དྲ་ཚིགས་ཇུས་འགོད་ཚོང་སྒྱུར། BWD-12 Shangshung

 
དྲ་ཚིགས་ཀྱ་ིཇུས་འགོད་འདི་ནི་སྟབས་བདེ་པོ་ཡོད། གཡོན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་སྡེ་ཚན་ཇི་ཡོད་བཀོད་ཆོག་པ་དང་། དེ་ནས་དེ་མིན་གྱི་དྲ་གནས་དང་། ལྷུ་ཆས་གཞན་གང་འདོད་དུ་འདིར་འཇོག་ས་ཡོད། གཡས་ཕྱོགས་སུ་དྲ་ཚིགས་ནང་ཉེ་ཆར་སྤེལ་བའི་རྩོམ་ཡིག་འཆར་འོང་། དྲ་ཚིགས་ཀྱི་གཙོ་ངོས་སུ་རྩོམ་ཡིག་ཇི་ཚོད་འཆར་དགོས་མིན་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད། རྩོམ་ཡིག་རྣམས་ལྟ་ཀློག་བདེ་བ་དང་། ནང་དོན་དུ་བཀོད་པའི་བོད་ཡིག་རྣམས་ཁ་པར་དང་གློག་ཀླད་ཆ་ཚང་ནང་དུ་དཀའ་ཚེགས་མེད་པ་འཆར་ཐུབ།

དྲ་ཚིགས་འདི་གུ་གུལ་ཟིན་བྲིས་ (Google Blogger) སྤྱད་དེ་བཟོ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། དྲ་ཚིགས་དགོས་ལ་ལྟ་ན་དྲ་གནས་ནི། https://shangshungpezoe.blogspot.in

དྲ་ཚིགས་འདི་རྩོམ་ཡིག་གཅིག་ལ་ལྟ་ན་འདི་ལྟར་འཆར་འོང།