Swiftkey Keyboard བོད་ཡིག་མཐེབ་གཞོང་ལེགས་ཤོས།

ཁ་པར་ནང་བོད་ཡིག་བཏགས་རྒྱུ་ནི་སྐབས་རེ་དུས་ཚུད་མང་པོ་འགོར་གཞི་ཞིག་དང་། སྟབས་མི་བདེ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད། སྟབས་མི་བདེ་དེ་ནི་སྐད་ཡིག་དབང་གི་མིན་ཡང་བོད་ཡིག་ཡིག་བཏགས་བྱེད་པའི་མཉེན་ཆས་ཡག་པོ་མེད་པའི་དབང་གིས་ཡོང་གི་ཡོད། གལ་ཏེ་རྒྱུན་དུ་བོད་ཡིག་སྤྱོད་མཁན་ཞིག་དང་ཁ་པར་ནང་བོད་ཡིག་བཏགས་ཆས་ལེགས་པོ་ཡོད་རོགས་བྱེད་ན་བསམ་གྱི་ཡོད་ན། དེ་རིང་ཁྱེད་ཀྱི་རེ་འདུན་དེ་གྲུབ་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཉེ་ཆར་ཁ་པར་ནང་བོད་ཡིག་བརྒྱག་ཆེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ Swiftkey Keyboard ཟེར་བ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། མཉེན་ཆས་དེའི་ནང་བོད་ཡིག་བཏགས་བདེ་བ་དང་མྱུར་པོ་ཡོང་གི་འདུག


ཁ་པར་ནང་བོད་ཡིག་བཏགས་རྒྱུ་ནི་སྐབས་རེ་དུས་ཚུད་མང་པོ་འགོར་གཞི་ཞིག་དང་། སྟབས་མི་བདེ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད། སྟབས་མི་བདེ་དེ་ནི་སྐད་ཡིག་དབང་གི་མིན་ཡང་བོད་ཡིག་ཡིག་བཏགས་བྱེད་པའི་མཉེན་ཆས་ཡག་པོ་མེད་པའི་དབང་གིས་ཡོང་གི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་བོད་ཡིག་བཏགས་ཆས་ལེགས་པོ་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་ཡོད་མྱོང་ན། དེ་རིང་ཁྱེད་ཀྱི་རེ་འདུན་དེ་གྲུབ་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཉེ་ཆར་ཁ་པར་ནང་བོད་ཡིག་བརྒྱག་ཆེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ Swiftkey Keyboard ཟེར་བ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། མཉེན་ཆས་དེའི་ནང་བོད་ཡིག་བཏགས་བདེ་བ་དང་མྱུར་པོ་ཡོང་གི་འདུག

མཉེན་ཆས་དེ་ལ་དེ་སྔའི་མཐེབ་གཞོང་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་ཞིག་འཛོམས་འདུག་པ་གཤམ་གསལ་རགས་བསྡུས་ཙམ་ཞུ།
  1. བོད་ཡིག་བརྩེགས་ལྡོག་བརྒྱག་པའི་སྐབས་ shift-key དེ་ཡང་ཡང་གནོན་མི་དགོས་པར་ཐད་ཀར་བཏགས་ཐུབ་པ། དཔེར་ན། "སྒྲོག "ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་བཏགས་དགོས་ཚེ་མཐེབ་གཞོང་ནས་ སགརོག ཟེར་གནོན་པ་དང་"སྒྲོག"ཚོད་དཔག་གི་ངོས་དཔང་དུ་ཤར་འོང་།
  2. བོད་ཡིག་ཚིག་གཅིག་གྲུབ་ཁར་ཚིག་འདི་ཚིག་གྲོགས་གཞན་ཚོད་དཔག་གི་དཔང་སྒྲོམ་དུ་ཤར་འོང་བས་ཚིག་གཉིས་པ་མཐེབ་གཞོང་ནས་བཏགས་མི་དགོས་པར་འདེམས་ག་ནས་འདེམས་ན་འགྲོག་གི་འདུག དཔེར་ན། "སྒྲིག" ཟེར་བའི་ཡི་གེ་དེ་བཀོད་པ་དང་དེའི་ཚིག་གྲོགས་"སྒྲིག་གཞི" དང་ "སྒྲིག་ཆས" སོགས་ཤུལ་དུ་འཆར་འོང་།
  3. ཚིག་དང་ཚིག་གྲོགས་ཚོད་དཔག་ཐུབ་པ་དང་། སྐབས་རེ་ཚིག་གསུམ་བཞི་ཡང་ཚོད་དཔག་དཔང་སྒྲོམ་དུ་ཤར་ཡོང་གི་འདུག དཔེར་ན། "དཀོན" ཟེར་ཚིག་གཅིག་བཏགས་པ་དང་དེའི་ཤུལ་དུ་ "དཀོན་མཆོག་གསུམ" འཆར་འོང་བ། "ཚེ"ཞེས་འབྲི་ན་ཤུལ་དུ་ "ཚེ་རིང་གི" ཟེར་བ་འབྲེལ་སྒྲ་ལྡན་པ།
  4. Swiftkey Keyboard དང་སོ་སོའུ་གུ་གུལ་ཁ་བྱང་གཉིས་མཐུད་ན། རྗེས་ཕྱོགས་ཁྱེད་ནས་བོད་ཡིག་མིང་ཚིག་ཇི་ཙམ་སྤྱད་པ་དང་། བོད་ཡིག་མིང་ཚིག་གསར་པ་ཇི་སྤྱད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ཉར་ཐུབ་པ་དང། མིང་མཛོད་གསག་ནས་སོ་སོའི་ཁ་པར་དང་། མཐེབ་གཞོང་དེ་ཡོད་པའི་གློག་ཆས་གཞན་གྱི་ནང་བེད་སྤྱོད་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག
  5. དབྱིན་ཡིག་མཐེབ་གཞོང་ནང་ swype ཟེར་བ་མཐེབ་གཞོང་ངོས་ཀྱི་ཚིག་འབྲུ་རེ་རེ་གནོན་མི་དགོས་པས། མཛུབ་མོས་ཐིག་མཐེན་ནས་མིང་ཚིག་མྱུར་པོ་བཀོད་སྟངས་དེ་ཡང་བོད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞོང་ངོས་སུ་གང་མཚམས་ལེགས་པོ་ཡོང་གི་འདུག
  6. མཐེབ་གཞོང་གི་སྒྲིག་བཀོད་ (setting) ནས་མཐེབ་གཞོང་གི་ཆེ་ཆུང་དང་། མཚོན་དོག་སོགས་སྒྲིག་རྒྱུ་འདུག
  7. བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱ་ཡིག་དང་དེ་མིན་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྱི་སྐད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞོང་ཚུད་འདུག །དེ་དག་སོ་སོའི་དགོས་མཁོ་ལ་དཔག་ཏེ་སྒྲིག་འཇུག་རིམ་པས་བྱས་ཆོག་གི་འདུག
  8. མཐེབ་གཞོང་དེའི་ནང་ Clipboard ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད། དེ་ནི་ཚིག་དང་ཚིག་གྲུབ ཚིག་དུམ་སོགས་ཅི་རིགསཉར་ཐུབ། Clipboard ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་པའི་ཡིག་འབྲུ་དེ་དག་དྲ་གནས་གཞན་དུ་གང་འདོད་དུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཀོད་ཆོག་ཆོག་འདུག ངས་ཐོག་མར་དེའི་ནང་སོ་སོའི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་དང་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ལྟ་བུ་བཞག་པ་ཡིན། རྗེས་སུ་གཞན་ལ་སྤྲོད་དགོས་ན་ཡི་གེ་རེ་བརྒྱག་མི་དགོས་པར་ clipboard ནས་ལེན་ཏེ་བཏང་ན་འཐུད་པ་ལྟ་བུ།
  9. ལེགས་ཤོས་གཅིག་ནི་མཉེན་ཆས་དེ་ནི་རིན་མེད་དུ་ཕབ་ལེན་དང་སྤྱོད་ཆོག་འདུག

རྩོམ་ཡིག་འདིའི་ནང་གུས་པས་མཉེན་ཆས་དེ་སོ་སོའི་ཁ་པར་ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་སྟངས་དང་དེ་ནས་མཐེབ་གཞོང་དེ་སྤྱད་དེ་བོད་ཡིག་མྱུར་པོ་བཏགས་ཐབས་སྐོར་གྱི་བརྙན་ཟློས་ཁག་གཉིས་བཟོས་ཡོད་པས་གཟིགས་པར་ཞུ། དྲ་གྲོགས་མང་པོས་མཐེབ་གཞོང་ལེགས་པོ་ཧ་གོ་ཐབས་སུ་སྐུ་ཉིད་ནས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས་ཁག་དང་སྐད་འཕྲིན་སོགས་ཀྱི་ངོས་སུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱེད་རོགས། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: Swiftkey Keyboard བོད་ཡིག་མཐེབ་གཞོང་ལེགས་ཤོས།
Swiftkey Keyboard བོད་ཡིག་མཐེབ་གཞོང་ལེགས་ཤོས།
ཁ་པར་ནང་བོད་ཡིག་བཏགས་རྒྱུ་ནི་སྐབས་རེ་དུས་ཚུད་མང་པོ་འགོར་གཞི་ཞིག་དང་། སྟབས་མི་བདེ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད། སྟབས་མི་བདེ་དེ་ནི་སྐད་ཡིག་དབང་གི་མིན་ཡང་བོད་ཡིག་ཡིག་བཏགས་བྱེད་པའི་མཉེན་ཆས་ཡག་པོ་མེད་པའི་དབང་གིས་ཡོང་གི་ཡོད། གལ་ཏེ་རྒྱུན་དུ་བོད་ཡིག་སྤྱོད་མཁན་ཞིག་དང་ཁ་པར་ནང་བོད་ཡིག་བཏགས་ཆས་ལེགས་པོ་ཡོད་རོགས་བྱེད་ན་བསམ་གྱི་ཡོད་ན། དེ་རིང་ཁྱེད་ཀྱི་རེ་འདུན་དེ་གྲུབ་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཉེ་ཆར་ཁ་པར་ནང་བོད་ཡིག་བརྒྱག་ཆེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ Swiftkey Keyboard ཟེར་བ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། མཉེན་ཆས་དེའི་ནང་བོད་ཡིག་བཏགས་བདེ་བ་དང་མྱུར་པོ་ཡོང་གི་འདུག
https://1.bp.blogspot.com/-cIXdu84J4mQ/WjU_Tx9iJfI/AAAAAAAAQnY/jfSqJZCDRUAVJJ9IZWUtE0xId12Xewu4gCLcBGAs/s640/swiftkey4.3_settings.webp
https://1.bp.blogspot.com/-cIXdu84J4mQ/WjU_Tx9iJfI/AAAAAAAAQnY/jfSqJZCDRUAVJJ9IZWUtE0xId12Xewu4gCLcBGAs/s72-c/swiftkey4.3_settings.webp
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2016/12/swiftkey-keyboard-tibetan.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2016/12/swiftkey-keyboard-tibetan.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy