ཞབས་ཞུ་གསར་པ་གཅིག ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞིག www.Drop.me

ཞབས་ཞུ་གསར་པ་གཅིག ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞིག www.Drop.me དྲ་ཐོག་བསྐྱེལ་འཇོག་ཞབས་ཞུ་འདིས་སྔར་གྱི་དཀའ་གནད་ལས་ཡོངས་སུ་སེལ་ཏེ། སྐུ་ཉིད་ལ་ཡིག་ཆ་དྲ་ཐོག་ནས་གཏོང་རྒྱུར་སྔར་ལས་གུ་ཡངས་པ་ཆགས་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་རེད། དྲ་གནས་འདི་ནས་ཡིག་ཆ་སྐྱེལ་འཇོག་བྱེད་པར་་་་


གློག་འཕྲིན་རྒྱུད་ཡིག་ཆ་ཞིག་སྦྱར་(attach)ཏེ་གཞན་ལ་གཏོང་སྐབས་ཡིག་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ན་གཏོང་ཐུབ། འོན་ཀྱང་སྦྱོར་བྱའི་ཡིག་ཆ་དེ་ཅུང་ཆེ་ཙམ་ཡིན་ན་ཡི་གེ་མཉམ་དུ་གཏོང་མི་ཐུབ། ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་ཐོག་ཏུ་ DropBox དང་ gDrive, SkyDrive, ShareIt, Get.it,  Mega.nz, 4shared, Baidu, UserCloud, WeTransfer སོགས་དི་དང་དེ་འདྲའི་དྲ་གནས་ཐོག་ཡིག་ཆ་ཆེ་བ་རྣམས་བསྐྱེལ་འཇོག་དང་དེ་ནས་ཟུར་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། འདི་ནི་ཐབས་ཤེས་གཅིག་རེད།

ངས་ཡིག་ཆ་ཆེ་རིགས་གཞན་ལ་གཏོང་དགོས་ཚེ་གོང་གི་དྲ་གནས་དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་སྤྱད་མྱོང་། འོན་ཀྱང་ཉམས་མྱོང་དུ་བཤད་ན་དེ་དག་སྤྱོད་དུས་དགེ་མཚན་ལྷན་དུ་སྐྱོན་ཆ་དང་སྟབས་མི་བདེ་བའི་ཆ་ཡང་མཐོང་།

ཡིག་ཆ་བསྐྱོལ་འཇོག་བྱེད་མཁན་ལ་འཕྲད་པའི་གནད་དོན།

གོང་བཀོད་ཡིག་ཆ་བསྐྱེལ་འཇོག་བྱེད་སའི་དྲ་ཐོག་ཞབས་འདི་དག་ལ་དང་ཐོག་རིན་མེད་(Freemium)དང་རིན་སྤྲོད་དགོས་པའི་(Premium)སྡེ་གཉིས་ཡོད། མི་མང་བསྐྱུས་མ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་རིན་པ་སྤྲོད་དེ་ཞབས་ཞུ་འདི་རིགས་ལེན་དགོས་ན་རིན་གོང་ཆེ་དྲག་པ་དང་དྲ་ཐོག་རྒྱུད་ནས་ཡིག་ཆ་ཆེན་པོ་གཏོང་དགོས་པ་སྐབས་རེ་སྐབས་རེ་རེད། དེར་བརྟེན་མི་ཕལ་མོ་ཆེས་རིན་མེད་ཞབས་ཞུའི་རིགས་འདེམས་ངེས་རེད། རིན་མེད་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་དེ་དག་སྤྱོུད་རྒྱུར་དང་ཐོག་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་དགོས་པ། དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་མཚམས་ཡིག་ཆ་སྐྱེལ་འཇོག་བྱེད་པའི་ཚད་གཞི་ཡོད། འགའ་ཞིག་གིས་ 5GB, 10GB, 15GB, 25GB, 50GB སོགས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད། ད་ལྟའི་ཆར་དྲ་ཐོག་ཏུ་སྟོང་ཆ་ཆེ་ཤོས་སྤྲོད་མཁན་ནི་ pan.baidu.com རེད། baiduགིས་རིན་མེད་དུ་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་སྟོང་ཆ་ 2TB སྤྲོད་སྲོལ་ཡོད། དྲ་གནས་དེ་དག་ལས་རང་ལ་ཐོབ་པའི་སྟོང་ཆ་རྫོགས་ན་རིན་པ་སྤྲོད་དེ་ཞབས་ཞུ་མ་མཐུད་ལེན་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་བྱེད་མཁན་ལ་འཕྲད་པའི་གནད་དོན།

གོང་གི་ཡིག་ཆ་བསྐྱེལ་འཇོག་བྱེད་སའི་དྲ་གནས་དེ་དག་ལ་ཡིག་ཆ་ག་གེ་མོ་ཞིག་གཞན་ལ་ཕབ་ལེན་དུ་སྤྲོད་སྐབས། མི་གཞན་དེས་དྲ་གནས་དེ་དག་ལ་རྒྱུད་མངའ་ཡོད་ན་ཕབ་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་མེད། འོན་ཀྱང་རྒྱུད་མངའ་མེད་མཁན་ཞིག་ལ་ཕབ་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག་ན། རྙོག་འདྲ་འགའ་ཤས་འཕྲད་སྲིད། གོང་གི་དྲ་གནས་དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བས་ཕབ་ལེན་བྱེད་སའི་དྲ་ངོས་སུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབྲེལ་མེད་མང་པོ་ཞིག་མཉམ་དུ་སྟོན་གྱི་རེད། དེ་ལས་སྡུག་པ་ཕབ་ལེན་བྱེད་(DOWNLOAD)ཟེར་བའི་བརྡ་མོ་མི་འདྲ་བ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་སྟོན་ཏེ་འཁྲུགས་བཅུག་གི་རེད། དཔེེར་གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ནང་གཟིགས་དང། འཕྲུལ་དེབ་ཅིག་ལོན་རྒྱུར་གཤམ་གྱི་རི་མོའི་ནང་ DOWNLOAD ཟེར་བ་ལྔ་ཙམ་ཡོད། དེ་དག་ལས་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་གནས་དངོས་གནས་གཅིག་ལས་མེད། གཞན་རྣམས་ཁྱབ་བསྒྲགས་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་བྱས་ན་ཨང་ཀི་ལྔ་ལས་གང་ཞིག་ཕབ་ལེན་དངོས་རེད་ཚོད་ཐེགས་པ་འདུག་གམ།
སྐབས་འགར་ཕབ་ལེན་བྱེད་ས་སྣེ་གཅིག་ལ་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་སྣོན་དགོས། ཐེངས་དང་པོ་སྣོན་དུས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་དྲ་གནས་གཞན་ཞིག་ཁ་འབྱེད་པ་དང་། བསྐྱར་དུ་ཐེངས་གཉིས་པ་སྣོན་སྐབས་གཞི་ནས་ཡིག་ཆ་དངོས་དེ་ཕབ་ལེན་ཐུབ་པ་ཡིན། བསྐྱེལ་འཇོག་བྱེད་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་དུས་ཡུན་ཚད་བཀག་ཡོད། དཔེར་ན་བསྐྱེལ་འཇོག་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཕབ་ལེན་མ་བྱེད་ན། ཡིག་ཆ་དེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ། གང་ལྟར་དྲ་གནས་དེ་དག་ལས་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་བྱེད་སྐབས་མགོ་རྙོགས་ཡོང་གཞི་ཡོད། དེ་ནི་ཕབ་ལེན་བྱེད་མཁན་ལ་དཀའ་ཁག་ཞིག་ཀྱང་རེད།

ཞབས་ཞུ་གསར་པ་གཅིག ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞིག www.Drop.me 

དྲ་ཐོག་བསྐྱེལ་འཇོག་ཞབས་ཞུ་འདིས་སྔར་གྱི་དཀའ་གནད་ལས་ཡོངས་སུ་སེལ་ཏེ། སྐུ་ཉིད་ལ་ཡིག་ཆ་དྲ་ཐོག་ནས་གཏོང་རྒྱུར་སྔར་ལས་གུ་ཡངས་པ་ཆགས་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་རེད། དྲ་གནས་འདི་ནས་ཡིག་ཆ་སྐྱེལ་འཇོག་བྱེད་པར་་་་
  • དེབ་སྐྱེལ་གང་ཡང་བྱེད་མི་དགོས་
  • ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་ཞབས་ཞུ་དེའི་ཏོག་སྐྱེལ་འཇོག་ཐད་ཀར་བྱེད་ཆོག
  • ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ལ་ཚད་བཀག་མེད།
  • དྲ་ཐོག་ཏུ་ཡིག་ཆ་ག་གེ་མོ་ཞིག་ཡུན་གནས་ལས་ཚད་བཀག་མེད།
  • དྲ་གནས་འདིར་བསྐྱེལ་འཇོག་བྱེད་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་McAfeeདུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་གཙང་སེལ་བྱས་ཡོད་པས། ཕབ་ལེན་བྱེད་པའི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུག་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་འགན་ལེན་ཡོད།
  • ཞབས་ཞུ་འདིའི་སྒང་ནས་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་བྱེད་སྐབས་ཐད་ཀར་ཡིན་པས་ཁྱབ་བསྒྲགས་སྣེ་གཅིག་རྐྱང་མེད།
  • ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཞིག་མཉམ་དུ་གཏོང་དགོས་ཚེ་རྫིབ་ (ZIP) བྱས་ནས་བསྐུར་ན་ལེགས།
  • ཞབས་ཞུ་འདིའི་ཐོག་ཡིག་ཆ་གཅིག་བསྐྱེལ་འཇོག་(upload)བྱས་པ་དང་ཡིག་ཆ་འདི་ལེན་སའི་མཐུད་སྣེ་ URL ཞིག་ཤར་འོང་། URL འདི་བསྐུལ་ཡུལ་ལ་གཏོང་དང་འགྲིག ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་རེད། 
དྲ་ཐོག་ཞབས་ཞུ་དེས་སྐུ་ཉིད་ལ་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་བདེ་མྱུར་ངང་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: ཞབས་ཞུ་གསར་པ་གཅིག ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞིག www.Drop.me
ཞབས་ཞུ་གསར་པ་གཅིག ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞིག www.Drop.me
ཞབས་ཞུ་གསར་པ་གཅིག ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞིག www.Drop.me དྲ་ཐོག་བསྐྱེལ་འཇོག་ཞབས་ཞུ་འདིས་སྔར་གྱི་དཀའ་གནད་ལས་ཡོངས་སུ་སེལ་ཏེ། སྐུ་ཉིད་ལ་ཡིག་ཆ་དྲ་ཐོག་ནས་གཏོང་རྒྱུར་སྔར་ལས་གུ་ཡངས་པ་ཆགས་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་རེད། དྲ་གནས་འདི་ནས་ཡིག་ཆ་སྐྱེལ་འཇོག་བྱེད་པར་་་་
https://4.bp.blogspot.com/-XPqwls_Ak1k/WpUuxxyb1dI/AAAAAAAACW0/gDHMjxEjoZYl5X1m3ECFQ6qYHLqYaVEowCPcBGAYYCw/s640/drop.me.png
https://4.bp.blogspot.com/-XPqwls_Ak1k/WpUuxxyb1dI/AAAAAAAACW0/gDHMjxEjoZYl5X1m3ECFQ6qYHLqYaVEowCPcBGAYYCw/s72-c/drop.me.png
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2018/02/wwwdropme.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2018/02/wwwdropme.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy