་གི་དཔང་སྒྲོམ་དུ་ཤར་འོང་བས་ཚིག་གཉིས་པ་མཐེབ་གཞོང་ནས་བཏགས་མི་དགོས་པར་འདེམས་ག་ནས་འདེམས་ན་འགྲོག་གི་འདུག དཔེར་ན། "སྒྲིག" ཟེ…