Blogger སྒང་གི་ Quick Edit དང་ Wrench Icon དེ་གཉིས་མེད་པ་བཟོ་ཐབས།

གུ་གུལ་ཟིན་བྲིས་བཀོད་སའི་དྲ་ཚུགས་ Blogger ངོས་སུ་ Quick Edit དང་ Wrench གི་རྟགས་དེ་གཉིས་གསུབས་ཏེ་དྲ་ཚིགས་ SEO ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་པ་དང་ལྷན་དུ་དྲ་ཚིགས་ལ་མཛེས་ཆ་ཞིག་ཀྱང་སྦྱིན་ཐུབ།Quick Edit དང་ Wrench ཟེར་ན་གང་རེད།

གུ་གུལ་ཟིན་བྲིས་བཟོ་ས་(BLOGGER) ནང་ Quick Edit གི་བྱེད་ནུས་དེ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཡོད། དྲ་ཚིགས་བདག་པོས་སོ་སོའི་དྲ་གནས་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་གང་ཞིག་ལྟ་བཞིན་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་སྨྱུག་གུའི་རྟགས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། སྨྱུག་གུའི་རྟགས་དེའི་ཐོག་གནོན་ཏེ་རྩོམ་དེ་ཉིད་ཐད་ཀར་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཐུབ།

Wrench ཟེར་བའི་རྟགས་དེ་ནི། གུ་གུལ་ཟིན་བྲིས་ངོས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་གཞན་ཞིག་ཡིན། དྲ་ངོས་གཡས་གཡོན་དུ་སོ་ཁ་ཆེ་ཆུང་སྒྲིག་ཆོག་པའི་སྐམ་པ་ཞིག་གི་རྟགས་ཡོད། སྐམ་པའི་རྟགས་དེས་དྲ་གནས་ཀྱི་ལྷུ་ལག་ (widget) ཆེ་ཆུང་སོ་སོའི་ནང་བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན།

Quick Edit དང་ Wrench གི་རྟགས་དེ་གཉིས་ཅིའི་ཕྱིར་སུབ་དགོས་པ་ཡིན་ནམ།

འདིེར་གཙོ་བོ་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་ཡོད། དང་པོ་ནི་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ SEO རིམ་པ་འཕར་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་རེད། SEO དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ Search Engine Optimization ཟེར་བ་དང་། དེ་ནི་དྲ་ཐོག་གི་མཚོལ་བཤེར་མ་ལག་ Google Search དང་ Bing, DuckDuckGo, Baidu Search, Yahoo Search སོགས་ཀྱི་ནང་གཞན་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་གནས་ཚུལ་འཚོལ་མྱུལ་བྱེད་པའི་སྐབས་སོ་སའི་དྲ་ཚིགས་དང་རྩོམ་ཡིག་རྣམས་འཚོལ་དཔང་ངོས་སུ་ལམ་སེང་ཤར་ཐུབ་པ་དང་གཞན་གྱིས་རྙེད་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན། Quick Edit དང་ Wrench རྟགས་ཡོད་ན་ SEO ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་གི་ཡོད་སྟབས། དེ་གཉིས་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་རེད།

རྒྱུ་མཚན་གཞན་དེ་ནི། དྲ་བདག་གྱིས་དྲ་ཚིགས་ལ་བཟོ་བཅོས་དང་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་ཞོར་དྲ་ཚོགས་དངོས་ལ་ལྟ་སྐབས་གཡས་གཡོན་དུ་ Quick Edit དང་ Wrench རྟགས་དེ་དག་འཆར་འོང་གི་ཡོད། དེས་དྲ་ཚིགས་ལ་མཛེས་ཆ་མི་མཐོང་ལ། རྟགས་དེ་རིགས་མང་པོ་ཡོད་དུས་གསུན་སྣང་ཞིག་བསྟེར་གྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྟགས་དེ་གཉིས་མེད་པ་བཟོ་དགོས་པ་ཡོང་གི་ཡོད།

(A) Wrench སུབ་སྟངས།

སྐམ་པའི་རྟགས་དེ་སུབ་དགོས་ན། བྱེད་སྟངས་སྣ་ཁ་གསུམ་ཡོད། དེ་དག་ལས་གང་ཞིག་ཁྱེད་ལ་ལས་ལྷ་བ་འདུག་བསམ་ན་དེ་ནས་ཐབས་ལམ་གཅིག་སྤྱད་ན་ཆོག

(A.1) ཐབས་དང་པོ། CSS སྤྱད་དེ་ Wrench མི་མངོན་པ་བཟོ་སྟངས།

ཁྱེད་ཀྱིས་ CSS སྤྱད་ནས་སྐམ་པའི་རྟགས་དེ་གསུབ་ཐུབ། ཐབས་ཤེས་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་སྟབས་བདེ་ཤོས་དང་གཏན་ཤོས་ཤིག་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་ CSS Code དེ་བཤུས་ཏེ་དྲ་ཚིགས་འདེམས་སྒྲོམ་ནས་ Theme > Customize >Advanced > Add CSS ཐོག་བཀོད་དགོས།

དེ་རྗེས་  Apply to Blog  ཟེར་བ་དེའི་ཐོག་གནོན་དགོས།

[
.quickedit{display:none ! important}
]
དཔེ་རིས་ལ་གཟིགས།


(A.2) ཐབས་གཉིས་པ། HTML Comment Tag སྤྱད་དེ་ Wrench སུབ་སྟངས།

ང་ཚོས་ HTML བཏགས་པའི་རྒྱུད་རིམ་ནང་མཆན་བཀོད་བྱེད་དུ་ Comment Tag <!--        -- > འདི་འདྲ་ཞིག་བཀོད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་སྐམ་པའི་རྟགས་བཀོད་སའི་ HTML དེ་དག་མཆན་གྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་ན་འགྲིག སྐམ་པའི་རྟགས་དེ་དག་གི་ HTML གཏེ་བ་ནི་ <b:include name='quickedit'/> ཟེར་བ་དེ་རེད།

དྲ་ཚིགས་ཀྱི་འདེམས་སྒྲོམ་ངོས་ལས་ Theme > Edit HTML ནང་ངས་སུ་ཁ་ཕྱེ་ནས་ གོང་གི་ HTML code <b:include name='quickedit'/>  དེ་འཚོལ་ནས། དེའི་ཐོག་ !-- དང་ -- ཁ་སྟོན་བྱས་ཏེ་ HTML དེ་མཆན་གྱི་ངོ་བོར་བཟོ་དགོས། གཤམ་ལྟར།

HTML code དངོས་འཚོལ་དགོས་པ། <b:include name='quickedit'/> 
HTML code མཆན་གྱི་རྣམ་པར་བཟོས་པ། <!--b:include name='quickedit'/-->

དྲ་གནས་སུ་ལྷུ་ལྷག་ (widget) ཇི་ཙམ་ཡོད་དེ་ཙམ་གྱི་གོང་གི་ HTML code དེ་དག་ཆ་ཚང་མཆན་གྱི་རྣམ་པར་བཟོ་དགོས། གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ལ་གཟིགས།

(A.3) ཐབས་གསུམ་པ། Wrench གཏན་དུ་སུབ་སྟངས།

ཐབས་ལམ་གསུམ་པ་འདི་ནི་གོང་གི་ཐབས་ལམ་གཉིས་པའི་ནང་ HTML code <b:include name='quickedit'/>  འདི་འཚོལ་ཏེ་ HTML དེ་དག་ཐད་ཀར་སུབ་ན་འགྲིག

(B) Quick Edit སུབ་སྟངས།

རྩོམ་དང་དྲ་ངོས་སུ་འཆར་བའི་སྨྱུག་གུའི་རྟགས་དེ་སུབ་རྒྱུ་ལས་ལྷ་པོ་ཡོད། དྲ་ཚིགས་ཀྱི་འདེམས་སྒྲོམ་ལས་ Layout > Main > Edit དེ་ནས་བསྐྱར་དུ་ Configuration Blog Posts ཟེར་བའི་འདེམས་སྒྲོམ་ཆུང་བ་ཞིག་འཆར་ངེས། དེའི་ནང་ངོས་ནས་ Show Quick Edit ཟེར་བ་དེ་འདེམས་ཐོ་ལས་མེད་པ་བཟོས་ན་འགྲིག

(C) བརྙན་ཟློས་ལམ་ནས་སློབ་སྟོན།

བརྙན་ཟློས་བཟོ་སྒྲིག་ཚར་བ་དང་འདིར་གང་མགྱོགས་སྤེལ་རྒྱུ།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: Blogger སྒང་གི་ Quick Edit དང་ Wrench Icon དེ་གཉིས་མེད་པ་བཟོ་ཐབས།
Blogger སྒང་གི་ Quick Edit དང་ Wrench Icon དེ་གཉིས་མེད་པ་བཟོ་ཐབས།
གུ་གུལ་ཟིན་བྲིས་བཀོད་སའི་དྲ་ཚུགས་ Blogger ངོས་སུ་ Quick Edit དང་ Wrench གི་རྟགས་དེ་གཉིས་གསུབས་ཏེ་དྲ་ཚིགས་ SEO ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་པ་དང་ལྷན་དུ་དྲ་ཚིགས་ལ་མཛེས་ཆ་ཞིག་ཀྱང་སྦྱིན་ཐུབ།
https://4.bp.blogspot.com/-NlmBCWPUCJ4/Wpe2--V_3wI/AAAAAAAACXk/rzg-cx_2DVUyBYQR-tb4rWtOfagLP8KjQCK4BGAYYCw/s1600/Remove%2BQuick%2BEdit%2Band%2BWrench.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-NlmBCWPUCJ4/Wpe2--V_3wI/AAAAAAAACXk/rzg-cx_2DVUyBYQR-tb4rWtOfagLP8KjQCK4BGAYYCw/s72-c/Remove%2BQuick%2BEdit%2Band%2BWrench.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2018/03/remove-quick-edit-and-wrench-icon.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2018/03/remove-quick-edit-and-wrench-icon.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy