ཞབས་ཞུ་གསར་པ་གཅིག ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞིག www.Drop.me

 
February 24, 2018


གློག་འཕྲིན་རྒྱུད་ཡིག་ཆ་ཞིག་སྦྱར་(attach)ཏེ་གཞན་ལ་གཏོང་སྐབས་ཡིག་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ན་གཏོང་ཐུབ། འོན་ཀྱང་སྦྱོར་བྱའི་ཡིག་ཆ་དེ་ཅུང་ཆེ་ཙམ་ཡིན་ན་ཡི་གེ་མཉམ་དུ་གཏོང་མི་ཐུབ། ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་ཐོག་ཏུ་ DropBox དང་ gDrive, SkyDrive, ShareIt, Get.it,  Mega.nz, 4shared, Baidu, UserCloud, WeTransfer སོགས་དི་དང་དེ་འདྲའི་དྲ་གནས་ཐོག་ཡིག་ཆ་ཆེ་བ་རྣམས་བསྐྱེལ་འཇོག་དང་དེ་ནས་ཟུར་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། འདི་ནི་ཐབས་ཤེས་གཅིག་རེད།

ངས་ཡིག་ཆ་ཆེ་རིགས་གཞན་ལ་གཏོང་དགོས་ཚེ་གོང་གི་དྲ་གནས་དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་སྤྱད་མྱོང་། འོན་ཀྱང་ཉམས་མྱོང་དུ་བཤད་ན་དེ་དག་སྤྱོད་དུས་དགེ་མཚན་ལྷན་དུ་སྐྱོན་ཆ་དང་སྟབས་མི་བདེ་བའི་ཆ་ཡང་མཐོང་།

ཡིག་ཆ་བསྐྱོལ་འཇོག་བྱེད་མཁན་ལ་འཕྲད་པའི་གནད་དོན།

གོང་བཀོད་ཡིག་ཆ་བསྐྱེལ་འཇོག་བྱེད་སའི་དྲ་ཐོག་ཞབས་འདི་དག་ལ་དང་ཐོག་རིན་མེད་(Freemium)དང་རིན་སྤྲོད་དགོས་པའི་(Premium)སྡེ་གཉིས་ཡོད། མི་མང་བསྐྱུས་མ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་རིན་པ་སྤྲོད་དེ་ཞབས་ཞུ་འདི་རིགས་ལེན་དགོས་ན་རིན་གོང་ཆེ་དྲག་པ་དང་དྲ་ཐོག་རྒྱུད་ནས་ཡིག་ཆ་ཆེན་པོ་གཏོང་དགོས་པ་སྐབས་རེ་སྐབས་རེ་རེད། དེར་བརྟེན་མི་ཕལ་མོ་ཆེས་རིན་མེད་ཞབས་ཞུའི་རིགས་འདེམས་ངེས་རེད། རིན་མེད་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་དེ་དག་སྤྱོུད་རྒྱུར་དང་ཐོག་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་དགོས་པ། དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་མཚམས་ཡིག་ཆ་སྐྱེལ་འཇོག་བྱེད་པའི་ཚད་གཞི་ཡོད། འགའ་ཞིག་གིས་ 5GB, 10GB, 15GB, 25GB, 50GB སོགས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད། ད་ལྟའི་ཆར་དྲ་ཐོག་ཏུ་སྟོང་ཆ་ཆེ་ཤོས་སྤྲོད་མཁན་ནི་ pan.baidu.com རེད། baiduགིས་རིན་མེད་དུ་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་སྟོང་ཆ་ 2TB སྤྲོད་སྲོལ་ཡོད། དྲ་གནས་དེ་དག་ལས་རང་ལ་ཐོབ་པའི་སྟོང་ཆ་རྫོགས་ན་རིན་པ་སྤྲོད་དེ་ཞབས་ཞུ་མ་མཐུད་ལེན་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་བྱེད་མཁན་ལ་འཕྲད་པའི་གནད་དོན།

གོང་གི་ཡིག་ཆ་བསྐྱེལ་འཇོག་བྱེད་སའི་དྲ་གནས་དེ་དག་ལ་ཡིག་ཆ་ག་གེ་མོ་ཞིག་གཞན་ལ་ཕབ་ལེན་དུ་སྤྲོད་སྐབས། མི་གཞན་དེས་དྲ་གནས་དེ་དག་ལ་རྒྱུད་མངའ་ཡོད་ན་ཕབ་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་མེད། འོན་ཀྱང་རྒྱུད་མངའ་མེད་མཁན་ཞིག་ལ་ཕབ་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག་ན། རྙོག་འདྲ་འགའ་ཤས་འཕྲད་སྲིད། གོང་གི་དྲ་གནས་དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བས་ཕབ་ལེན་བྱེད་སའི་དྲ་ངོས་སུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབྲེལ་མེད་མང་པོ་ཞིག་མཉམ་དུ་སྟོན་གྱི་རེད། དེ་ལས་སྡུག་པ་ཕབ་ལེན་བྱེད་(DOWNLOAD)ཟེར་བའི་བརྡ་མོ་མི་འདྲ་བ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་སྟོན་ཏེ་འཁྲུགས་བཅུག་གི་རེད། དཔེེར་གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ནང་གཟིགས་དང། འཕྲུལ་དེབ་ཅིག་ལོན་རྒྱུར་གཤམ་གྱི་རི་མོའི་ནང་ DOWNLOAD ཟེར་བ་ལྔ་ཙམ་ཡོད། དེ་དག་ལས་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་གནས་དངོས་གནས་གཅིག་ལས་མེད། གཞན་རྣམས་ཁྱབ་བསྒྲགས་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་བྱས་ན་ཨང་ཀི་ལྔ་ལས་གང་ཞིག་ཕབ་ལེན་དངོས་རེད་ཚོད་ཐེགས་པ་འདུག་གམ།

སྐབས་འགར་ཕབ་ལེན་བྱེད་ས་སྣེ་གཅིག་ལ་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་སྣོན་དགོས། ཐེངས་དང་པོ་སྣོན་དུས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་དྲ་གནས་གཞན་ཞིག་ཁ་འབྱེད་པ་དང་། བསྐྱར་དུ་ཐེངས་གཉིས་པ་སྣོན་སྐབས་གཞི་ནས་ཡིག་ཆ་དངོས་དེ་ཕབ་ལེན་ཐུབ་པ་ཡིན། བསྐྱེལ་འཇོག་བྱེད་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་དུས་ཡུན་ཚད་བཀག་ཡོད། དཔེར་ན་བསྐྱེལ་འཇོག་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཕབ་ལེན་མ་བྱེད་ན། ཡིག་ཆ་དེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ། གང་ལྟར་དྲ་གནས་དེ་དག་ལས་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་བྱེད་སྐབས་མགོ་རྙོགས་ཡོང་གཞི་ཡོད། དེ་ནི་ཕབ་ལེན་བྱེད་མཁན་ལ་དཀའ་ཁག་ཞིག་ཀྱང་རེད།

ཞབས་ཞུ་གསར་པ་གཅིག ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞིག www.Drop.me 

དྲ་ཐོག་བསྐྱེལ་འཇོག་ཞབས་ཞུ་འདིས་སྔར་གྱི་དཀའ་གནད་ལས་ཡོངས་སུ་སེལ་ཏེ། སྐུ་ཉིད་ལ་ཡིག་ཆ་དྲ་ཐོག་ནས་གཏོང་རྒྱུར་སྔར་ལས་གུ་ཡངས་པ་ཆགས་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་རེད། དྲ་གནས་འདི་ནས་ཡིག་ཆ་སྐྱེལ་འཇོག་བྱེད་པར་་་་
 • དེབ་སྐྱེལ་གང་ཡང་བྱེད་མི་དགོས་
 • ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་ཞབས་ཞུ་དེའི་ཏོག་སྐྱེལ་འཇོག་ཐད་ཀར་བྱེད་ཆོག
 • ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ལ་ཚད་བཀག་མེད།
 • དྲ་ཐོག་ཏུ་ཡིག་ཆ་ག་གེ་མོ་ཞིག་ཡུན་གནས་ལས་ཚད་བཀག་མེད།
 • དྲ་གནས་འདིར་བསྐྱེལ་འཇོག་བྱེད་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་McAfeeདུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་གཙང་སེལ་བྱས་ཡོད་པས། ཕབ་ལེན་བྱེད་པའི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུག་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་འགན་ལེན་ཡོད།
 • ཞབས་ཞུ་འདིའི་སྒང་ནས་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་བྱེད་སྐབས་ཐད་ཀར་ཡིན་པས་ཁྱབ་བསྒྲགས་སྣེ་གཅིག་རྐྱང་མེད།
 • ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཞིག་མཉམ་དུ་གཏོང་དགོས་ཚེ་རྫིབ་ (ZIP) བྱས་ནས་བསྐུར་ན་ལེགས།
 • ཞབས་ཞུ་འདིའི་ཐོག་ཡིག་ཆ་གཅིག་བསྐྱེལ་འཇོག་(upload)བྱས་པ་དང་ཡིག་ཆ་འདི་ལེན་སའི་མཐུད་སྣེ་ URL ཞིག་ཤར་འོང་། URL འདི་བསྐུལ་ཡུལ་ལ་གཏོང་དང་འགྲིག ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་རེད། 
དྲ་ཐོག་ཞབས་ཞུ་དེས་སྐུ་ཉིད་ལ་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་བདེ་མྱུར་ངང་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།

Read More

Free Download Manager [མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད།]

 
February 08, 2018


མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད།

མཉེན་ཆས་འདི་ནི་ཉེ་སྔོན་དྲ་གྲོགས་ཏྲེ་ཧོར་བསོད་ནམས་ལགས་ཀྱི་ངོ་དེབ་རྒྱུད་ཐོག་མར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་དང་། མཉེན་ཆས་འདི་བདུན་ཕྲག་གཉིས་རིང་བེད་སྤྱོད་བྱས་མཐར་དེ་རིང་འདིར་ཁྱེད་རྣམས་ལ་མཉེན་ཆས་ལེགས་པོ་འདིའི་ནུས་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་འདོད་བྱུང་།

Free Download Manager ཟེར་བའི་མཉེན་ཆས་འདི་ནི་རིན་མེད་ཡིན་ཁར་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་དགོས་མེད་མཉེན་ཆས་གཞན་ཤུལ་དུ་མེད་པ། སྒྲིག་འཇུག་ཐད་ཀར་ཡིན་པས་དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་འགའ་ཤས་ལས་མི་འགོར། མཉེན་ཆས་འདིའི་བྱེད་ནུས་གཙོ་བོ་ནི་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ཡིག་ཆ་ཆེ་བའི་རིགས་རྣམས་བདེ་མྱུར་ཕབ་ལེན་དང་དྲ་རྒྱའི་བར་ཆད་བྱུང་ཡང་གྲབས་གསོག་གམ་ཕབ་ལེན་ཕྱེད་ཀ་ནས་མུ་མཐུད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་ཡིག་ཆ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཊོ་རེན་དྲ་གནས་ (torrent site) རྒྱུད་ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་ཕབ་ལེན་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། ད་དུང་ཡུ་ཊུབ་ནས་གློག་བརྙན་འདྲ་ལེན་དགོས་ན་མཉེན་ཆས་དེས་ཕབ་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག

མཉེན་ཆས་དེ་སྐར་ཁུང་དང་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་གཉིས་ཀའི་ནང་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད་ཁར་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་སྟབས་བདེ་བ་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུར་དེ་བས་ལས་ལྷ།

མཉེན་ཆས་ལོན་སའི་དྲ་ཚིགས་ཨ་མ་ནི། https://www.freedownloadmanager.org/
Baidu དྲ་གནས་དུ་འདྲ་བཤུས་གཅིག་ཡོད། སྐར་ཁུང་ 64Bit https://pan.baidu.com/s/1rakL9c4
Baidu དྲ་གནས་དུ་འདྲ་བཤུས་གཅིག་ཡོད། སྐར་ཁུང་ 32Bit https://pan.baidu.com/s/1dAGuya
Baidu དྲ་གནས་དུ་འདྲ་བཤུས་གཅིག་ཡོད།

མཉེན་ཆས་འདི་སྤྱོད་སྐབས་དྲ་ཚིགས་གཞན་ནས་ URL ཟེར་བའམ་ཡིག་ཆའི་མཐུད་སྣེའམ་(དྲ་ཐག་) དབྱིན་སྐད་ཐོག་ link ཟེར་བ་དེ་བཤུ་ནས་མཉེན་ཆས་འདིའི་སྒང་གི་བསྡོམ་རྩིས་རྟགས་ + དེའི་སྟེང་འཇོག་དང་དེ་མ་ཐག་ཕབ་ལེན་གྲབས་བྱེད་ངེས་རེད།

གོང་དུ་དཔེ་རིས་ནང་གསལ་བ་བཞིན་ཡིག་ཆ་འདི་ལ་ཆེ་ཆུང་ནི་ཨེམ་བྷི་ 25.7 རེད།

དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས།

མཉེན་ཆས་འདི་ལ་དམིགས་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་ལྡན་ཡོད། དེ་དག་ནི།
 1. ཕབ་ལེན་ཡིག་ཆ་ཆེན་པོ་ཡོད་ན་ཆ་བགོས་བྱས་དེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་པ། དེས་ཕབ་ལེན་མྱུར་ཚད་མགྱོགས་སུ་གཏོང་ཐུབ་པ།
 2. ཕབ་ལེན་ཡིག་ཆ་རྫིབ་ (zip) བྱས་པ་ཞིག་ཡོད་ན། ཕབ་ལེན་སྐབས་རྫིབ་ཀྱི་ནང་ངོས་ཡིག་ཆ་ལས་དབྱེ་གསེས་ཀྱི་ཕབ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད། དེས་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་དེ་ལོན་དགོས་མཁོ་མེད་པ་དེ་གཡུག་ཐུབ།
 3. ཡིག་ཆ་ཞིག་ཕབ་ལེན་བྱེད་བཞིན་སྐབས་དྲ་རྒྱ་གློ་བུར་དུ་ཆད་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་སེམས་ཁྲལ་མི་དགོས། དྲ་རྒྱ་སླེབས་པ་དང་དེ་སྔོན་གྱི་ཕབ་ལེན་བྱེད་མཚམས་ནས་མུ་མཐུད་མཇུག་བསྐྱང་ཐུབ།
 4. ཕབ་ལེན་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་དུས་རྒྱུན་ Download ཟེར་བའི་ཡིག་ཁུག་ནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། མཉེན་ཆས་འདིས་ཕབ་ལེན་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་བསྐྱར་དུ་ Video དང་ Program, Music, Document ཟེར་བའི་ཡིག་ཁུག་འཕར་མ་བཟོས་ཏེ་ཡིག་ཆ་རྣམས་དབྱེ་གསེས་ལེགས་པོ་བྱེད་ཐུབ།
 5. འདིར་ད་དུང་ཁྱད་ཆོས་ལེགས་ཤོག་གཅིག་ནི། utorrent དང་ vuze, bitorrent ནང་བཞིན་མཉེན་ཆས་འདིས་ཊོ་རེན་(torrent)ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག

ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱས་པ།

སྤྱིར་ Free Download Manager དེ་བེད་སྤྱོད་ཡོང་རྒྱུར་ཡིག་ཆ་ག་གེ་མོ་ཞིག་གི་མཐུད་སྣེ་ URL དེ་གསལ་པོ་བཏོན་ཐུབ་ན་མཉེན་ཆས་འདིས་ཕབ་ལེན་མི་ཐུབ་པའི་ས་མིན་འདུག །འོན་ཀྱང་དེང་གི་དྲ་ཚིགས་མང་པོ་ཞིག་ URL ཐད་ཀར་འཇོག་རྒྱུའི་ཚབ་དུ་ལྐོག་ཏུ་བཀོད་ཀྱི་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ད་ལྟའི་མཉེན་ཆས་འདི་འདྲ་བ་དེ་ཚོས་དྲ་ཚིགས་ནས་ཡིག་ཆ་ཐ་དག་བརྐུ་མི་ཤོར་བ་བྱེད་པ་དང་། ཕབ་ལེན་མི་ཐུབ་པ་བཟོ་ཐབས་ཞིག་སྤྱད་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་དྲ་ཚིགས་མང་པོས་དྲ་གནས་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་མི་བཅུག་པ་བཟོ་བ་དང་། མཉེན་ཆས་བཟོ་མཁན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་རྩོད་ལེན་བྱེད་པ་ TOM & JERRY (ཕྲུ་གུ་ལྟད་མོའི་ནང་ཙི་ཙི་དང་ཞི་མི་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཀྱག་ཀྱག་བྱས་རེས་བྱས་པ་ལྟ་བུ་)རང་རེད། གང་ལྟར་སོ་སོ་ལ་སོ་སོའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་རེ་རེ་ཡོད།

མཉེན་ཆས་འདི་སྤྱད་དེ་ངས་གཤམ་འོག་གི་དྲ་གནས་འདི་དག་ལས་བརྙན་དང་སྒྲ་དང་ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་མིན་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན།
 • YouTube [ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ།]
 • Facebook [ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་བྱེད་མི་ཐུབ།]
 • SoundCloud [ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་བྱེད་མི་ཐུབ།]
 • YouKu [ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་བྱེད་མི་ཐུབ།]
 • DailyMotion [ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་བྱེད་མི་ཐུབ།]
 • Email Attachment [ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་བྱེད་མི་ཐུབ།]
 • Image, PDF, Docs, PPT སོགས། [ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ།]
ཚོད་ལྟ་བྱས་མཐར་ Free Download Manager མཉེན་ཆས་འདིས་ཐད་ཀར་དྲ་སྣེ་ URL ཡོད་མཁན་ YouTube དང་ ཊོ་རེན་ཡིག་ཆ། དཔར། PDF སོགས་ཕབ་རྒྱུ་ཡོང་བ་ལས་དེ་མིན་གྱི་གློག་བརྙན་ལྟ་སའི་དྲ་གནས་མིང་གྲགས་ཡོད་པ་དེ་དག་ལས་ཕབ་ལེན་དུ་བེད་སྤྱོད་མིན་འདུག

མཁྱེན་རྟོགས་བདེ་བའི་ཆེད་གཤམ་གྱི་བརྙན་ཟློས་ལ་གཟིགས་ན།

Read More

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ནང་ཇུས་འགོད་བྱས་པའི་དེབ་དེབ་རྒྱབ་ཤ

 
January 10, 2018

གཤམ་འདིར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའི་ ཟླ་ ༡༢ ནང་དཔེ་དེབ་བཅོ་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ཤ་ཇུས་འགོད་བྱས་པ་ཁག་ཡིན། དཔེ་དེབ་འདི་དག་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བླུ་ཡོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།
༄༅། །ད་ལམ་འདིར་དགུང་ན་གཞོན་ཡང་རྩོམ་རིག་ལ་རྒན་པོའི་བློ་ཅན་བཙུན་པ་ཨ་འདུས་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས་དང་བས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་བཅོ་བརྒྱད་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་འཇུག་ངོགས་ཞེས་པ་ཞིག་འབྲི་རྩོམ་གནང་སྟེ་དེ་སྔོན་རིན་པོ་ཆེ་གང་གི་རང་རྣམ་དང་རྣམ་ཐར་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་སྐོང་གི་ཚུལ་དུ་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ངོ་བོར་གྲུབ་ཡོད་པས་ལོ་རྒྱུས་དོན་གཉེར་ཅན་ཀུན་དང་ཁྱད་པར་དད་ལྡན་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་སྐྱེས་ཀྱི་མཆོག་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་བར་སྨོན།།

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་འཚོལ་ཞིབ་ལ་དབྱིན་ཡུལ་ནས་ཐོབ་པའི་བསྔགས་བརྗོད།

“དཔེ་མི་སྲིད་པའི་ཡ་ཡུད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་དང་། ཧ་ལས་དགོས་པའི་གསང་བ་ཞིག་་་ གལ་ཏེ་ཁྱོད་ལ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་ནུས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཐོག་ད་དུང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། བོད་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ཏུ་མདོར་བསྡུས་ལ་ཆ་ཚང་བའི་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་འདོད་ཡོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་དེབ་འདི་ཀློག་དགོས།”— ལྟད་མོ་བ། (The Spectator)

“ཁྱད་དུ་འཕགས་པ། ་་་ དེབ་འདི་ནི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མཐའ་སྐོར་དུ་བྱུང་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྙོག་ཟིང་སྐོར་ལ་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་ཡིན་པ་དང་། མཐའ་མ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་ཡང་སྲིད་རྩད་གཅོད་ཐོག་དེབ་འདི་མཇུག་རྫོགས་ཀྱི་འདུག”— ལྟ་ཞིབ་པ། (The Observer)

“བོད་པ་དང་རྒྱ་མི་ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་འདམ་ཀར་ཤུགས་རྐྱེན་སྤྲོད་ཐབས་སུ་གསང་བའི་འཆར་གཞི་བཏིང་བའི་བྱུང་བ་འདི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པ་ཞིག་རེད། དེབ་འདིའི་ནང་ཧིལ་ཊོན་གྱི་རྩོམ་རྩལ་དང་ཁོང་གི་ཞིབ་ཚགས་པའི་ཞིབ་འཇུག་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ནས་ད་ལྟའང་མཇུག་རྫོགས་མེད་པའི་ཇུས་ཉེས་འདིའི་ཐོག་ལ་ཆ་རྫོགས་ཤིང་། གནད་ལ་འཕིགས་པའི་འགྲེལ་བཤད་རྒྱབ་འདུག” — དུས་བབ་རྩོམ་རིག་ཞོར་བཀོད་རྩོམ་ཚན། (Times Literary Supplement)

“ལྕམ་ཧིལ་ཊོན་གྱི་དེབ་འདི་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཧ་ལམ་ཐོན་གྱི་མ་རེད། དེབ་འདིའི་ནང་ཞིབ་འཇུག་རུ་ངར་པོ་བྱས་འདུག་ཅིང་། གང་སར་ཀུ་རེའི་གཏམ་གྱིས་རྗོད་བྱེད་མཛེས་པར་བྱས་འདུག” — དཔལ་འབྱོར་རིག་པ་བ། (The Economist)

“ཧིལ་ཊོན་གྱིས་བོད་ཀྱི་ལས་དབང་གི་འགག་རྩར་ཐུག་ཅིང་། ལྐོག་ཇུས་ཀྱིས་ཁེངས་པའི་གལ་ཆེའི་བྱུང་བ་འདིར་ཆགས་སྡང་གི་ལྷད་མ་བཏང་བར་འགྲེལ་བཤད་རྒྱབ་འདུག །དེ་ལྟར། ཁོང་གིས་བརྗོད་འདོད་པའི་གནད་དོན་དང་། ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་དམར་ཤོག་གི་སྲིད་དབང་ཞིག་གིས་བོད་ལ་གང་དང་གང་བྱས་པར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཚང་མས་བརྗོད་འདོད་པའི་གནད་དོན་དེ་དེ་བས་ཁུངས་བཙན་པོ་བཟོས་འདུག”— གཟའ་ཉི་མའི་ཏར་འཕྲིན། (Sunday Telegraph)

ལྕགས་ཡོས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་བོད་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་དབར་བཞག་པའི་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་སྐོར་ལ་སྤྱིར་ཕྱི་ནང་མཁས་པ་མང་པོས་དཔྱད་གླེང་བྱས་པའི་རྩོམ་ཡིག་དང་དཔྱད་གཏམ་གང་མང་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། དེ་ཚོ་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་བྱེ་བྲག་ཁ་ཤས་ཐོག་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་པ་མང་ཆེ་བ་ལས། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཐོག་མའི་འབྱུང་རྩ་དང་། བར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ། མཐའ་མའི་མཇུག་འབྲས་སོགས་མགོ་ནས་མཇུག་བར་གྱི་བྱུང་བ་ཀུན་ལུ་གུ་རྒྱུད་དེ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་དཀོན་ཞིང་། ལྷག་པར་བོད་ཡིག་ནང་ཞིབ་འཇུག་དེ་རིགས་བྱས་པ་རྩོམ་པ་པོ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་དང་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་བོད་མི་དམངས་འཆིང་བྱེད་ཀྱི་ལྕགས་སྒྲོག་ཅེས་པ་ལས་གཞན་ཧ་ལམ་མེད་པར་སོང་། དེབ་འདིའི་ནང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོ་ཡས་མས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་། ཡང་སྒོས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་། རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་གྱིས་ཇི་ལྟར་བོད་ལ་དྲག་པོའི་དམག་གིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ་བོད་གཞུང་གིས་ཞི་བའི་གྲོས་མོལ་ལ་ཁས་ལེན་མི་བྱ་ཐབས་མེད་བཟོས་པ། ང་ཕོད་གཙོས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གྲོས་མོལ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཡོད་པ། མཐའ་མ་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་གནས་སྟངས་ཅི་འདྲ་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་གྲོས་མཐུན་ཡིག་ཆའི་ཐོག་མིང་རྟགས་བཀོད་ཡོད་པ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོའི་ལོ་དཀྱིལ་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་གྲོ་མོ་ནས་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཕྱིར་ལོག་གནང་དོན་གང་ཡིན་པ། གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ད་ལྟའི་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་བབས་ཅི་འདྲ་ཡིན་པ་སོགས་ལྟེ་བར་བྱས་ནས་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐབས་དེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བ་གལ་ཆེན་ཇི་སྙེད་ཅིག་ལ་གསལ་ཁ་བཏོན་ཡོད།

དྷ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་དཔེ་དེབ་བླུ་ཡོན་ཞུ་རྒྱུའི་དཔེ་དེབ་དཀར་ཆག འདི་ནས་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པའི་བོད་དབྱིན་ཧིན་གསུམ་གྱི་དཔེ་དེབ་ཆ་ཚང་།

༄། །སྒྲུང་འདིས་"ཨ་ཕ་བསམ་འཕེལ་" དང་"ཨ་ཕ་ཏིང་འཛིན་" ཏེ། ཨ་ཕ་འདི་གཉིས་ཀྱི་མདུན་ལམ་གཤིབས་ནས་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ༡༩༦༠ རེ་གྲངས་ཀྱི་སྐབས་ཤིག་ལ་ཨ་མདོར་སྐྱེས་པའི་བོད་པའི་བུ་འདི་གཉིས་དང་། ལྷག་པར་ "ཨ་ཕ་བསམ་འཕེལ་"གྱི་སྐོར་རྩལ་དུ་བཏོན་པ་དང་བཅས་སྒྲུང་འཆད་མཁན་ཞིག་གི་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྒྲུང་འདི་བཤད་ཡོད་ཅིང་། འཆད་མཁན་དེ་སྒྲུང་གི་དཀྱིལ་ཙམ་ལ་སླེབས་སྐབས་རང་ཉིད་"ཨ་ཕ་བསམ་འཕེལ་གྱི་བུ་"ཡིན་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོང་། བརྩམས་སྒྲུང་གོ་རིམ་བཞིན་སྔ་དུམ་དང་བར་དུམ། ཕྱི་དུམ་བཅས་དུམ་བུ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་ཡོད། ཆོས་ཉིད་དབང་མོས། ( Franoise Robin )

༈  ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་ ༤༣ པ་དགེ་སློང་བསྟན་འཛིན་ཆོས་དར་ལགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་ཁག་གཅིག་ཅེས་པ་འདི་ནི་སྦས་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སྒང་ཏོག་ཏུ་བཅའ་བཞུགས་ཁམ་བུ་ཆུ་འཐག་སྐུ་ཞབས་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་བཅར་འདྲི་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་གནང་གིས་འདི་ག་སྡེ་ཚན་དུ་སྩལ་གནང་བྱུང་བ་ཞིག་དང་། དཔེ་དེབ་འདིའི་ནང་ལྷོ་བྲག་སྲས་མཁར་དགུ་ཐོག་གྲྭ་ཚང་དང་། གྲོ་བོ་ལུང་། ཟངས་ཕུག ལྟག་གཉའ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཡིག་རྣ་བའི་བདུད་རྩི་དད་པའི་ཤིང་རྟ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། སྲས་མཁར་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་སློང་བསྟན་འཛིན་ཆོས་དར་ལགས་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་བཞེས་གནང་སྟངས་དང་། སྐུ་གཤེགས་ཁར་ངོ་མཚར་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པ་སོགས་དམ་པ་གང་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས། དེ་བཞིན་མཁར་ཆེན་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱུད་འཛིན་ངོ་སྤྲོད། སྔར་སྲོལ་གཉེན་སྒྲིག་གི་མོ་ལྷ་སྙིང་བསྡུས། གཞུང་ཞབས་ཕྱོགས་ཕེབས་སྐབས་ཀྱི་ཚ་ཞག་དང་ལམ་ཐོ། གཞུང་སའི་ལས་ཚན་ཏོག་གནས་ཡོད་རིགས་ཀྱི་འགྲོ་ཁུངས་དང་ལམ་ཐག་ཇི་ཡོད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་བཅས་གསལ་ཡོད།

एक आध्यात्मिक साधक का चूक है जब कि वह अत्यधिक धर्म श्रवण करने के पश्चात् भी उनका मन अभी भी एक साधारण व्यक्ति की तरह बना रहता है तो,
इस तरह के आध्यात्मिक अभ्यास में लगे रहना व्यर्थ है। और इसके कारण नर्क योिन में पतन होगा, भले ही आप धर्म के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर चुके हों।
-श्री गम्पोपा

परम पथ के अमूल्य हार, सामान्य रूप से, बौद्ध प्रशिक्षण के सभी स्तरों के पूरे महत्वपूर्ण बिंदुओं का संक्षेपण है। विशेष रूप से, इसमें मौखिक निर्देश शामिल हैं जो कि हमारे बहुत दिल तक पहुँच सकते हैं और हमारे छिपे हुये दोषों को प्रकट कर सकते हैं। इन मौखिक निर्देशों को व्यक्तिगत रूप से लागू करके, हम अपने कठोर मन को नरम कर सकते हैं और आगे हमारे अनुभव व अनुभूति द्वार आध्यात्मिक पथ के प्रति रुचि व विश्वास प्राप्त कर सकते हैं।
-छोस्की ञिमा रिम्पोछे

༄༅། །རིག་པའི་ཁྱེའུར་འབོད་པའི་དེབ་འདི་ནི་ཨ་རིའི་ཨིཎྜི་ཡ་ན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་སློབ་དཔོན་བགྲེས་པ་དགེ་འདུན་རབ་གསལ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཐ་སྙད་རིག་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་རབ་བྱེ་བྲག་ཁག་ཅིག་ཞིབ་ཀློག་གནང་སྟེ་དེང་རབས་ཉམས་ཞིབ་ཐབས་ལམ་གྱིས་སྤྲས་ཏེ་གསེར་ས་འོག་ཏུ་ཡོད་པ་རྣམས་འོད་ཟེར་ས་སྟེང་དུ་ཐོན་པར་བྱས་ཏེ་ཐུན་མོང་རིག་གནས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དང་།  དེ་ཡང་དགག་གཞག་སྤོང་གསུམ་གྱི་ལམ་ནས་བརྩམས་པར་མཛད་པའི་ཕུལ་བྱུང་གི་དེབ་ཅིག་ལགས།  དེབ་ཀྱི་ཁ་བྱང་དུ་རིག་པའི་ཁྱེའུར་འབོད་པ་དེ་ཡང་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་རིང་ལ་ལ་སྟོད་ཀྱི་ཁུལ་དེར་རིག་པའི་ཁྱེའུ་མང་པོ་བྱོན་པ་ལ་དགོངས་ནས་བཏགས་པར་སེམས་སོ།། འདི་རིགས་ལ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་བརྩམས་ཆོས་ཟེར་བར་སྣང་།།
ན་ག་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར།

༄༅། །རྨི་ལམ་ལྟ་བུའི་འཇིག་རྟེན་འདིར་འཚོ་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརྗོད་པ་དངོས་བྱུང་སེམས་ཀྱི་རླབས་རིས་ཞེས་པའི་མཛད་རྣམ་འདིའི་རྩོམ་ལུས་དང་མཚན་བྱང་གི་ཚིག་རྩ་གཉིས་ཡོངས་སུ་མཐུན་པར། རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཚེའི་འཚོ་ཚུལ་སྙིང་པོར་བརྗོད་པ་སྟེ། ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ནས་དུས་ད་ལ་མ་ཐུག་གི་བར་གྱི་འགྱུར་འགྲོས་སྒྱུ་མའི་རང་མདངས་དང་གདམས་ངག་རིམ་པར་མནོས་པའི་ཚུལ། སྨོན་པས་དབེན་རིར་བདས་པ་དང་བཅད་རྒྱ་དམ་པོར་བརྩོན་པའི་གཤིས། རྒྱལ་ཁམས་རིག་པས་བསྐོར་བ་དང་གངས་ཅན་མགོན་པོ་བསྙེན་པའི་རབས། རྒྱུས་མེད་ནུབ་གླིང་འགྲིམས་པ་དང་སྐལ་མཉམ་ཆོས་ཀྱིས་བསྐྱངས་ཚུལ་སོགས། མདོར་ན་སྐུ་ཚེའི་བྱུང་བ་རྣམས་སྐོར་ཚོ་ཉེར་གཉིས་སུ་བགོས་ཏེ་གསོང་པོར་བརྗོད་འདུག་པ་ལས་གཞན། ཡར་གྱི་ལྷ་ཡུལ་དང་མར་གྱི་ཀླུ་ཡུལ་སོགས་སྐབས་འདིར་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཚིག་རྫོབ་དང་བསྲེས་པ་ཡེ་ནས་མེད་པས་ན། མཛད་རྣམ་འདི་ནི་དུས་རབས་ཤིག་གི་དཀྱོག་མཚམས་དང་མི་རིགས་ཤིག་གི་བདེ་སྡུག་མཚོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔང་རྟགས་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།།

༄༅། །ནང་དོན་རིག་པའི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ནི་ཚིག་དོན་གང་ཐད་ནས་ཆེས་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་སྟབས། ཐོས་བསམ་གྱི་ལས་སུ་ཞུགས་པར་འདོད་པའི་ཟུར་སྦྱོང་བ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། གཞུང་གང་ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས་པ་དང་གང་ཞིག་བསླབས་ན་ཕན་རླབས་ཆེ་བ་ཡོད་མེད་སོགས་ལས་སླ་པོར་ཤེས་དཀའ་བས། འདིར་ཚེགས་ཆུང་ལ་ས་ཆོད་ཆེ་བར་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྒོ་ཆེན་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ཅིག་སྟེ། ཤེས་བྱེད་བློ་ཡི་རྣམ་གཞག་དང་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་ཚུལ་སོགས་རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་ཞིང་གོ་བདེ་བར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སེམས་སེམས་བྱུང་གི་རྣམ་གཞག་འདི་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་ཡོད་ན། འུ་ཚོས་མགོ་བོ་རུམ་དུ་བཙུད་ནས་མི་སྡོད་པར་ཕ་མེས་ནས་བཞག་པའི་རིན་བྲལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་འདི་དག་ངེས་པར་བརྒྱུད་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་གཏོང་དགོས།
ལྷག་པར་དུ་ཚན་རིག་པས་ཀླད་ཆེན་གྱི་ནུས་པ་ལས་ལོགས་སུ་གྱུར་པའི་བེམ་མིན་གསལ་རིག་གི་ཤེས་པ་ཞིག་ད་དུང་རྩད་མ་ཆོད་པར་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་འགོ་འབུས་ཙམ་ཡིན་པའི་སྐབས་འདིར། འུ་ཚོས་ངེས་པར་རྣམ་དཔྱོད་རྩལ་དུ་བཏོན་ཏེ་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་དག་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་ཧྲིལ་པོར་གང་ནུས་ཀྱིས་ཞབས་ཞུ་རེ་སྒྲུབ་ཨེ་ཐུབ་ལ་འབད་དགོས།

༄༅། །ཝར་ཎ་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སློབ་དཔོན། འབུམ་རམས་པ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ལོ་མང་རིང་སྙན་ངག་མེ་ལོང་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་། སྙན་ངག་མེ་ལོང་འཆད་འཁྲིད་གནང་བ། ལྷག་པར་ཁོང་གིས་འབུམ་རམས་པའི་ཆེད་རྩོམ་ཞིབ་འཇུག་ཀྱང་སྙན་ངག་མེ་ལོང་གི་སྐོར་ནས་བྲིས་ཤིང་། འདིར་ཡང་ཁོང་གི་སློབ་ཁྲིད་དང་། ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནས་བྱུང་བའི་ཆེད་རྩོམ་སྐོར་ཞིག་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱིས་དཔར་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས་ནི་རིག་གནས་ཀྱི་ལས་དོན་གཉེར་མཁན་ཡོངས་དང་། ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་གི་འཕེལ་རིམ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་བཟང་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་མཐོང་། ཨ་འབྲུག་དཀོན་མཆོག (ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་རྩོམ་རིག་དགེ་རྒན་)

༄༅།  །ས་བཅད་བདུན་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དེབ་འདི་ནི་བཙན་བྱོལ་དང་བོད་ནང་གཉིས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་གིས་གཏམས་པའི་དེབ་ཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་མ་ཟད་ཞིང་འབྲོག་གི་ཤེས་བྱ་དང་།  ནང་ཆེན་ཡུལ་གྱི་གླུ་ཤགས་གཞན་གང་དུའང་མཐོང་དུ་མེད་པ་མང་པོ་ཞིག་འདི་ན་འདུག  ནང་ཆེན་ཨ་མའི་དཀའ་སྡུག་ཇི་ཙམ་མྱངས་ཀྱང་རང་གི་དྲན་ནུས་དང་རྩོམ་པ་པོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆུ་ཚད་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བས་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ལ་སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།  གླུ་ཤགས་ཀྱི་བརྗོད་པ་ཁ་ཤས་ཡུལ་སྐད་མི་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་ཅུང་གོ་བར་དཀའ་བར་གྱུར་ཀྱང་ཡུལ་མི་རང་ཉིད་ཀྱིས་མཇལ་ན་སྤྲོ་བ་འཕེལ་བར་གདོན་མི་ཟ། ནང་ཆེན་ཨ་མ་རང་ཉིད་ཀྱིས་དཀའ་སྡུག་ཇི་ཙམ་མྱངས་ནའང་ཆོས་ཀྱི་བསམ་བློའི་རྐྱེན་པས་གཞན་སུ་གང་ལའང་ཟུར་ཟ་དང་སྐྱོན་བརྗོད་མེད་པར་མ་ཟད་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་བྱས་ཤེས་དྲིན་གཟོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདུག  དེབ་འདི་ནི་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་གཞན་དང་ཅུང་མི་འདྲ་བས་ཀློག་རིན་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་མཇལ་ལོ།།

དྷ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ལོ་འཁོར་གསར་འཕྲིན།

མི་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་ནི་གནའ་རབས་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་དང་དེང་རབས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀར་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་བའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་གཏེར་སྒར་ཆོས་ཚོགས་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཕྱོགས་ཀུན་ལ་གནས་པའི་སྒོམ་ཉམས་ལེན་གྱི་ཚོགས་སྡེ་ཞིག་དང་། དེའི་ཡན་ལག་གི་ཚོགས་སྡེ་རྣམས་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་གྲོང་ཁྱེར་མང་པོའི་ནང་ཡོད། དྲ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་སྒོམ་ཁྲིད་དག་ལ་ལྟ་མཁན་ས་ཡ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་སྒོམ་ཁྲིད་ཚད་ལྡན་འདི་དག་ལ་འཇུག་པའི་ལམ་ཁ་སྟབས་བདེ་ཤོས་ཞིག་ཏུ་གྱུར། ཁོང་གི་གསུང་བཤད་དང་ལྗགས་རྩོམ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཐེབས་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་དེང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ང་ཚོ་ལ་འཕྲད་པའི་དཀའ་སྡུག་གི་མུན་པ་སེལ་བ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གི་གསུང་ཆོས་ནི་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། འཇིག་རྟེན་བཟང་ཕྱོགས་ལ་བསྒྱུར་བའི་ནུས་པ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་ཐུབ་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཞིག་རེད། ཨ་རིའི་དབང་རྩའི་ཚན་རིག་པ་སྙན་གྲགས་ཅན་རི་ཆིར་ཌ་ཡིས་བྲིས། [ Richard J. Davidson ]

སེམས་ཉིད་སྐད་དང་ཡི་གེ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡིན་མོད།  དེ་ཉིད་ཤེས་པ་བྱེད་པར་སྐད་དང་ཡི་གེ་ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས་པ་ཞིག་རེད། མི་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་དེབ་འདི་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ཅིག་དང་མཚུངས་པས་ངས་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱིས་གྲོགས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ལྡེ་མིག་འདི་བླངས་ཏེ་རང་གི་སེམས་ཀྱི་བློ་སྒོ་འབྱེད་པར་རེ་སྐུལ་ཞུ།  འཁྲབ་སྟོན་གྲགས་ཅན། ལིས་ལེན་ཅེ་ནས། [ Jet Li ]

Read More

Photoshop ནང་རི་མོ་འབྲི་ཐབས།

 
November 04, 2017

རི་མོ་འབྲི་རྒྱུ་ནི་ངའི་དགའ་མོས་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་རི་མོའི་སྐོར་སློབ་སྦྱོང་དམིགས་བསལ་མེད་པ་ཞིག་གིས་རི་མོ་ཡག་པོ་ཞིག་འབྲི་ཐུབ་རྒྱུ་ནི་ལས་ལྷ་པོ་ཞིག་མིན་འདུག །ཞར་ཞོར་དུ་དྲ་ཐོག་ནས་སློབ་སྦྱོང་རེ་ལེན་ནས་ཡང་བྲིས་བསྐྱར་བྲིས་མང་པོ་ཞིག་བྱས་མཐར་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ནི་སྨོས་མི་དགོས།
གོང་གི་རི་མོ་འདི་ནི་ Photoshop མཉེན་ཆས་སྤྱད་དེ་བཟོ་པ་ཞིག་ཡིན། རི་མོ་དེ་བཟོ་རྒྱུར་དང་ཐོག་ཤོག་བུའི་ཐོག་གཟུགས་པོའི་འཁྱེར་བཟོ་རགས་བསྡུས་ཞིག་ནས་འགོ་བཙུགས་ན་འགྲིགས། གལ་ཏེ་གློག་ཀླད་སྟེང་ཐད་ཀར་འབྲི་ཐུབ་ན་དེ་ལྟར་བྱས་ནའང་ཆོག །རི་མོ་མཁས་ཅན་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་གིས་གོམས་དྲིས་སུ་སོང་བའི་མཉེན་ཆས་རེ་སྤྱོད་ཀྱི་འདུག །དེ་དག་ལས་མང་ཤོས་སུ་ Photoshop དང་ Paint Sai,  Krita, Corel Painter, AutoDesk Sketch Book, Gimp སོགས་ཡིན། མཉེན་ཆས་དེ་དག་ལ་རང་རང་སོ་སོའི་ཁྱད་ཆོས་དང་འགྲོ་སྟངས་ཕྲན་བུ་མི་འདྲ།
གློག་ཀླད་ནང་རི་མོ་འབྲི་མཁན་དང་སྦྱོང་མཁན་ཐོག་མ་ཡིན་མཁན་ལ་མཉེན་ཆས་དེ་ལེགས་ཤོས་དང་མཉེན་ཆས་དེ་སྤྱོད་དགོས་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་མིན་འདུག །རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་ཚོས་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལྟར་རི་མོ་ཞིག་ལེགས་པོ་འབྲི་ཐུབ་མིན་ནི་གཙོ་བོ་དོ་དག་རི་མོ་བྲིས་མཁན་གྱི་ལག་རྩལ་དང་། རི་མོ་འབྲི་བྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་གང་རུང་ཞིག་ཆ་རྒྱུས་ཇི་ཙམ་ཡོད་མིན་ལ་རགས་ལས་པས་སོ།
རང་ཉིད་ལ་ཆ་བཞག་ན་ Photoshop ལོ་མང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མྱོང་བས་རི་མོ་འབྲི་བྱེད་དུ་མཉེན་ཆས་འདི་ཉིད་་སྤྱོད་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་དུ་མཐོང་། དེའི་སྟེང་མཉེན་ཆས་དེའི་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ་དང་སློབ་སྟོན་ཞུ་ས་ཁྱབ་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་རང་ཉིད་ཤེས་བྱ་འདིའི་ཐོག་འཇུག་རྒྱུར་ལས་ལྷ་བ་ཡིན།
ད་ཆ་རི་མོ་འབྲི་བྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་གསར་པ་མང་པོ་ཞིག་རིམ་པས་ཁྲོམ་རྭའི་ནང་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད་ཀྱང་། མཉེན་ཆས་དེ་དག་ལེགས་ཆ་མང་ཡོད་པ་དང་བེད་སྤྱོད་ཚོད་ལྟ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད། མཉེན་ཆས་དེ་དག་སྤྱད་པའི་རྒྱུད་རིམ་ནང་གལ་ཏེ་དཀའ་ཚེགས་རིགས་འཕྲད་ན་དེའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་རྒྱས་དང་དཀའ་ཚིགས་སེལ་ཐབས་དེ་བཞིན་ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མྱོང་བརྗེ་རེས་བྱེད་སའི་སྟེགས་བུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེད། འོན་ཀྱང་ཚོད་ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་དང་རྒྱུད་མངའ་ལོན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་མཐོང་། གཙོ་བོ་རང་ཉིད་ཀྱི་རེ་འདུན་ལྟར་རི་མོ་ལེགས་པོ་གྲུབ་ཐུབ་ན་འདི་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད་དྲན།
ད་གཙོ་བོ་འདི་རིང་གི་རི་མོ་འདི་སྐོར་རོབ་ཙམ་འགྲེལ་ན།
དང་ཐོག་ངས་ photoshop ནང་རི་མོ་ཇི་ལྟར་འབྲི་དགོས་མིན་གྱི་བརྙན་ཟློས་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད། སློབ་སྟོན་པ་སོ་སོས་རི་མོ་འབྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་མི་འདྲ་བ་རེ་འདུག་ལ། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མི་འདྲ། དེ་དག་ཉན་ཞོར་ལྟ་ཞོར་དང་ས་སོའི་དགོས་པ་ལའང་གཞིགས་ཏེ་ལྡེའུ་བཅུད་ལེན་བྱེད་ཐབས་སྤྱད།

ངས་རང་སྦྱོང་བྱེད་སའི་བརྙན་ཟློས་ལེགས་ཤོས་ཁག་ནི།
 • [Digital Tutor] Fundamentals Of Digital Drawing
 • [Lynda.com] Drawing and Painting in Photoshop - The Great Training
 • [Lynda.com] Photoshop for Fashion Design_ Rendering Techniques
 • [YouTube] Draw with Jazza
 • [YouTube] Faebelina
 • [YouTube] webang111
 • [YouTube] WLOP
དེ་ནས་ཚོད་ལྟ་གང་མང་བྱས་མཐར་རི་མོ་འབྲི་བའི་རྒྱུད་རིམ་གསུམ་དུ་ཕྱེད་ཡིན།
དཔེར་ན་མི་སྣའི་རི་མོ་ཞིག་འབྲི་བར་ཐོག་མར་མི་སྣའི་གཟུགས་པོའི་འཁྱེར་གཟོ་དང་འཕྱ་རྒྱ་སོགས་སྨྱུ་གུས་རབ་རིབ་ཏུ་བྲིས་ནས་མཐར་ཐིག་གཅིག་གིས་ངོ་དང་དབྱིབས་ཁ་གསལ་དུ་ཐོན་དགོས། གཉིས་པ། པགས་པ་དང་གྱོན་གོས་སྐྲ་ལོ་སོགས་ Layer སོ་སོ་འབྱེད་དེ་མཚོན་འདེབས། མཐའ་མ་ངོ་གདོང་དང་གྱོན་གོས་སོགས་ཆ་ཤས་ཡོངས་རྫོགས་འབྲི་ཞོར་མཚོན་མདངས་དང་འོད་མདངས་རན་པོ་སླེབས་ཐབས་ལ་འབད་དགོས།Read More

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ནང་ཇུས་འགོད་བྱས་པའི་དེབ་དེབ་ལྔའི་རྒྱབ་ཤ།

 
September 07, 2017

གཤམ་འདིར་གུས་པས་ཉེ་དུས་ཇུས་འགོད་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་ལྔའི་རྒྱབ་ཤ་ཁག་བཀོད་ཡོད། དཔེ་དེབ་འདི་དག་མགྱོགས་མྱུར་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བླུ་ཡོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོང་ཐུབ། གུས་པའི་ཉམས་མྱོང་ལྟར་ན། དཔེ་དེབ་ཀྱི་རྒྱབ་ཤ་བཟོ་བར་ཐོག་མར་དཔེ་དེབ་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་དང་ནང་དོན་ཤེས་པའི་ཐོག་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱབ་ཤ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པ་ལས། དྲ་ཐོག་དང་དེ་མིན་གཞན་ནས་དཔར་རེ་མཐོང་བ་དང་དེ་སྙིང་རྗེ་པོ་འདུག་ལབ་ནས་རྒྱབ་ཤའི་ཆེད་ཐད་ཀར་འཇོག་རྒྱུ་མེད། དཔར་དེ་དག་དངོས་སུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་པ་བྱུང་ཚེ་དཔར་བཟོའི་མཉེན་ཆས་ Photoshop ལྟ་བུ་སྤྱད་ནས་མཚོན་མདངས་དང་གསལ་ཆ་སོགས་སྤུས་ཀ་དག་ཏུ་གཏོང་ཐབས་ལ་འབད་དགོས།
རྒྱབ་ཤ་བཟོ་བར་མཉེན་ཆས་ཅི་ཡང་བེད་སྤྱད་ཆོག་ཀྱང་། དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཏིག་ཏིག་ཡོང་རྒྱུར་ inDesign ལྔ་པ་ཡན་གྱི་ནང་ཡོད་པའི་ Page Tool སྤྱོད་ན་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་པོ་ཡོད།
Bodhicharyvatra, composed in the 8th century A.D. by the Indian scholar ntideva, is one of the most celebrated texts of Mahyna Buddhism. Its Tibetan translation is included in the Tengyur. chrya ntideva himself was a bodhisattva and a realized tantric adept and his writings have a universal, timeless appeal. Many ancient scholars wrote Sanskrit commentaries on Bodhicharyvatra, prominent among them being Vibhutichandra, Krishnapda, Kamalila, Vairochan and Prajnkaramati. Besides its Tibetan translation by such masters as Sarvajnadeva, Dharmasŕibhadra and Sumatikirti, this great classic was also translated into Chinese, French, German, English and Italian languages.
The present work is an English translation of His Holiness the Dalai Lama’s discourses on Bodhicharyvatra given to the Himalayan devotees from Lahaul, Spiti, Kinnaur and the Tibetan residents at Kullu-Manali, Himachal Pradesh in 1981.  His Holiness himself has received this teaching from the great Himalayan master Khunu Lama Tenzin Gyaltsen of Kinnaur.


༄༅། །བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་ནག་ཊིཀཿ འདི་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལག་བཅངས་སུ་འབོད་ཀྱང་མ་འོས་པ་མེད་པར་སྙམ། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་སློབ་གཉེར་བ་ཁོ་ནར་དམིགས་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་ཅིང་། འདི་ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྤྱི་ལ་གཏིང་ཚུགས་པའི་ཤེས་ཚད་ཅིག་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་རིག་གནས་ཀུན་ལ་འཇུག་སྒོ་དམ་པ་ཞིག་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ཅིག་ཡིན། འདི་ཉིད་སློབ་སྦྱོང་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གསུང་རབ་ཀུན་གྱི་སྟེང་དུ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་བགྱི་བར་འཇུག་པ་བདེ་བླག་ཏུ་སོན་ཐུབ་པའི་རེ་བའང་བྱེད་ཆོག །འདི་ནི་ལས་དང་པོ་བ་དང་ཉམས་ཞིབ་པ་གཉིས་ཀར་མཁོ་བའི་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ་ཞིག་ཡིན་ནོ།།

༄༅། །དེབ་འདི་ནི་དུས་སྐབས་བར་མར་བལ་ཡུལ་གྱི་ཕ་རོལ་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་ལྗོངས་སུ་ཆགས་པའི་རྒྱལ་ཕྲན་གལ་ཆེན་ཞིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མཐའ་དཔྱད་ཡིན། བལ་ཡུལ་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་འདི་ཀོའི་མངའ་ཁུལ་གཙོ་བོར་དེང་སང་“མུསྟཱང་”ཞེས་གྲགས། བལ་ཡུལ་གྱི་མཁས་པ་ཞིག་གིས་བལ་ཡིག་དང་བོད་ཡིག་ཟུང་གི་ཡིག་ཆ་སྤྱད་དེ་རྒྱལ་ཕྲན་འདི་ཀོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནད་དོན་རྣམས་རྒྱས་པར་བྲིས་པ་ཐེངས་དང་པོའོ།།
སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༢-༡༩༨༤ དང་ ༡༩༩༥ ལོར་མུསྟཱང་དང་ཉེ་བའི་བལ་ཡུལ་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་རྣམས་སུ་རྩ་བའི་ལས་གཞི་ཁ་ཤས་སྤེལ་བར་གཞི་བཞག་གིས་དེབ་འདི་བརྩམས། མཐའ་དཔྱད་འདིའི་ཆེད་དུ་བལ་ཡིག་དང་བོད་ཡིག་གང་རུང་ནང་འཁོད་པའི་ཡིག་ཚགས་དཔར་དུ་བཏབ་པ་དང་མ་བཏབ་པ་ཅི་རིགས་ཀྱང་གང་མང་ལོངས་སུ་སྤྱད་པའོ།།

དེང་སང་བོད་ཡིག་ནང་དུ་འཁོད་པའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་དེབ་གསར་ཡོངས་ལས་སྙན་གྲགས་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་པ་ནི་ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཞེས་པའི་ཀུན་བཏུས་པོད་ཕྲེང་རྣམས་ཡིན།  འོན་ཀྱང་སྤྱིར་རིག་གཞུང་དང་བྱེ་བྲག་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཚན་རིག་གི་རྣམ་གཞག་སྟེང་རྒྱུས་མངའ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའི་རིགས་ལ་དེབ་གསར་དེ་བདེ་བླག་ཏུ་སོ་ཐེབས་རྒྱུ་དཀའ་མོར་གྱུར་ཡོད།  དེས་ན་དེ་དག་གི་ནང་དོན་ཚུལ་བཞིན་སོ་ཐེབས་པར་མ་ཟད་རིག་གནས་འདི་རིགས་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་སྒྱུར་སླད་ད་ལམ་འདི་ནས་ཀུན་ཕན་དེབ་ཕྲེང་གཉིས་པར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དཔལ་གྱི་མགུལ་ལས་སྔ་ཕྱིར་བྱོན་པའི་ལེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་ལ་གོ་བདེར་བཞུགས་པའི་ཕྱོགས་བཏུས་ཚན་རིག་ལམ་སྟོན་ཞེས་པ་ཞིག་ཀློག་པ་པོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་སྤྱན་བསྟར་ཞུ་བཞིན་པ་ལགས་ན་དགའ་པར་གྱིས་ཤིགᨎ

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་དཀྱིལ་ཙམ་དུ་བོད་ལ་གནམ་ས་མགོ་རྟིང་ལོག་པ་ལྟ་བུའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་བྱུང་ཞིང་། དེ་སྐབས་བོད་པ་མི་རེ་ངོ་རེར་ཡ་ང་བ་དང་སྐྱི་གཡའ་བའི་བྱུང་རབས་རེ་རེ་ཤོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་མི་རབས་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན། ད་ལམ་འདིར་ཕུན་ཚོགས་རབ་དགའ་ལགས་ཀྱིས་རང་གི་བྱུང་བ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་པར་གནང་སྟེ། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་མི་རབས་ཚོར་བོད་མི་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་གི་མི་ཚེའི་དར་རྒུད་སྣ་ཚོགས་མཚོན་པའི་འབྲི་རྩོམ་གནང་ཡོད་པས། ཕྱི་རབས་པ་རྣམས་ལ་འདས་དོན་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཁོང་ད་ལྟ་ཁེ་ན་ཌར་བཞུགས་ཡོད་པར་བརྟེན་ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་འདིར་རྒྱ་བོད་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་བྱ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་རང་རེས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད་པས་ཀུན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བར་གདོན་མི་ཟའོ།། 

Read More